ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Endonezya 13.670 adadan oluşmuş bir ülkedir.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : asudeciv
Bugün : 0
Dün : 1
Toplam Üye : 1044
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Birleşik Arap Emirlikleri Tarihi
 » Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Birleşik Arap Emirlikleri TarihiBirle?ik Arap Emirlikleri’nin Ülke Profili

Yüzölçümü: 83.600 km2 adalar hariç yüzölçümü 77.700km2 %97’lik kysmy ise çöldür.
Nüfusu: 4.32 milyon (2004 Planlama Bakanly?y)
Ba?kenti : Abu Dabi
Di?er ?ehirleri: Dubai, Sharjah, Ras alKhaimah, Ajman, Fujairah, Umm alQaiwain
Dili: Arapça (resmi), Farsça, Yngilizce, Hindi ve Urduca
Ölçü sistemi: Metrik ve Yngiliz ölçü biriminin dy?ynda yerel ölçü birimleri de kullanylmaktadyr.
Para Birimi: BAE dirhem (Dh)=100 fils. Dirhem ABD Dolaryna endekslenmi?tir. Dh3.67:US$1
Zaman Dilimi: GMT 4 saat ileridedir.
Dini: Sunni Yslam, ?ii Yslam, Hyristiyanlyk ve Hinduizm.
Yönetimi: Yedi Emirli?in birle?mesiyle meydana gelen ba?ymsyz bir federasyondur. Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras’AlKhaimah,Fujairah, Umm AlQaiwain, Ajman.Bütün emirlikleri temsil eden Federal Meclis, 40 üyeden olu?maktadyr.
Etnik Gruplar: Emirlik Araplary, Di?er Araplar, Yranlylar, Güney Asyalylar, Do?u Asyalylar, Avrupalylar
Tatil Günleri: Kurban Bayramy, 22 ?ubat Yslamiyet’in ba?langyç yyly, 14 Mayys (peygamberin do?um günü), 6 A?ustos (Sadece Abu Dabi’de Abu Dabi idaresinin kurulu?u), 1 Eylül (peygamberin gökyüzüne yükseldi?i gün), 2 Aralyk (BAE’nin milli günü), Ba?ymsyzlyk günü 2 Aralyk 1971 (Yngiltere).
Ekonomik Göstergeler:
2001 a 2002 a 2003 a 2004 a 2005 b
GSYYH piyasa fiyatlary ile (Milyar Dh) 254.2 272.9 321.8 378.8 439.0
GSYYH (Milyar ABD $) 69.2 74.3 87.6 103.1 119.5
Gerçek GSYYH büyümesi (%) 3.5 2.6 11.9 9.7 6.7
Tüketici fiyat enflasyonu (ort; %) 2.7 2.9 3.1 7.0 10.5
Nüfus (milyon) 3.5 3.8 4.0 4.3 4.7
Yhraç mallary fob (Milyar ABD $) 47.5 51.2 67.1 90.6 111.0
Ythal mallary fob (Milyar ABD $) 33.5 36.7 45.8 63.4 72.9
Döviz Kuru Dh: ABD $ (ortalama) 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67
a: Gerçekle?en b: EIU tahminleri


Genel Ekonomik Durum
1958 yylynda petrolün bulunmasyndan sonra, BAE ekonomik performansy petrol fiyatlaryndaki dalgalanmalara göre de?i?iklik göstermi?tir. 2005 yylynda ekonominin bir önceki yyla göre % 14 büyüyece?i tahmin edilmektedir. Yhracat gelirlerinin petrol fiyatlarynyn yüksek seyrine paralel olarak artmasy, ülkede yatyrymlaryn hyzlanmasyna ve özel tüketimin yükselmesine neden olmaktadyr. Bu gelir arty?y BAE’de ikamet edenlerin refah seviyelerinin yükselmesini sa?lamaktadyr.BAE’de enflasyon arty? orany di?er petrole dayaly Körfez ülkelerinkinden çok daha hyzly bir biçimde artmakta olup, 2004 yylynda % 7 ye ula?my?tyr. Buna ba?ly olarak emlak fiyatlary, ev ve ofis kiralarynda da ABD Dolarynyn zayyf tutulmasyndan dolayy bir arty? ya?anmaktadyr.
BAE içinde de petrol da?ylymynyn dengeli olmamasy dolayysy ile refah seviyelerinde de büyük ayrylyklar ya?anmaktadyr. Abu Dhabi, Emirlikler içerisinde refah seviyesinin en yüksek oldu?u Emirliktir. 2004 yylynda gerçekle?en GSYYH’nyn % 60’yny sa?lamaktadyr. Ayryca Ki?i Ba?yna Dü?en Gelir de di?er tüm Emirliklerdeki ortalamanyn % 50 üzerindedir.
Dubai dü?ük petrol rezervlerine sahip olmasyna ra?men, finans, ticaret, imalat merkezi ve turistik bölgesi olmasy dolayysy ile hyzly bir geli?me göstermektedir. Toplam GSYYH’nyn % 25’ini sa?lamaktadyr.
Üçüncü büyük Emirlik de Sharjah olup, GSYYH’nyn % 9’unu sa?lamaktadyr. Geriye kalan dört Emirlik oldukça küçük olup, toplamynyn GSYYH’ya katkysy % 6 civaryndadyr.
Dubai gelecekte bölgede gerçekle?tirilecek olan ekonomik geli?melere yol gösterecek bir ?ehirdir. Yleride sadece petrole dayaly bir ekonomiden ziyade, ürün ve sektör çe?itlendirmesine yönelik çe?itli yatyrymlara devam edilmesi planlanmaktadyr. Özellikle turizm, medya, deniz ta?ymacyly?y, finans, ticaret ve hizmet sektörü ile birlikte imalat sanayi konularynda da çe?itlendirmelerin arttyrylmasy beklenmektedir. Özellikle petrokimya sanayi ürünlerinde yatyrymlara devam edilmesi planlanmaktadyr. Ayryca güç santrallerinin ve su kaynaklarynyn özelle?tirilmesi projeleri de hayata geçirilecektir.
En zengin Emirlik olan Abu Dabi Emirli?i, Federasyonun kamu maliyesi görevini yürütmektedir. Emirliklerin yatyrym ve harcama kararlarynda etkin olma durumunu korumaktadyr.
Petrol fiyatlaryndaki artma e?ilimlerinin devam etmesi, bu harcamalaryn da miktaryny belirleyecektir.
BAE’nin 2004 yylyndaki GSYYH’sy 103 milyar $ civarynda olup, bu miktaryn üçte biri petrol ve do?al gaza (% 29) ait bulunmaktadyr. Di?er sektörler imalat sanayi (% 14), Yn?aat (% 8), Ticaret (%10), gibi syralanmaktadyr. 2005 yyly ortalama büyüme hyzynyn % 6,7 civarynda seyredece?i tahmin edilmektedir. Petrolün dy?yndaki sanayide gerçekle?tirilecek olan atylymlar ise ekonominin gelece?inde önemli katkylarda bulunacaktyr.
Dubai’deki Port Rashid ve Jebel Ali limanlarynda 2004 yylynda 77 milyon ton yük kaldyrylmy?tyr. Ayryca 5325 adet konteynyr gemisi bu limanlardan yük indirmi?tir. Turizm sektörü açysyndan yapylan de?erlendirmede ise, ülkeye 2004 yylynda 21,7 milyon ki?i giri? yapmy? ve 5,5 milyon ki?i de otellerde konaklamy?lardyr. Toplam otel sayysy 364 olup, bu otellerin 272 tanesi Dubai’de 50 tanesi de Abu Dabi’de bulunmaktadyr.
Y? gücünün ekonomik sektörlere göre da?ylymy incelendi?inde ise i?gücünün en büyük bölümünün ticarette yo?unla?ty?y görülmektedir. 2004 yylynda ticaret ve restaurantlarda 621000 ki?i istihdam edilmi?tir. Ykinci önemli sektörün 362.000 ki?i ile in?aat sanayi sektörü oldu?u görülmektedir. Di?er önemli sektörler 298.000 ki?i ile imalat sanayi ve 249.000 ki?i ile devlet sektörü olarak syralanmaktadyr. Ülkenin bel kemi?i olan petrol sektörü ise sadece 28.000 ki?iye i? imkany sunabilmektedir.
Emirlikleri üretim miktarlaryna göre inceledi?imizde 2004 yylynda üretimin % 56’syny kar?ylayan Abu Dabi’nin ilk syrada yer aldy?yny görmekteyiz. Ykinci syrada % 30.7 payy ile Dubai, üçüncü syrada ise % 7.8’lik payy ile Sharjah gelmektedir. Di?erlerin paylary ise syrasy ile Ajman; % 1,3, Um alQaiwain; %0,4, Ras alKhaimah;% 2 ve Fujairah % 1.2’lik payy ile syralanmaktadyr.
Ki?i ba?yna dü?en milli gelirde de üretimin en fazla gerçekle?ti?i Abu Dabi ilk syrada yer almaktadyr. Abu Dabi’de ki?i ba?yna dü?en milli gelir 2004 yylynda 35.000 $ civaryndadyr. Ykinci syrada yer alan Dubai’de ise 24.000 $ civaryndadyr. En dü?ük milli gelire sahip olan Ajman’da ise 5 400 $ olarak gerçekle?mi?tir. Emirliklerin ortalamasy ise 24.000 $ seviyelerindedir.
Körfez Y?birli?i Te?kilaty (Gulf Cooperation Council; GCC) içerisindeki ikinci en büyük ekonomiye sahip ülke olan BAE mali ko?ullar açysyndan kom?ularyna göre daha iyi bir konumdadyr. Yeterince mali kayna?a sahip olan federal hükümet harcamalaryn finansmany için dy? kredi kaynaklaryna pek ba?vurmamaktadyr.
Bölgenin en büyük serbest bölgesi Dubai’deki Jebel Ali Serbest Bölgesi’dir. 1985 yylynda faaliyete geçen Jebel Ali Serbest Bölgesi dünyada ISO 9002 belgesini alan ilk serbest bölgedir. En modern ve geli?mi? haberle?me ve ula?ym a?larynyn bulundu?u bölgede ki?isel gelir ve servet vergisi alynmamakta ve ayryca 50 yyl süreyle kurumlar vergisi muafiyeti de uygulanmaktadyr.
Etiketler:Birlesik-Arap-Emirlikleri-BAE-ve-Birlesik-Arap-Emirlikleri-Tarihi

BU YAZIYI PAYLAŞ