ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Güneş hacimce o kadar büyüktür ki, içine tam 1.300.000 adet dünya sığabilir.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : kaseous
Bugün : 0
Dün : 0
Toplam Üye : 1043
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
Bhutan ve Bhutan Tarihi
 » Bhutan ve Bhutan Tarihi

Bhutan
Bhutan Co?rafyasy 
 • Konum: Güney Asya, batysynda ve güneyinde Hindistan, kuzeyinde Çin yer almaktadyr.
  • Co?rafi konumu: 27 30 Kuzey enlemi, 90 30 Do?u boylamy
  • Harita konumu: Asya
 • Yüzölçümü:
  • toplam: 47,000 km²
  • kara: 47,000 km²
  • su: 0 km²
 • Synyrlary:
  • toplam: 1,075 km
  • synyr kom?ulary: Çin 470 km, Hindistan 605 km
 • Sahil ?eridi: 0 km (kara ile çevrili)
 • Denizleri: yok (kara ile çevrili)
 • Yklimi: Çe?itlilik göstermektedir. Kuzey ovalarda tropikal iklim hakimdir. Orta kysymdaki vadilerde ky?lar so?uk, yazlar sycak geçer. Himalaylar'da ise ky?lar sert, yazlar serindir.
 • Arazi yapysy: Arazi genellikle da?lyktyr, birkaç verimli ova ve a?açsyz bozkyrlar yer almaktadyr.
 • Deniz seviyesinden yüksekli?i: en alçak noktasy: Drangme Chhu 97 m
  • en yüksek noktasy: Kula Kangri 7,553 m
 • Do?al kaynaklary: Kereste, alçyta?y, kalsiyum karbür, hidro güç
 • Arazi kullanymy:
  • Tarym için elveri?li: %2
  • otlaklar: %6
  • ormanlyk arazi: %66
  • di?er: %26 (1993 verileri)
 • Sulanan arazi: 340 km² (1993 verileri)
 • Do?al afetler: Sert fyrtynalar; ya?y? sezonu boyunca yaygyn toprak kaymalary

Bhutan'da Himalayalaryn ete?inde buzullar ve göller.

Nüfus bilgileri 
 • Nüfus: 2,279,223 (2006 genel nüfus sayymy verileri)
 • Ya? yapysy:
  • 0-14 ya?: %39.99 (erkek 424,832; kadyn 394,725)
  • 15-64 ya?: %56.05 (erkek 591,152; kadyn 557,498)
  • 65 ya? ve üzeri: %3.96 (erkek 41,125; kadyn 40,080) (2001 verileri)
 • Nüfus arty? orany: %2.17 (2001 verileri)
 • Mülteci orany: 0 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
 • Cinsiyet orany:
  • do?umlarda: 1.05 erkek/kadyn
  • 15 ya? alty: 1.08 erkek/kadyn
  • 15-64 ya?larynda: 1.06 erkek/kadyn
  • 65 ya? ve üzeri: 1.03 erkek/kadyn
  • toplam nüfusta: 1.07 erkek/kadyn (2001 verileri)
 • Bebek ölüm orany: 108.89 ölüm/1,000 do?an bebek (2001 tahmini)
 • Ortalama hayat süresi:
  • Toplam nüfus: 52.79 yyl
  • erkek: 53.16 yyl
  • kadyn: 52.41 yyl (2001 verileri)
 • Ortalama çocuk sayysy: 5.07 çocuk/1 kadyn (2001 tahmini)
 • HIV/AIDS - hastalyklaryna yakalanan yeti?kin sayysy: %0.01 den az (1999 verileri)
 • HIV/AIDS - hastalyklary ta?yyan insan sayysy: 100 den az (1999 verileri)
 • Ulus: Butanly
 • Nüfusun etnik da?ylymy: Butanlylar %50, Nepal kökenliler %35, yerli ve göçebe kabileler %15
 • Dinler: Lama Budist'leri %75, Hindistan ve Nepal Hindu'lary %25
 • Dil: Dzongka (resmi), ?arçopça, Bumthangca, Kurtopçe, Nepalce
 • Okur yazar orany: 15 ya? ve üzeri bilgiler
  • toplam nüfus: %42.2
  • erkek: %56.2
  • kadyn: %28.1 (1995 verileri)

Yönetimi 
 • Ülke ady: Resmi tam ady: Butan Krally?y
 • Resmi kysa ?ekli: Butan
 • Yerel ady: Druk Yul (Bary?çyl Ejderhanyn Ülkesi)
 • Ingilizce ady: Bhutan
 • Yönetim biçimi: Mutlak Monar?i
 • Ba?kent: Thimphu
 • Ydari bölmeler: 18 bölge; Bumthang, Chhukha, Chirang, Daga, Geylegphug, Ha, Lhuntshi, Mongar, Paro, Pemagatsel, Punakha, Samchi, Samdrup Jongkhar, Shemgang, Tashigang, Thimphu, Tongsa, Wangdi Phodrang
 • Ba?ymsyzlyk günü: 8 A?ustos 1949 (Hindistan'dan ayryldy)
 • Milli bayram: Milli Gün, 17 Aralyk (1907) 1907'de bugünkü kralyn büyük dedesi Ugyen Wangchuck belli ba?ly kabile önderleri ve lamalar tarafyndan "Ejderha Kraly" adyyla Butan krally?yna seçilmi?.
Üye oldu?u uluslararasy örgüt ve kurulu?lar: AsDB (Asya Kalkynma Bankasy), CP, ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), FAO (Tarym ve Gyda Örgütü), G-77, IBRD (Uluslararasy Ymar ve Kalkynma Bankasy), ICAO (Uluslararasy Sivil Havacylyk Örgütü), IDA (Uluslararasy Kalkynma Birli?i), IFAD (Uluslararasy Tarymsal Kalkynma Fonu), IMF (Uluslararasy Para Fonu),Intelsat, IOC (Uluslararasy Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararasy Göçmen Te?kilaty), ITU (Uluslararasy Telekomünikasyon Birli?i), NAM, OPCW (Kimyasal Silahlary Yasaklama Organizasyonu), SAARC (Güney Asya Bölgesel i?birli?i Te?kilaty), UN (Birle?mi? Milletler), UNCTAD (Birle?mi? Milletler Ticaret ve Kalkynma Konferansy), UNESCO (E?itim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkynma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birli?i), WHO (Dünya Sa?lyk Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Te?kilaty), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)
 • Bayrak: Butan'yn dikdörtgen biçimli bayra?y bir kö?egen ile ikiye ayrylmy?. Üstteki altyn sarysy üçgen laik kraliyet gücünü, alttaki portakal renkli üçgen ise Budizm'i simgeliyor. Bayra?yn ortasynda ise Butan'y simgeleyen bir ejderha bulunuyor.

Ekonomik göstergeler 
 • Ekonomiye genel baky?: 8 A?ustos 1949'da ba?ymsyzlyk kazanan Butan'yn dy? ili?kilerini Hindistan yürütmektedir. Dy?ardan aldy?y yardymyn büyük kysmy da Hindistan'dan gelmektedir. Butan - Hindistan ba?lantylary hava ta?ymacyly?ynda ve yol yapymynda giri?ilen i?birlikleriyle daha da güçlenmi?tir. Butan 70'li yyllarda takas ekonomisini byrakyp para sistemine geçmi?tir. Nüfusun büyük ço?unlu?u tarymla u?ra?maktadyr. Budist Butan Krally?y monar?iyi ve Budist ya?am biçimini koruyabilmek için kapylaryny teknolojik geli?melere kapaly tutmu?tu.
 • GSYYH: Satynalma Gücü paritesi - 2.3 milyar $ (2000 verileri)
  • GSYYH - reel büyüme: %6 (2000 verileri)
  • GSYYH - ki?i ba?yna: Satynalma Gücü paritesi - 1,100 $(2000 verileri)
  • GSYYH - sektörlere göre:
   • tarym: %38
   • endüstri: %37
   • hizmet: %25 (2000 verileri)
 • Enflasyon orany (tüketici fiyatlarynda): %7 (2000 verileri)
 • Sektörlere göre i?gücü da?ylymy: tarym %93, hizmet %5, endüstri ve ticaret %2
  • Bütçe: gelirler: 146 milyon $; giderler: 152 milyon $ (1995/96 mali yyl verileri)
 • Endüstri: çimento, ormancylyk ürünleri, meyvesel gydalar, alkollü içecek, kalsiyum karbür
 • Y?sizlik orany: %9.3 (1996 verileri)
 • Elektrik üretimi: 1.856 milyar kWh (1999)
 • Elektrik üretimi için kaynaklar:
  • Fosil yakytlar: %0.05
  • hidro: %99.95
  • nükleer: %0
  • di?er: %0 (1999)
 • Elektrik tüketimi: 191.1 milyon kWh (1999)
 • Elektrik ihracaty: 1.55 milyar kWh (1999)
 • Elektrik ithalaty: 15 milyon kWh (1999)
 • Tarym ürünleri: pirinç, mysyr, narenciye, hububat; süt ürünleri, yumurta
 • Yhracat: 154 milyon $ (2000 verileri)
  • Yhracat ürünleri: alçyta?y, kereste, el sanatlary ürünleri, çimento, meyve, elektrik (Hindistan'a), kyymetli ta?lar, baharatlar
  • Yhracat ortaklary: Hindistan %94, Banglade?
 • Ythalat: 269 milyon $ (2000 verileri)
  • Ythalat ürünleri: Yakyt ve ya?lama maddeleri, hububat, makine ve yedekleri, araçlar, kuma?lar, pirinç
  • Ythalat ortaklary: Hindistan %77, Japonya, Yngiltere, Almanya, ABD
 • Dy? borç tutary: 120 milyon $ (1998)
 • Para birimi: Butan Ngultrum'u (BTN); Hindistan Rupi'si (INR)
  • Para birimi kodu: BTN; INR
 • Mali yyl: 1 Temmuz - 30 Haziran

Yleti?im bilgileri 
 • Kullanylan telefon hatlary: 6,000 (1997)
  • Telefon kodu: 975
 • Radyo yayyn istasyonlary: AM 0, FM 1, kysa dalga 1 (1998)
  • Radyolar: 37,000 (1997)
 • Televizyon yayyny yapan istasyonlar: 0 (1997)
 • Internet kysaltmasy: .bt
  • Internet kullanycylary: 500 (2000)

Ula?ym ve ta?ymacylyk
 • Demiryollary: 0 km
 • Karayollary:
  • toplam: 3,285 km
  • asfalt: 1,994 km
  • asfalt olmayan: 1,291 km (1996)
 • Deniz yollary: yok
 • Limanlary: yok
 • Hava alanlary: 2 (2000 verileri)
Etiketler:Bhutan-ve-Bhutan-Tarihi

BU YAZIYI PAYLAŞ