ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Himalaya Dağlarının 4000 metre yüksekliğindeki kesimlerinde sıcaklık – 40 °C’ye kadar düştüğünden sular 8 ay boyunca donarlar.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : asudeciv
Bugün : 0
Dün : 1
Toplam Üye : 1044
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
Birmanya ve Birmanya Tarihi
 » Birmanya ve Birmanya Tarihi
BYRMANYA, Güneydo?u Asya'da, Bengal Körfezi'nin do?u kyyysynda bir ülkedir. Ku zeybatyda Banglade? ve Hindistan'la; kuzey ve do?uda Çin, Laos ve Tayland'la kom?u dur. Bu ülkelerle synyrlaryny ço?unluk syk ormanlar ve da?lar olu?turur.

Birmanya topraklarynyn yakla?yk yarysy or manlarla kaplydyr. Da?lar daha çok kuzey-güney do?rultusunda uzun, paralel syralar halinde uzanyr. Bunlaryn arasyndan, Sittang ve Saluen yrmaklaryyla, Çindvin adly koluyla birlikte bütün ülkenin neredeyse dörtte üçünü sulayan büyük Yravadi Irma?y akar. Yravadi Irma?y'nyn 2.100 kilometrelik toplam uzunlu ?unun yakla?yk 1.500 kilometresi i ula?yma elveri?lidir. Bu yrmak büyük bir deltayla denize ula?yr. Bengal Körfezi'nin birçok aday la bezeli olan bu kyyysy, kayalyk oldu?u için tehlikelidir.

Ülke do?al yapysyndan dolayy Yukary ve A?a?y Birmanya'ya bölünmü?tür. Eskiden bu bölgelerde egemen olan iki ayry krallyk, 1885-1948 arasyndaki Yngiliz sömürge yönetimi syrasynda ortadan kalkmy?tyr.A?a?y Birmanya üç büyük yrma?yn alçak vadileri ile, Tenasserim ady verilen dar veuzun bir toprak ?eridini içerir.

Tenasserim, güneyde, kalay ve tungsten çykartylan ve kauçuk üretilen Malakka Yarymadasy'na do? ru uzanyr. A?yry ya?y? alan A?a?y Birmanya, Yukary Birmanya'dan çok daha nemlidir. Geli?en bir liman olan ba?kent Rangun, yylda 2.540 mm ya?y? alyr. Kentin kuzeyindeki da?lyk Arakan bölgesinin büyük bölümü 5.080 mm ya?y? alyrken, eskiden Yukary Bir manya'nyn ba?kenti olan Mandalay, yylda yalnyzca 838 mm ya?y? alyr.

BYRMANYAYA YLY?KYN BYLGYLER
YÜZÖLÇÜMÜ: 676.577 km2.
NÜFUS: 39.218.000 (1987).
YÖNETYM: Tek partili halk cumhuriyeti.
CO?RAFY ÖZELLYKLER: A?a?y Birmanya'da üç büyük yr ma?yn; iravadi, Saluen ve Sittang'yn geni? vadileri yer alyr. Yukary Birmanya'da ise kuru ve açyk alanlar yay gyndyr. Ülkenin do?u bölgesinde yüksek bir yayla vardyr.
BA?LICA ÜRÜNLER: Pirinç, ?ekerkamy?y, sebze, kavun, karpuz, yerfysty?y, karides, tika?acy, gümü?, kalay ve tungsten.
ÖNEMLY KENTLER: Rangun (Rangoon), Mandalay, Mul-
mein, Bassein, Pegu. E?YTYM: 6-11 ya? arasy çocuklar için zorunludur. 

A?a?y Birmanya'da muson iklimi egemen dir. Genellikle, mayys ortasyndan kasym orta syna kadar süren muson ya?murlaryndan son ra, yylyn geri kalan bölümü kuru geçer. Bu bölgede, de?erli tika?acynyn yeti?ti?i muson ormanlary vardyr. Nüfusun yüzde 75'inin ya?a dy?y Yravadi ve Sittang deltalarynyn zengin top raklary pirinç tarlalaryyla örtülüdür.
Yukary Birmanya'nyn merkezi çok farklydyr. Daha düz, çok daha kuru ve açyklyk olan bu bölgede susam, dan, pamuk ve yerfysty?y gibi ürünler yeti?ir. Birmanya'nyn II. Dünya Sava ?y'nda büyük zarar gören petrol bölgesi gü neydedir. Bu bölge Birmanya ekonomisi için bugün de önem ta?yr.

Ya?mur ormanlarynda hâlâ pek çok yabanyl hayvan ya?ar. Ormanlarda gibon denilen bir tür uzun kollu maymuna rastlanyr. Kaplan ve küçük bir geyik türü olan munçak ise daha az rastlanan hayvanlardyr. Birmanya'da pars ve yaban mandasy da vardyr; da?larda ayylar, ormanlaryn ço?unda filler ya?ar. Köylerde sokak köpeklerinden geçilmez. Kyrsal alanda yylanlar ve sytma ta?yyan sivrisinekler boldur.

Halkyn ço?unlu?u yrmak kyyylarynda kurul mu? küçük köylerde ya?ar. Yabanyl hayvan lardan korunmak için bambu ya da a?açtan kazyklarla çevrelenmi? olan köy evleri de bambu ve a?açtan yapylyr.

Nüfusun üçte ikisi Orta Asya'dan yüzyyllar önce göçmü? olan insanlaryn soyundandyr. Geni?, yassy yüzleriyle Mo?ollar'a benzerler; ama tenleri, genellikle Çinliler'inkinden da ha koyu renklidir. Geriye kalan nüfus, yerli kabilelerden, Hindistan ve Çin'den gelmi? insanlardan olu?ur. Halkyn yüzde 70'ten ço?u Birman'dyr; yüzde 15'ini de Karenler, ?anlar ve Kaçinler olu?turur. Geri kalanlar, ço?un.-lukla do?u synyrynda ya?ayan, çevreden soyut lanmy? da? kabileleridir.Konu?ulan dil Birmanca'dyr, ama çe?itli kabilelerin konu?tu?u 100 kadar ba?ka dil de vardyr. Birmanlar'yn yakla?yk yüzde 85'i Bu-dacy'dyr; bununla birlikte, kyrsal kesimde nat ady verilen eski orman ve da? ruhlaryna tapanlar da vardyr. Yngilizce'nin resmi devlet dili oldu?u Yngiliz sömürge yönetimi döne mindeki gibi bugün de okullarda Yngiliz ce ö?retilir. Birmanlar'yn ulusal giysisi longyi, typky Endonezyalylaryn giydi?i sarong gibi, vücuda sarylan uzun bir kuma?tyr ve önden dü?meli bir ceketle birlikte giyilir.Birmanlar i? hayvany olarak hörgüçlü, küçük bir tür öküzden yararlanyrlar. Geni? yrmak vadilerinde, Yravadi deltasynda ve pi rinç yeti?tirilen bataklyklarda mandalar i? görür. Pirinç temel tarymsal üründür ve ana besin kayna?ydyr. Bir zamanlar öbür Asya ülkelerine, özellikle Hindistan'a çok miktarda pirinç satylyrdy, ama II. Dünya Sava?y'ndan bu yana pirinç saty?y dü?mü?tür. Öbür ürünler arasynda ya?y kullanylan susam, yerfysty?y, meyve, pamuk, baklagiller, mysyr, ?ekerkamy ?y ve ince Birmanya purosunda kullanylan tü tün sayylabilir.

Birmanya'nyn maden kaynaklary zengindir. Özellikle petrol, tungsten, kur?un, kömür, bakyr, kalay, altyn, gümü?, mika, demir cev heri ve ye?im ta?y vardyr. Buna kar?yn maden cilik az geli?mi?tir. Tika?acy sanayisi (bak. TYkaCaci) büyük önem ta?yr. Tika?acy ve öbür sert odunlu a?aç türleri Birmanya'nyn dy? ülkelere satty?y ba?lyca ürünlerdir. Kerestelik ormanlar devletin denetimi altyndadyr. Or manlarda, kütüklerin ta?ynmasy ve istiflenme sinde, e?itilmi? filler çaly?tyrylyr. Ülkede kau çuk da üretilir.

Birmanya'da tarym, ormancylyk ve maden cilik geli?mektedir. Ço?u Rangun yakynlaryn da olmak üzere, çeltik fabrikalary, a?aç ve pamuk i?leme kurulu?lary, hepsinden önemlisi de petrol rafinerileri vardyr.Birmanya'da ula?yma elveri?li karayolu az dyr. 1938'de i?galci Japon ordularynyn yapty?y, Çin'in güneybatysyndaki Kunming'den Birman ya'nyn kuzeybatysyndaki La?io'ya uzanan ve bir demiryoluyla Mandalay'a ba?lanmy? olan Birmanya Karayolu, Çin'le ticareti kolayla? tyrmy?tyr. Rangun ile Mandalay arasynda bir ana demiryolu hatty vardyr. Ba?ka demiryolla ry da olmakla birlikte ülkeyi Hindistan'a ya da öbür kom?ularyna karadan ba?layan karayolu yoktur. Birmanya'ya gelen turistler burada bir haftadan fazla kalamazlar ve geli? gidi?le rinde özel uçak kullanamazlar.

Tarih

Birmanya'da geli?kin bir Buda uygarly?y var dyr. Terk edilmi? bir kent olan Pagan'da bu uygarlyktan izler görülür. Kentte 9.-13. yüz yyllar arasynda yapylmy? binlerce Buda tapyna ?y bulunmaktadyr.11.-19. yüzyyllarda Birmanya prensleri ara synda amansyz sava?lar oldu. 1820'de büyük Birman Generali Maha Bandula, Hindis tan'yn Ymphal (Manipur) ve Assam eyaletleri ni ele geçirip Bengal'e yönelince, o zaman Hindistan'a egemen olan Yngilizler Birman ya'ya sava? açtylar. Maha Bandula geri püs­kürtüldü ve Birmanyalylar yalnyzca Assam ve Ymphal üzerindeki isteklerinden vazgeçmekle kalmadylar, ayny zamanda A?a?y Birmanya' nin Arakan ve Tenasserim bölgelerini de Yngilizler'e byrakmaya zorlandylar. 1826-82'de ingilizler, A?a?y Birmanya'yy adym adym ele geçirdiler. Kral Thibavv'la 1886'da yapylan sava?tan sonra, ba?kenti Mandalay olan Yu kary Birmanya da Yngilizler'in denetimi altyna girdi. 1919'dan 1937'ye kadar Birmanya, Hin distan'yn bir eyaleti olarak Yngiliz yönetimin de kaldy.II. Dünya Sava?y syrasynda Japonlar, Bir manya'yy i?gal ettikten sonra sözde ba?ymsyz bir devlet kurarak egemenlikleri altyna aldy lar. Sava?tan sonra Yngiliz egemenli?i yeniden kuruldu, ama Birmanyalylar ba?ymsyzlyk is tiyordu. Yngiltere'ye yapylan basky sonucun da seçimlere gidildi ve 1947'de ba?ymsyz Bir manya Cumhuriyeti kuruldu. Birmanya ba ?ymsyzly?yny kazandyktan sonra Yngiliz Uluslar Toplulu?u'ndan ayryldy.
Yansyz bir dy? politika izleyen Birmanya, Çin, Japonya ve SSCB ile yakyn ekonomik ili?kiler kurdu. Çe?itli ayaklanmalardan ve siyasal çeki?melerden sonra 1962'de ordu komutany Ne Win'in yapty?y hükümet darbe siyle, ba?bakan U Nu yönetimden uzakla?ty ryldy. Yeni hükümet pek çok sanayi dalyny ulusalla?tyrdy. 1973'te yeni bir anayasa kabul edildi. Birmanya bugün de kabile ayaklanma lary ve ço?u Tayland ve Laos synyrlaryndan kaynaklanan, yasady?y afyon ticareti gibi so runlarla mücadele etmektedir.

BYRMYNGHAM Yngiltere'nin ortasynda yer alyr. Ülkenin ikinci büyük kentidir. Nüfusu 1.008.000, yüzölçümü 264 km2'dir. Ülkenin en büyük sanayi kentlerinden biri olan Bir mingham, Sanayi Devrimi'nden önce bile Yngiltere'nin ekonomik geli?mesine önemli katkylarda bulunmu?tu. Sanayi dallarynyn çe ?itlili?i nedeniyle Birmingham'a "1.000 mes lek kenti" de denir.
Birmingham Yngiliz otomobil sanayisinin merkezidir. Dünyanyn en büyük kakao ve çikolata fabrikasy da buradadyr. A?yr makine sanayisinin yany syra, cam, çikolata, lastik, deri, kimyasal ürünler boya ve plastik fabri kalary vardyr.

Tarih

Birmingham, 18. yüzyyldan ba?layarak Yngilte re Sanayi Devrimi'nin merkezinde yer aldy ve o dönemin en önemli mucitleri bu kentte yeti? ti. Örne?in, buhar makinesini bulan James Watt, gene buhar makinesinin geli?tirilmesin de öncülük eden ve bu makineyi sanayide ilk kez kullanan Matthevv Boulton ile oksijen, azot, amonyak ve sülfürik asidi bulan kimyacy Joseph Priestley Birmingham'da ya?adylar. Banliyösü Bournville'de ise Cadbury ?irketi nin ünlü çikolata fabrikasy vardyr.
17. yüzyyldan ba?layarak kentin yakynlaryn daki kömür ve demir madenleri nedeniyle Birmingham'da çelik üretimi geli?ti. Çelik i?letmeleri bir süre sonra yöreden ta?yndyysa da metal i?çileri yerlerinde kalarak yeni i?çi lerle birlikte otomobil, bisiklet, demiryolu yapym gereçleri gibi çe?itli metal e?ya türleri nin üretimine geçtiler.

Günümüz Birmingham'y

Birmingham sanayinin korkunç çirkinlikler üretti?i bir dönemde geli?ti. Ama bugün o pis, isli Victoria dönemi kentinin yerinde, sonlu sisteminin merkezi olan Spagetti Kav?a?y'na ba?lanyr. Birmingham'yn 1960'larda yeniden yapylan New Street Ystasyonu'na her gün 700 tren girip çykar. Birmingham Kanal Y?letmesi ku zey ve güneyin büyük kanallaryny birle?tirir. Havaalany 1980'lerin ba?ynda büyük ölçüde onarym görmü?tür. Yngiltere'nin en önemli ti caret fuarlary ve sergileri, özel bir tren istasyo nu ve yedi büyük salonu olan Ulusal Sergi Merkezi'nde düzenlenir.Kent, Yngiltere'de kurulan ilk ortaokul, ilk Belediye Bankasy ve ilk Belediye Orkestrasy ile tüm ülkeye bu konularda öncülük etmi?tir. Birmingham Üniversitesi 1900'de, Aston Üniversitesi ise 1966'da kurulmu?tur. Kentin Ön-Rafaellocular koleksiyonuyla ünlü güzel bir sanat galerisi, de?erlibir Bilim ve Sanayi Müzesi vardyr.
Etiketler:Birmanya-ve-Birmanya-Tarihi

BU YAZIYI PAYLAŞ