ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Her yıl 6 milyon çocuk kötü beslenme nedeni ile beş yaşına gelmeden ölmektedir.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : asudeciv
Bugün : 0
Dün : 1
Toplam Üye : 1044
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
Hollanda Antilleri ve Hollanda Antilleri Tarihi
 » Hollanda Antilleri ve Hollanda Antilleri Tarihi

Hollanda Antilleri

Vikipedi, özgür ansiklopedi


Hollanda Antilleri (Felemenkçe: Nederlandse Antillen), eski adyyla Hollanda Baty Hint Adalary, Karayip denizinde iki ada toplulu?u olarak Küçük Antiller'in bir parçasy olup Hollanda Kyrally?y'nyn özerk bir bölgesini olu?tururlar.
Adalaryn ekonomileri genellikle turizm, kyyy bankacyly?y ile petrol rafinerilerine (Aruba, Kurasao'da) dayaly olup; yasady?y uyu?turucu kaçakçyly?ynyn da önemli bir gelir kayna?y oldu?u öne sürülmektedir.

Geçmi?


Adalar önce Yspanya, sonra da 17. yüzyylda Hollanda sömürgeleri olmu?tur. Hollanda Baty Hint Ortakly?ynca Afrika'dan Amerika'ya köle ta?ymacyly?ynda aktarma noktalary olarak kullanylmy?lardyr. Bu durum köleli?in yasaklandy?y 1863 yylyna dek sürmü?tür.


1954 yylynda, adalar sömürge konumundan Hollanda Krally?yna ba?ly özerk bölgeler konumuna yükseltilmi?lerdir. Ayny krally?a ba?ly Hollanda ile sözde e?it konumda olmalaryna kar?yn, altyapy, hayat standardy, sa?lyk güvencesi gibi konularda Hollanda'dan çok gerisindelerdir. Son yyllarda, turizme ba?ly olarak hyzly geli?me göstermelerine ra?men; Hollanda'nyn yardymlary gelirlerinde önemli yer tutar.


Aruba adasy 1986 yylynda Hollanda Antilleri'nden ayrylyp, do?rudan Hollanda Krally?y'nyn özerk bölgesi olmu?tur. Öteki adalar da, zaman zaman konumlaryny sorgulamakta, tam ba?ymsyzlyktan, özerkli?in bile olmady?y "Hollanda ili" olmaya kadar de?i?en seçenekler tarty?ylmaktadyr.

Politika

Ülkenin ba? yöneticisi yerel olarak vali tarafyndan temsil edilen Hollanda kral ya da kraliçesidir., Vali, yerel bakanlar kuruluna da ba?kanlyk yapar. Yasama ise iki düzeyde yapylyr; üst düzeyde, her adanyn bir yetkilisinin bulundu?u Hollanda Antilleri bakanlar kurulunca, yerel olarak ise her adanyn kendi bakanlar kurulunca.

Hollanda Antilleri'nin Gelecekteki Konumu

2004 yylynda Hollanda Antilleri ile Hollanda'nyn olu?turdu?u bir kurul Hollanda Antilleri'nin gelecekteki konumu konusunda bir rapor hazyrlamy?tyr. Kurul raporda, Hollanda Krally?ynyn tüzü?ünün Hollanda Antilleri'nin kaldyrylmasy yönünde de?i?tirilmesini salyk vermi?tir. Oneriye göre Hollanda Krally?yna ba?ly iki yeni özerk bölge olu?turulmalydyr: Kurasao ile Ermi? Martin. Bonaire, Saba ile Ermi? Eustatius ise do?rudan (kendisi de Hollanda krally?yna ba?ly olan) Hollanda'ya ba?lanmalydyr.

8 Nisan 2005'de yapylan %54 katylymly halkoylamasynda, Kurasao'lylarin %70'i Kurasao'nun özerk bölge olarak (arada Hollanda Antilleri olmadan) Hollanda Krally?yna ba?lanmasy, %23'ü ise do?rudan (bir ili olarak) Hollanda'ya ba?lanmasy yönünde oy kullanmy?lardyr. Bu halkoylamasy ba?layycy olmasyna kar?yn uygulanma tarihi yönünde daha açyklama yapylmamy?tyr. Ermi? Eustatius'ta ise ya?ayanlaryn %76'sy ?u andaki durumu koruyarak, Hollanda Antilleri'nin parçasy olarak kalmak istediklerini belirtmi?lerdir.

Adalar

Adalar üç bin kümeden olu?urlar:

Venezuela açyklarynda (Aruba'ya yakyn):
  • Bonaire, ("Küçük Bonaire" ady verilen küçük adacy?yyla birlikte).
  • Kurasao, ("Küçük Kurasao" ady verilen küçük adacy?yyla birlikte).
Kuzeyde, Puerto Riko'nun do?usunda yeralan:
  • Saba
  • Ermi? Eustatius (Sint Eustatius)
  • Ermi? Martin (Sint Maarten -Adanyn kuzeyi Saint-Martin olarak adlandyrylyr ve bir Fransyz sömürgesidir).

Co?rafya

Adalaryn tümü yanarda?la olu?mu? olup, da?lyk oldu?u için taryma elveri?li alanlary synyrlydyr.
Hollanda Antilleri'nin iklimi tüm yyl boyunca ylyk ve sycak olup, yaz aylarynda kasyrgalar görülebilir.


Ekonomi

Turizm, petrol ta?ymacyly?y ve rafinerileri (Kurasao'da) yanysyra kyyy bankacyly?y ekonomideki ana etkinliklerdir.

Adalar bölgedeki öteki ülkelerle kar?yla?tyryldyklarynda ki?i ba?yna gelir düzeyi ile altyapy olarak daha geli?mi? olmakla birlikte, Hollanda'ya göre daha geridedirler. Hemen hemen bütün tüketim/üretim ürünleri dy?alymla sa?lanmaktadyr. Dy?alym, özellikle Venezuela, ABD, Meksika ile adalara önemli ölçüde yardym eden Hollanda'dan yapylyr. Adalardaki topra?yn niteliksizli?i ile yeterli su olmamasy tarymyn geli?mesini engellemektedir. Hollanda Antilleri Guldeni, de?i?mez bir oranla (1.70:1) ABD dolaryna ba?lanmy?tyr.

Toplumsal Yapy

Kamunun ço?unlu?unun (%85'i) kökeni 17. ile 19. yüzyyllar arasy Afrika'dan getirilen kölelere dayanyr. Kamunun geri kalanynyn kökeni Karayipler yerlileri, Avrupalylar ile and Asyalylara dayanyr.


Yasal dil Felemenkçe olmasyna kar?yn, Kurasao ile Bonaire'de yaygyn dil Papiamento'nun (Yerli dili, Felemenkçe, Yngilizce, Yspanyolca ile Portekizce kary?ymy) yanysyra Yngilizce ile Yspanyolca da konu?ulur. Ermi? Martin, Saba ile Ermi? Eustatius'da ise Yngilizce en yaygyn dildir.


En yaygyn din katolik Hyristiyanlyk olmasyna kar?yn, özellikle Kurasao'da Müslüman ve Museviler de bulunur.

Son 20-30 yylda, özellikle, gençler ya da iyi e?itimliler arasynda Hollanda Antilleri'nden Hollanda'ya olan göçün büyük oranda artmasy, adalarda toplumsal, ekonomik sorunlara yolaçmy?tyr.
Etiketler:Hollanda-Antilleri-ve-Hollanda-Antilleri-Tarihi

BU YAZIYI PAYLAŞ