ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Üzerinde uyuduğumuz şilteler yaklaşık iki milyon mikroskobik akaraya ( gözle görülmeyen küçük parazitler ) ev sahipliği yapar.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : asudeciv
Bugün : 0
Dün : 1
Toplam Üye : 1044
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
Arjantin ve Arjantin Tarihi
 » Arjantin ve Arjantin Tarihi

Amerika kytasy ke?fedildikten sonra Avrupa devletleri hyzla bu kytada koloniler kurmaya ba?ladylar. 1536’da Arjantin’e gelen Yspanyollar bugün Buenos Aires olarak bilinen yerde ilk koloniyi kurdular. Fakat ?ehre yerle?me ancak on sekizinci yüzyylda oldu. Arjantin 1776’ya kadar Yspanya’ya ba?ly Peru Genel Valili?ince idare edildi. Bu seneden sonra La Plata Genel Valili?i kuruldu ve Buenos Aires genel valili?in ba?kenti oldu.

1806’da Buenos Aires’in Yngilizler tarafyndan kysa bir müddet i?gal edilmesi, Arjantin’in istiklal mücadelesi için bir ba?langyç olmu?tur. 1808’de Napoleon’un Yspanya’ya girmesi ba?ymsyzlyk mücadelesini hyzlandyrdy. Ülke 1812’ye do?ru istiklalini kazandyysa da, 1816 yylyna kadar müstakil bir devlet oldu?u resmen ilan edilmedi. Ystiklal hareketinin ba? lideri ve kahramany, ?ili’nin de kurtarylmasy için öncelikle sorumlu bir kimse olan General Jose de San Martin’dir.

Ykinci Dünya Sava?y esnasynda Arjantin hükumetlerinin gizli ve kamufle edilmi? Nazi tarafdary tutumlary, Amerika Birle?ik Devletleri ve baty yarym küresinin di?er ülkeleri ile münasebetlerinin gerginle?mesine ve Arjantin’in Pan-Amerikan Konseyinden çykarylmasyna sebep oldu. Resmiyette bütün harp esnasynda tarafsyz kalan Arjantin, 1945 ilkbaharynda müttefikler tarafyna girdi. Geni? ölçüde ABD’nin deste?i sebepiyle o sene sonuna do?ru Birle?mi? Milletler üyesi oldu ve te?kilatyn mes’elelerinde önemli bir rol oynady.

Harpten sonra general olan Juan Domingo Peron kendine kuvvetli bir pozisyon hazyrlamayy ba?army? ve 1946 ?ubatynda Arjantin Cumhurba?kany seçilmi?tir. E?i Eva Duvarte de Peron’un yardymyyla enerjik ve sert bir idare kurmayy ba?ararak, zamanynda, siyasi deste?ini silahly kuvvetlerden almaya çaly?an synyflara sözünü geçirmesini bilmi?tir. Basyny bir devlet organy haline getirmi? ve totaliter bir rejimin ba?kany olarak kendisine daha büyük yetki vermesi için anayasayy de?i?tirmi?tir.

Y?çi synyflary arasynda çok sevilmi? ve hatta kahraman olarak tanynmy?tyr. Fakat askeri bir darbe ile 1955’te devrilmi?, uzun seneler sürgünde ya?amy? ve bilahare dönerek 1973’te devlet ba?kany olmu?tur. Bir yyl sonra ölmesi üzerine Ysabel Peron olarak tanynan üçüncü karysy devlet ba?kany oldu. Ülkenin birlik ve beraberli?ini sa?lyyamayynca 1976’da ordu tarafyndan devrildi.

Arjantin’in eski devlet ba?kanlaryndan General Galtier Yngiltere’ye ait, fakat kendilerine çok yakyn olan Falkland adalaryny Nisan 1982’de i?gal etti. Yngiltere ile olan sava?y Arjantin kaybetti ve adalary Yngilizler tekrar geri aldylar. Gerek yapylan sava? ve gerekse bu durumda bazy devletlerin uyguladyklary ekonomik ambargo, Arjantin’in iktisadi durumunu çok sarsty. Bu durumda askeri idare 1983 yyly sonlarynda seçime giderek idareyi sivillere teslim etti. Böylece yedi sene süren askeri idareden sonra normal idare tekrar tesis edildi.

1930’dan bu yana Arjantin’de hiçbir sivil idare 6 seneden fazla iktidarda kalamamy?tyr. 1819 yylyndan bu yana 46 devlet ba?kanyndan sadece ikisi, askeri darbesiz seçimle görevini devir-teslim etmi?tir. 1989’da Raul Ricardo Alfonsin’in yerine Carlos Menem (El Turco) seçilmi?tir.
Etiketler:Arjantin-ve-Arjantin-Tarihi

BU YAZIYI PAYLAŞ