ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
3 bin ton kullanılmış beyaz kâğıt, geri kazanıldığında 16 adet çam ağacının, bir ton kullanılmış gazete kâğıdı geri kazanıldığında ise 8 adet çam ağacının kesilmesi önlenmiş olur.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : asudeciv
Bugün : 0
Dün : 1
Toplam Üye : 1044
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
Hirvatistan ve Hirvatistan Tarihi
 » Hirvatistan ve Hirvatistan Tarihi

Hyrvatlar, günümüzde Ukrayna topraklary içinde bulunan Yu?ni ve Dinyeper nehirleri arasynda kalan Beyaz Hyrvatistan'dan 6. yüzyylda göç ederek eski Roma illeri olan Pannonia ve Dalmaçya'ya yerle?tiler. Dalmaçya'ya yerle?en Hyrvat kabileleri Prens Trpimir idaresinde birle?tiler. Yedinci asyrda Katolikli?i benimseyen Hyrvatlar ile Ortadoks olan kom?ulary Syrplar arasynda sürekli bir mücadele oldu. Bütün Hyrvat topraklaryna hakim olan Kral Tomislav 925 senesinde kendini Hyrvatistan kraly ilan etti.

Tomislav Bulgarlar, Macarlar ve Bizanslylarla sava?mak mecburiyetinde kaldy. Hakimiyetini Bosna, kyyy ?ehirlerine ve adalara kadar geni?letti. Kral Kre?imir zamanynda Hyrvatistan Bizans hakimiyetini kabul etti. Macaristan Kraly I. Ladislas 1091'de Hyrvatistan'yn büyük bölümünü ele geçirdi. Son olarak seçilen Hyrvat Kraly Petar Svacié, Macarlarla sava?yrken 1097'de öldü. Macaristan Kraly Kalman 1102'de Biograd na Morida Hyrvatistan kraly olarak taç giydi.

Bu tarihten itibaren Macaristan ile olan birlik sekiz yüz yyl devam etti. Bu birlik döneminde kendi meclisi bulunan Hyrvatistan'da idareden ban ismi verilen kralyn yerel temsilcisi sorumluydu. Varna (1444) ve Ykinci Kosova (1448) muharebeleri sonunda Osmanly Devleti, Hyrvatistan'yn güney bölümünü hakimiyeti altyna aldy. Mohaç Meydan Muharebesinde (1526) Macaristan Kraly Lajos ma?lup olunca, Hyrvat topraklarynyn büyük bölümü Osmanly hakimiyeti altyna girdi. On altyncy asryn sonlaryna kadar Hyrvatistan sancak beyleri tarafyndan idare edildi. 1583'te eyalet durumuna getirilerek beylerbeylerinin idaresine verildi.

Ykinci Viyana Ku?atmasynyn ardyndan, Osmanly Devletinin Avrupa'da gerilemesinden faydalanan Avusturya, Prens Eugéne komutasyndaki ordulary ile Hyrvatistan topraklaryny i?gal etti (1697). Karlofça Antla?masyyla Besarabya'dan çekilen Osmanlylar, Pasarofça Antla?masyyla da Sava Nehrinin güneyinde kalan topraklary kaybettiler. Böylece Hyrvatistan'daki Osmanly hakimiyeti son bulmu? oldu.

Osmanlylaryn bölgeyi byrakmalaryndan sonra Hyrvat topraklary özellikle Hyrvat olmayan soylulara verildi. On sekizinci asryn sonlaryna do?ru Avusturya'nyn mutlakiyetçi idaresi Macar ve Hyrvat soylulary birbirine yakla?tyrdy. Hyrvat Meclisi 1790'da Macar Meclisi menfaatine bazy yetkilerinden vazgeçti. Napoleon I, 1805'te Hyrvat ve Sloven topraklaryny Yllirya eyaletine katty isede bu topraklary 1813'te kaybetti.

1822'de eski synyrlaryna kavu?an Hyrvatistan, Macaristan ile ba?laryny yeniden kurdu. Bölge 1849'da Avusturya taht topraklaryna katyldy. Hyrvatistan 1868'de özerk statülü Macar taht topra?y ilan edilerek Hyrvatistan-Slovenya Krally?y adyny aldy.

Birinci Dünya Sava?ynyn ardyndan Hyrvat Meclisi, 29Ekim 1918'de Avusturya ve Macaristan ile olan ba?laryny kopararak ba?ymsyzly?yny ve Syrp, Hyrvat, Sloven krally?yna ba?landy?yny ilan etti. Bu krallyk daha sonra Yugoslavya adyny aldy. Ykinci Dünya Sava?y syrasynda Yugoslavya'nyn Almanya tarafyndan i?gal edilmesinden bir süre sonra, 10 Nisan 1941'de Zagreb'de bir Ba?ymsyz Hyrvatistan Devletinin kuruldu?u ilan edildi.

Bu devlet Ytalya ve Almanya tarafyndan hemen tanyndy. Devlet; Slovenya, Bosna-Hersek ve Dalmaçya'nyn bir bölümünü içine alyyordu. Yeni devletin ba?yna getirilen, Ustana adly Alman yanlysy terör örgütünün lideri Aute Paveliç a?yry zorbaly?a ve ?iddete dayaly bir diktatörlük rejimi kurdu. Sava? syrasynda komünist partizanlar birçok bölgeyi ele geçirdiler. Bu bölgelerde "Ulusal Kurtulu? Konseyi" kurdular. Zagreb'in 1945'te partizanlaryn eline geçmesinden sonra Konsey halk hükümeti halini aldy. Daha sonra bir halk cumhuriyeti olarak Yugoslavya ile birle?ti.

1980'li yyllaryn sonlarynda görülen komünist ülkelerdeki demokratikle?me hareketi Hyrvatistan'da da etkili oldu. 1989'da Syrbistan ile Hyrvatistan ve Slovenya'nyn ili?kileri bozuldu. Ayny sene Hyrvatistan Komünist Partisi kongresinde çok partili sisteme geçme karary alyndy.

Nisan 1990'da yapylan seçimleri Hyrvatistan Demokratik Birli?i kazandy. Hyrvatistan 1991 Temmuzunda ba?ymsyzly?yny ilan etti. Bunu eski Yugoslavya'yy meydana getiren Cumhuriyetler takib etti. Yugoslav ordusunun deste?ini alan Syrp çeteleri Slovenya ve Hyrvatistan'a kar?y saldyryya geçti. 1992'de Slovenya ve Hyrvatistan ile Syrplar arasynda bary? sa?landy ise de arasyra çaty?malar sürmektedir.
Etiketler:Hirvatistan-ve-Hirvatistan-Tarihi

BU YAZIYI PAYLAŞ