ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Dünyadaki kıyıların toplam uzunluğu 500.000 kilometre olup, bu uzunluk dünya çevresinin 12 katıdır.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : asudeciv
Bugün : 0
Dün : 1
Toplam Üye : 1044
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
Dominik Cumhuriyeti ve Dominik Cumhuriyeti Tarihi
 » Dominik Cumhuriyeti ve Dominik Cumhuriyeti Tarihi

Dominik Cumhuriyeti

Flag_of_the_Dominican_Republic.svg.png
Dominik Cumhuriyeti Bayra?y

Dominik Cumhuriyeti (Yspanyolca República Dominicana, okunu?u 'Republika Dominikana'), Karayipler'deki Hispanyola adasynda yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batysynda, Küba ve Jamaika'nyn do?usunda yer alyr; Venezuela ile deniz synyry vardyr. Adanyn baty kysmynda Haiti bulunur. Dominik Cumhuriyeti ile Dominika kary?tyrylmamalydyr.
Dominik Cumhuriyeti, Hispaniola Adasy'nyn üçte ikilik do?u bölümünde yer alyr. Batysynda Haiti Cumhuriyeti vardyr. Hispaniola Adasy, Baty Hint Adalan'ndan olan Büyük Antiller'in ikinci büyük ada?y dyr. Yspanyol sömürgesi oldu?u dönemde adaya Santo Domingo denirken, günümüzde Haiti olarak da anylyr. Dominik Cumhuriyeti'nde ylyman bir tropik iklim egemendir. Özellikle kuzey kesimine bol ya?y? getiren Alize rüzgâr larynyn yany syra, ciddi tehlikeler yaratan ka­syrgalar görülür.
Ülkeyi kuzeybaty-güneydo?u do?rultusun da kesen syrada?lar ve derin vadiler vardyr. Baty kesimi kyraç topraklarla kaplydyr. Orta Cordillera Syrada?lan'nyn en yüksek tepesi olan Duarte Doru?u 3.175 metredir. Ülkenin en be reketli topraklan Cibao Vadisi'ndedir. Ba?
lyca yrmaklary Yaque del Norte, Yaque del Sur ve Yuna'dyr. Akarsu a?yzlarynda timsahla ra rastlanyr. Çe?itli ku?lar, göl çevrelerinde flamingolar bulunur. Deniz hayvanlary çok çe?itlidir. Nüfusun büyük bir bölümü Yerliler ile Avrupalylar'yn kary?ymyyla ortaya çykan Mestizolar'dan olu?ur. Avrupalylar ve Siyah lar azynlyk durumundadyr. Resmi dil olan Ys­panyolca'nyn dy?ynda çe?itli Avrupa dilleri ko nu?ulur.

Dominik Cumhuriyeti'ne ili?kin bilgiler
Yüzölçümü: 48.730 km²
Nüfus: 8 721 594 ki?i (2002 tahmini)
Yönetim: Cumhuriyet
Ba?kent: Santo Domingo
Para Birimi: Dominik Pesosu
Dil: Yspanyolca
Do?al yapy: Baty Hint Adalary'ndaki Hispaniola Ada-sy'nyn üçte ikilik do?u bölümünde yer alyr; syrada? lar, yaylalar ve vadilerle kaplydyr.
Ba?lyca ürünler: ?eker, muz, kahve, kakao, tütün.
Önemli kentler: Santo Domingo, Santiago de tos Caballeros, La Romana, San Pedro de Macoris.
E?itim: 7-14 ya? grubu için ö?renim zorunludur.
Dominik Cumhuriyeti Avrupalylaryn Amerika kytalarynda ilk olu?turduklary yerle?imdir, ba?kenti Santo Domingo da Amerika'lardaki ilk sömürge ba?kentiydi. Ba?ymsyzly?ynyn büyük bir bölümünde ülkede siyasi buhran ya?anmy?, halky temsil etmeyen ve baskycy pekçok hükümet tarafyndan idare edilmi?tir. 1961'de diktatör Rafael Leonidas Trujillo Molina'nyn ölümünden sonra Dominik Cumhuriyeti temsili demokrasiye geçmi?tir.
Dominik Cumhuriyeti'nin ba?kenti, yakla ?yk 1 milyon ki?inin ya?ady?y Santo Domingo, Ozama Irma?y'nyn a?zynda yer alyr. 1496'da, Kristof Kolomb'un karde?i Bartolomeo Ko lomb tarafyndan kurulan kentte Kristof Ko lomb'un gömülü oldu?u 1514 tarihli bir kated ral ve Yenidünya'nyn ilk üniversitesi sayylan Santo Domingo Özerk Üniversitesi (1538) vardyr. Ülkenin ikinci büyük kenti Santiago de los Caballeros kuzeyde, Yaque del Norte Irma?y kyyysynda yer alyr.
Ülke ekonomisi taryma dayalydyr. Tarym da ha çok verimli topraklan olan Cibao Vadisi'yle ba?kent yakynlarynda yo?unla?my?tyr. Ba?lyca ürünler ?ekerkamy?y, mysyr, pirinç, tü tün ve kakaodur.
Kyyylarda yeti?en maun, sedir ve çam a?aç lary kereste olarak dy? ülkelere satylyr. Orta Cordillera Syrada?lary'nda sy?yr yeti?tirilir. Te mel sanayi kollary ?eker, rom, puro ve sigara üretimi, madencilik ve turizmdir. Ba?lyca ma denler boksit ve demir cevheridir.
Karayollary oldukça yeterlidir. 1.700 km uzunlu?undaki demiryollary genellikle ?eker ta?ymacyly?ynda kullanylyr. Sulama ve hid roelektrik enerji üretiminde yrmaklardan ya rarlanylyr.
Hispaniola Adasy 1492'de Kristof Kolomb tarafyndan ke?fedildi. 18. yüzyyl sonlaryna ka dar Yspanya'nyn sömürgesi olarak kaldy. Yspan ya, Fransa ve Yngiltere arasyndaki sömürge cilik sava?lary syrasynda 1795'te adanyn tümü önce Fransa'ya; 1809'da da do?u bölümü ye niden Yspanya'ya geçti. 1821'de Dominik Cumhuriyeti ilan edildi. Daha sonra ülkeye giren Haiti birlikleri yönetime el koydu ve kö leli?i kaldyrdy. 1844'te Haiti'nin i?galine son verildi ve ülke yeniden ba?ymsyzly?yna kavu? tu. 1905'te ABD Dominik'in gümrük yöneti mine el koydu. 1916'da ise ülkeyi i?gal etti. Bu i?gal 1924'e kadar sürdü. ABD gözetimin de yapylan seçimlerden kysa bir süre sonra 1930'da Rafael Leonidas Trujillo Molina dik tatörlü?ünü ilan ederek yönetime el koydu. Mutlak ve acymasyz bir diktatörlük uygulayan Trujillo 1961'de öldürüldü. 1963'te ba?a ge çen reformcu devlet ba?kany Juan Bosch'un yönetimi sadece yedi ay sürdü. 1965'te ABD, halktan destek gören bir devrimci hareketi bastyrarak, Dominik'i bir kez daha i?gal etti. 1966'da ba?kan olan Joaquin Balaguer ABD ile syky ba?lar kurdu. 1982'de ylymly reformcu bir hükümet ba?a geçtiyse de 1988'de Joaquin Balaguer yeniden seçildi. Dominik'te güçle-?en ya?am ko?ullary grevlerin ve protesto gösterilerinin yayylmasyna yol açty.


Yklim 

Dominik Cumhuriyeti’nin tropik bir iklimi vardyr fakat mevsimsel sycaklyk de?i?imlerinden çok bölgesel sycaklyk farklylyklary görülmektedir. A?ustos bunaltycy ?ekilde sycak olur. Ülkede iki ya?murlu mevsim vardyr, Ekim’den Mayys’a kadar kuzey kyyylary, Mayys’tan Ekim’e kadar güney kyyylary ya?murlu olur. Bu durumda e?er ülkenin tümünü gezmek istiyorsanyz mutlaka ya?murluk getirilmelidir. Bu ya?murlar sadece serinletici etkilidir ve yarym gün sürer. Haziran-Eylül aylary kasyrga mevsimidir.

Konsolusluk 
Dominik Cumhuriyeti Fahri Konsoloslu?u Ni?anta?y'ndadyr. Telefonu: 0212 248 36 13'tür.

Para 
Dominik Cumhuriyeti’nde kullanylacak en kullany?ly para birimi Amerikan Dolarydyr. Kyrsal kesimlerde kredi karty ve çek kullany?ly de?ildir.ayry yeten

Etkinlikler - Gezim 
Dominik Cumhuriyeti da?lyk bölgelerde uzun yürü?ler yapmak için size birçok seçenek sunar. Ülkede sadece ulusal parklarda de?il korunmamy? kilometrelerce uzanan plajlarda da ke?fedilecek çok ?ey vardyr. Sörf için özellikle kuzey ve do?u kyyylary olmak üzere mükemmel yerler vardyr. Ayryca Bahia Samana’nyn güneyi sörf için iyidir. Daly?, Dominik Cumhuriyeti’nde sevilen ba?ka bir spordur ve birçok otel bunun için ders ve sertifika sunar. Kuzey kyyylarynda daly? yapmak ve gemi enkazlaryny ke?fetmek için iyi noktalar vardyr. Buna ra?men kuzey kyyylarynyn suyu daha sycak ve daha korunmalydyr. Bisikletle gezmek ülkenin do?al güzelli?ini görebilmek için en iyi yollardan birisidir ve bunu size ya?atmak için bisiklet kiralayaca?ynyz için yerler vardyr.

Do?al Çevre 
Dominik Cumhuriyeti geçmi?te yo?un ya?mur ormanlary ve ba?ka hiçbir yerde bulunmayan 1500 türü kapsayan çe?itli bitki örtüsü ile kaplyydy. Bugün birçok bataklyk kurumu? ve a?açlar kömür için kesilmi?tir fakat hala korunmu? kesimler vardyr. Ülkede yoksulluk ve a?yry nüfus gibi ciddi problemler vardyr. Dominik Cumhuriyeti’ndeki birçok örgüt artan nüfus ile ekosistem üzerindeki basky arasynda sa?lam bir ili?ki kurmak için çaly?maktadyr. Tüm bunlara ra?men Dominik Cumhuriyeti sahip oldu?u ciddi güzellikteki sayfiye yerleri, mangrov bataklyklary, da?lyk ormanlary, çiçek açan düzinelerce a?açlary ve 218’den fazla ku? türü ile övünmektedir.
 
Etiketler:Dominik-Cumhuriyeti-ve-Dominik-Cumhuriyeti-Tarihi

BU YAZIYI PAYLAŞ