ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Albatros bir metrelik boyu , 12 kg' lık ağırlığıyla dünyadaki en büyük deniz kuşudur
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : asudeciv
Bugün : 0
Dün : 1
Toplam Üye : 1044
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
Güney Kore ve Güney Kore Tarihi
 » Güney Kore ve Güney Kore Tarihi

Kore Cumhuriyeti
Asya'nyn do?usundaki Kore Yarymadasy'nyn güney yarysyny kap­lar. Geçmi?te Kore Yarymadasy Çosan adynda tek bir ülkeydi. II. Dünya Sava?y'ndan sonra, 1945'te 38. paralelden kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayryldy. 1948'de de kuzey ve güneyde iki ayry devlet kuruldu. Daha sonra çykan Kore Sava?y sonuçsuz kalynca, yarym­adanyn ikiye bölünmü?lü?ü sürdü.
Kore Cumhuriyeti Kore Yarymadasy'nyn büyük bölümünü kaplar. Kuzeyden güneye 965 km uzanyr; do?u-baty yönünde geni?li?i 217 kilometredir. Do?usunda Japon Denizi,

Kore Cumhuriyetine Yli?kin Bilgiler

Yüz Ölçümü: 99.173 km2.
Nüfus: 42.593.000 (1988).
Yönetim: Cumhuriyet
Ba?kent: Seul

Do?al Yapy: Baty ve güney kyyylaryndaki kyyy düzlü?üne do?ru alçalan çok da?lyk bir yarymadanyn güney kesimi. Ülkenin baty ve güney kyyylarynda yrmak haliçleri ve çok sayyda küçük ada bulunur.

Dy?aryya Satylan Ba?lyca Ürünleri:
Kimyasal mad­deler, dokuma, ayakkaby, besin ürünleri, makine

Önemli Kentleri:
Seul, Pusan, Tegu, inçon, Kvangcu

E?itim:
6-13 ya?lary arasynda zorunludur.

Batysynda Sary Deniz yer alyr. Ülkenin baty ve güney kyyylary boyunca çok sayyda küçük ada bulunur. Ülke Japonya'dan Kore Bo?azy ile ayrylyr.

Do?al Yapy

Yakla?yk yüzde 85'i da?lyk olan Kore Cumhu­riyeti topraklarynyn ancak be?te biri taryma elveri?lidir. Bu topraklar, ço?unlukla kyyy boylarynda ve yrmak vadilerindedir. Yazlar sycak ve ya?y?ly, ky?lar ise en güney kesimler dy?ynda so?uk geçer. Genellikle kasym ayyna kadar süren sonbahar mevsimi uzun, ylyk ve yumu?aktyr. En çok bulunan a?açlar arasynda çam, me?e ve köknar sayylabilir. Kaplan, pars, ayy, kurt ve yaban domuzu ba?lyca yabanyl hayvanlardyr. Ama sanayinin geli?me­siyle ya?am alanlary daralan ve sayylary azalan bu hayvanlar artyk yalnyzca yssyz ve uzak bölgelerde bulunur.

Kültür

Çinliler ve Japonlar gibi Koreliler de Mo?ol yrkyndandyr (bak. Irk). Kore dili Japonca'ya benzer; ama Kore kültürünü asyl güçlü bir biçimde etkileyen ülke Çin olmu?tur. Gele­neksel Kore edebiyatyny olu?turan yapytlaryn büyük bir bölümü Çince'dir. Hangul ve Anmun adlaryyla bilinen yerel Kore alfabesi yanynda birçok Çince harf de hâlâ kullanyl­maktadyr. 15. yüzyylda büyük Kore Hüküm­dary Secong'un iste?i üzerine toplanan bir bilim kurulunun hazyrlady?y Hangul alfabesi, Güney Kore'de giderek Çin harflerini kulla­nym dy?y byrakmaktadyr. Nüfusun yaryya yakyny Budacy ve Konfüçyüsçüdür. Ykinci büyük din Hyristiyanlyk'tyr.

Ekonomi
Çiftçilerin ço?unun kendi topraklary vardyr. Bir ki?inin sahip olabilece?i toprak miktary yasayla synyrlandyrylmy?tyr. Ülkede en çok halkyn temel besini olan pirinç yeti?tirilir. Sonbaharda yapylan pirinç ha?atyndan sonra tarlalaryn ço?una arpa ekilir. Bu?day ve pamuk tarymy da yapylyr. Ayryca iplik ve dokuma sanayisinde kullanylmak üzere ipek-böce?i yeti?tirilir. Açyk deniz balykçyly?ynda dünyanyn sayyly ülkeleri arasyndadyr.

Ülkede dokuma, giyim, elektronik e?ya,demir, çelik ürünleri ile makine sanayileri vardyr. Gemi yapymcyly?y sanayisi çok geli?kin­dir. Yeralty zenginlikleri synyrlydyr; belirli miktarda demir cevheri, kur?un ve gümü? çykartylyr. Ço?u metaller ve petrol dy?arydan satyn alynyr.

Önemli kentler kara ve demiryollary ile birbirine ba?lydyr. 10 milyona yakla?an nüfu­suyla ayny zamanda ülkenin en büyük kenti olan ba?kent Seul, çevresindeki tarihi surlaryn dy?yna ta?my?tyr. Seul'un limany olan Ynçon kent merkezinden 48 km kadar batyda, Sary Deniz kyyysyndadyr. Ülkenin en büyük ve önemli limany yarymadanyn güneydo?usunda yer alan Pusandyr.

Tarih
Kore Yarymadasy yüzyyllar boyunca Çin'in kuzeyini ve Mançurya'yy denetim altynda tut­maya çaly?an güçlerin saldyrylaryna u?rady. Bunlar Çinliler, Mo?ollar ve yakyn geçmi?te de Japonlardy. Yarymadada egemenlikleri en uzun süren Çinliler oldu. Çinliler Kore'nin yönetimine genellikle çok fazla kary?madykla­ry halde dilleri, dinleri ve gelenekleri Kore'de kökle?ti ve Korelileri çok etkiledi. 17. yüzyyl­da Mançu hanedanynyn iktidara geli?iyle bir­likte Çin, Kore'nin içi?lerine daha az kary?maya ba?lady. 19. yüzyyl sonlarynda Kore'nin baty ülkeleriy­le ili?kileri geli?ti. Japonya'nyn 1894'te Çin' Kendi hazyrladyklary eri?teleri ipe asarak kurumaya byrakan bir Güney Koreli aile.

Japonlar, Kore Yarymadasy'nda demiryol­lary, limanlar, karayollary ve fabrikalar yapty. Bütün bunlaryn yapylmasyndaki ba?lyca amaç.
Kore'yi Japonya için bir hammadde kayna?y ve Çin'e saldyrabilmek için kullanylacak bir üs durumuna getirmekti. Bir yandan da Korelilere Japon adlary almalary için basky yapyly­yor, okullarynda kendi dillerini ö?retmelerine izin verilmiyordu.

Koreliler 1919'da ülke çapynda bary?çy pro­testo gösterileriyle Japonya'ya kar?y direni?e geçti. Japon yönetimi bu gösterileri ?iddetle bastyrdy. Binlerce insan yaralanyp öldürüldü, birço?u hapse atyldy.
Japonya, II. Dünya Sava?y'nyn sona erdi?i 1945'te, Kore de içlerinde olmak üzere, bütün deniza?yry sömürgelerini yitirdi. Kore'ye giren SSCB ve ABD birlikleri buradaki Japon egemenli?ine son verdi ve ülkeyi 38. kuzey paralelinden geçen bir hatla ikiye ayyrdylar. Yapylan plana göre, Japon birlikleri ülkeden ayryldyktan sonra ABD ile SSCB ba?ymsyz bir Kore devletinin kurulmasyna çaly?acaklardy. Ama uzla?ma bir türlü gerçekle?emedi. 1948'de ABD, sorunu Birle?mi? Milletlere götürdü. Birle?mi? Milletler geçici komisyo­nunun gözetiminde, yalnyzca Güney Kore'de seçim yapyldy. 15 A?ustos 1948'de de 38. paralelin güneyinde kalan bölgede Kore Cumhuriyeti kuruldu. 9 Eylül günü ise kuzey­de Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin kuruldu?u açyklandy.

Kore Sava?y

So?uk Sava?'yn ya?andy?y 1950'lerde ABD, Güney Kore'ye geni? çaply askeri ve ekono­mik yardym yapmaya ba?lady. Güney Kore' nin ordusunu güçlendirdi. Bu geli?melerden tedirgin olan Kuzey Kore, 23 Haziran 1950'de ordusuyla synyry geçerek Güney Kore toprak­laryna girdi. Bu olay üzerine önce ABD ve kysa bir süre sonra da ba?ta Türkiye olmak üzere, Birle?mi? Milletler üyesi çe?itli ülkeler­den gelen birlikler Güney Kore saflarynda sava?a girdiler. Birle?mi? Milletler, Kuzey Kore'yi sava?y ba?latmakla suçlady. Kuzey Kore ordusuna daha sonra Çin birlikleri de katyldy.

Üç yyl süren sava?tan geriye, 2 milyonu sivil 5 milyondan fazla ölü ve yerle bir edilmi? bir ülke kaldy. Sonunda, 27 Temmuz 1953'te imzalanan antla?mayla ate?kes sa?landy. Ate?kes hâlâ yürürlükte olmakla birlikte bary? antla?masy imzalanmady?y için iki taraf da resmen sava? halinde sayylmaktadyr.
Yki ülkenin birbirine güven duymayy?y nede­niyle ili?kilerde yyllardan beri herhangi bir geli?me sa?lanamady. Kuzey ve Güney Korenin birle?tirilmesi için çe?itli görü?meler yapyl­dyysa da sonuç alynamady.

ABD Kore Sava?y'ndan sonra da Kore Cumhuriyeti'ne askeri ve ekonomik yardymy sürdürdü. Kendi çykaryna de?i?tirdi?i anaya­sadan aldy?y yetkiyle Güney Kore'de despotik bir yönetim kuran Ba?kan Syngman Rhee, 1960'ta muhalefetin yaygynla?masy üzerine ülkeden kaçmak zorunda kaldy. Askerlerin yönetime el koymasyndan sonra 1962'de, gene güçlü bir cumhurba?kanly?y ve tek meclisi öngören yeni bir anayasa yürürlü?e girdi. Yönetim kar?ytlarynyn ve ö?rencilerin ho?nut­suzlu?u yaygyn gösterilere yol açty. Ordunun deste?iyle 1972'de yeni bir yönetim i?ba?yna geldi. 1987 yazynda ba?layan büyük kitle gösterileri, 1981'de yedi yyl için seçilmi? olan Çun Du Huan'y, görece demokratik bir ana­yasayy kabul etmek zorunda byrakty.
Etiketler:Guney-Kore-ve-Guney-Kore-Tarihi

BU YAZIYI PAYLAŞ