ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Kırkayakların vücutlarının her bölümü iki çift ayağa sahiptir. Adları "kırkayak" olsa da, bu böceğin ayak sayısı, 8 ile 200 arasında değişir
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : asudeciv
Bugün : 0
Dün : 1
Toplam Üye : 1044
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
italya (Repubblica Italiana) ve italya Tarihi
 » italya (Repubblica Italiana) ve italya Tarihi

 

Ynsanlyk tarihinde hafyzalardan silinemeyecek izler byrakan, okumasy ve ö?renmesi oldukça eziyet verici, Ytalya'nyn uzun tarihini sizin için özet yapmayy uygun bulduk.
1861 yylyndan beri bir birle?ik devlet olan Ytalya, bir zamanlar, konu?tuklary ortak yabancy dil olan italyancayy kullanan insanlar sayesinde yarymadada ortaya çykan co?rafik bir terimdi.
Tarih boyunca, Etrüsk, Yunan ve Latin uygarlyklarynyn ye?erdi?i yer bugün Ytalya olarak tanymlanmaktadyr. Daha sonralary Roma'lylar tarafyndan ele geçirilecek olan Orta Ytalya'da Etrüskler büyük bir Ymparatorluk kuraken, M.Ö. 8. yüzyylda Yunanlylar, Sicilya ve Güney Ytalya'da kolonilerini kurmaya ba?lamy?tyr. Efsanelere gore Roma kenti M.Ö. 753 yylynda kurulmu?, yapylan sürekli sava?lar sonucunda synyrlaryny Yngiltere'den Sahara Çölüne ve Yspanya'dan Kafkaslara kadar yaymy?lardyr.
5. Yüzyylda Ytalya yabancylara boyun e?er (Barbar Ystilalary). Roma'nyn Vizigotlar tafyndan i?gal edilmesinin ardyndan, bir Germen sava?çysy olan Odoacer, kendisini Ymparator ilan ederek Baty Ymparatorlu?una son verir. 800 yylyna kadar süren bu Ostrogotlar ve Lombartlar hükümdarly?y, (Carlo Magno) Charlemagne'yn Ymparator olarak seçilmesi ve Kutsal Roma Ymparatorlu?u'nun kurulmasy ile son bulur. 
Charlemagne'yn ve onu izleyen Germen Krallaryn Ymparatorlu?u kuvvet ve birlik eksikli?i duymu?lardyr. Baty Avrupa ülkelerinin her geçen gün geli?en ulusal rakabetlerinin etkisiyle Ytalya, birbirleri ile bir rekabet içerisine giren ?ehir devletleri tarafyndan bölünür. Bu syrada, Uluslararasy arenada büyük bir öneme sahip olan Papalyk, yarymadada etkisini göstererek di?er devletler kar?ysynda önemli bir güç durumuna gelir.
Bu devletlerin en önemlileri, de?i?ik dönemlerde egemenli?ini hissettiren Fransa, Yspanya ve Avusturya'dyr. Merkezi otoritenin eksikli?i yarymadanyn büyük bir bölümünde ba?ymsyzlyk ruhunun geli?mesini te?vik etmi?tir. Bu sayede, özellikle Rönesans doneminde, endüstri, ticaret, sanat ve ö?renimi dallarynda büyük ilerlemeler kaydedilmi?tir.
19. Yüzyylla birlikte, özellikle Fransa ile Avusturya arasyndaki rekabette büyük bir azalma meydana gelir.
Napolyonik rejimin devrilmesi, 1815 Viyana Kongresinden birli?in kurulmasyna kadar geçen sure için Ytalya'da Avusturya'nyn egemenli?i sunucunu getirir. Ytalya Birli?i kurulmadan önce en önemlileri Piemonte Krally?y, Yki Sicilya Krally?y, ve Papalyk Davletleri olmak üzere 11 farkly devlet bulunmaktaydy. 1849 yyly ba?ynda, kuzeydeki bazy Ytalyan devletleri, Piemonte'nin liderli?inde ve Papa'nyn ?üpheli deste?i ile Avusturya boyunduru?una son verme çabasy içine girerler. 
Bu çaba, sonuçsuz kalmasyna ra?men 1859 ve 1866 yyllarynda yeni denemeler yapylyr. Bu syrada Ytalya'nyn bir bölümünde, büyük Piemonte'li devlet adamy, Cavour tarafyndan bir kaç devlet ile birlik olu?turularak 1861 yylynda Ytalya Krally?y kurulur. Birlik olu?umu, Roma'nyn Piemonteliler tarafyndan ele geçirilerek ba?kent ilan edilmesiyle 1861 yylynda tamamlanyr. Ytalya Birli?i hareketine Cavour dy?ynda büyük vatansever Mazzini ve efsanevi vatansever-asker Garibaldi liderlik etmi?lerdir.
Ytalya, Mussolini'nin 1922'deki Fa?ist diktatorlü?üne kadar synyrly monar?i ile yönetilmekteydi. I. Dünya Sava?ynyn sonunda, Ystria ve Trentino synyrlaryn dy?ynda bulunmaktaydy; Trieste, Dalmaçyanyn bir bölümü ve Adriyatik Denizindeki bazy adalar Yugoslavya'da imzalanan özel bir bary? antla?masyyla 1924 yylynda Ytalyan topraklaryna katylmy?tyr. II. Dünya Sava?yna, 1940 yylynda Müttefik Kuvvetleri kar?ysyna alarak Almanya ile birlikte sava?an Ytalya, 1943 yylynda Almanlar tarafyndan tamamen i?gal edilir. Ba?ymsyzlyk, 1945 yylynda Mussolini'nin Ytalyan anti-fa?ist güçler tarafyndan öldürülmesi sonucunda elde edilir. 1946 yylynda bir halk referandumu yapylarak Ytalya Cumhuriyeti ilan edilir. Bugünkü Devlet Ba?kany (Cumhurba?kany) Carlo Azelio Ciampi'dir.
Etiketler:italya-Repubblica-Italiana-ve-italya-Tarihi

BU YAZIYI PAYLAŞ