ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Sadece dişi sivrisinekler ısırır.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : asudeciv
Bugün : 0
Dün : 1
Toplam Üye : 1044
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
Bosna Hersek ve Bosna Hersek Tarihi
 » Bosna Hersek ve Bosna Hersek Tarihi

Bosna Hersek
Akdeniz kyyysyndaki di?er ?ehirler gibi Bosna'da tarih sahnesindeki yerini Roma Imparatorlu?u içerisinde almy?tyr. Roma Imparatorlu?unun çökü?ünden sonra Bosna'nyn yönetimi 1200 'lu yyllarda ba?ymsyzly?yny elde edene kadar çe?itli kereler el de?i?tirmi?tir. Ba?ymsyzly?yny 260 yyly a?kyn bir süre koruyan Bosna Krally?y bu süre boyunca Macarlar ve Syrplara kar?y topraklaryny savunmak zorunda kalmy?tyr. 

1463 yylynda Osmanly idaresi altyna geçen Bo?naklar ayny zamanda Müslümanly?y da benimsemi?tir. Müslümanly?y benimsemeyen Bo?naklaryn dini vecibelerini yerine getirmesine izin veren Osmanly idaresi Bosna topraklarynda in?a etti?i yapylar ve camilerle ayny zamanda Bo?naklaryn gelenekleri ile kültürüne de etki etmi?tir. 1878 yylyna kadar devam edecek olan Osmanly idaresi altyndaki dönemde pek çok Bo?nak Osmanly idaresinde, devlet yönetiminde önemli görevlere getirilmi?tir. Zayyflayan Osmanly Imparatorlu?unu parçalamaya karar veren müttefiklerin finansal sykyntylar içerisindeki Istanbul'a baskysy sonucu Bosna'daki Osmanly idaresi sava?ylmadan, masa ba?ynda son bularak Avusturya - Macaristan Imparatorlu?unun kontrolüne geçmi?tir. 

1918 yylyna kadar sürecek olan Avusturya - Macaristan Imparatorlu?u idaresi altyndaki dönemde ülke yeniden yapylandyrylarak çökmekte olan Osmanly Imparatorlu?u idaresi altyndaki dönemin sonlarynda ya?ady?y sykyntylardan uzakla?arak refaha kavu?acaktyr. Bu geli?melerin büyük Syrbistan kurulmasyny amaçlayan Rusya'nyn finansal deste?i ile gerçekle?ti?i ku?kusuzdur. Bosna'daki Müslüman nufüsun Osmanly idaresi altyndaki di?er topraklara göçü ve onlaryn terk etti?i yerlere Syrplaryn yerle?mesiyle Bosna'daki etnik yapynyn de?i?mesi bu dönemde ya?anmy?tyr. 

1918 - 1941 yyllary arasyndaki dönem Yugoslavya'nyn iç kary?yklyklary ve sava?la geçmi?tir. 1941 - 1945 yyllary arasyndaki Ikinci Dünya Sava?y syrasynda Naziler Yugoslavya'yy i?gal ederek Slovenya'yy Almanya'ya, Hyrvatistan'y Italya'ya ve Makedonya'yy Bulgaristan'a ba?layarak özellikle Yahudi ve çingenelere kar?y bir etnik temizlik hareketine giri?erek toplama kamplarynda binlerce insany öldürdüler. 

1945 - 1990 yyllary arasyndaki so?uk sava? döneminin 35 yylly Tito'nyn diktatörlü?ü altynda geçti. Bu dönemde Bosna - Hersek'in synyrlary 1918 öncesi döndü ve Bo?nak'lar kültürel kimliklerine yeniden kavu?tular. Baty'nyn deste?i ile Yugoslavya'da sava?yn izleri çabuk silindi. Batyly ülkeler Yugoslavya'yy sadece ekonomik de?il ayny zamanda askeri ve siyasi alanda da destekledi. 1970'li yyllarda Sovyet müdahelesi riski ile kar?yla?yldy?ynda Amerika Birle?ik Devletleri Yugoslavya'yy savunmak için nükleer güce ba?vurabilece?ini açyklady. So?uk sava?yn son bulmasy ve sona eren komünist rejimle birlikte parçalanan Sovyetler birli?inden Yugoslavya'da etkilendi. 

1986 - 1992 yyllary arasynda ya?anan kanly iç sava?laryn sonrasynda Yugoslavya parçalandy. A?yry milliyetçi Slobodan Miloshevich ve onun destekledi?i militanlarca büyük Syrbistan'y kurma hayalleri ile sistematik bir soykyrym gerçekle?tirildi. Bu dönemde 10 binin üzerinde Bo?nak ya?amyny kaybetti. Syrplaryn ba?ta Saraybosna olmak üzere ku?atma altynda tuttu?u ?ehirleri bombalamasyna, sniper ate?i ile masum sivilleri öldürmesine, ba?ta aydynlar olmak üzere seçilmi? ki?ilerin toplama kamplarynda öldürülmesi ile gerçekle?tirilen etnik temizlik hareketine batyly ülkeler uzun süre gereken tepkiyi göstermeyerek soykyryma seyirci kaldy. 

?ubat 1992'de ba?ymsyzly?yny ilan eden Bosna - Hersek 7 Nisan 1992 'de ABD ve di?er batyly ülkelerce tanyndy ve 22 Mayys 1992 Birle?mi? Milletler'e yapty?y üyelik ba?vurusu kabul edildi. 
Bosna'daki sava? 1992 yylynyn ilkbaharynda ba?lady. Bosna'nyn kuzeyini hedef alan saldyrylaryn amacy bu bölgelerden Bo?nak ve Hyrvatlary uzatla?tyrarak Syrp devletini kurmakty. Syrplaryn bu saldyrylary bölgedeki di?er etnik gruplar için tam bir felakete dönü?tü. Ku?atma altyndaki ?ehirler ve mülteci kamplarynda pek ço?u öldürüldü ve i?kenceye u?rady. 
Sava?yn ilk aylarynda do?udaki pek çok Bo?nak ?ehri syrplaryn saldyrylary sonucu kolayca dü?tü. Ancak ?ehri çeviren tepelerinde yardymyyla Srebrenizka saldyrylara kar?y kendisini ba?aryyla savundu. 
1993 'te Birle?mi? Milletler 6 yerle?im birimini "güvenli bölge" ilan etti, Srebrenizka 'da bunlardan birisiydi. Amaç synyrlary korunabilir hale getirerek bary? için görü?ülebilir bir zemin yaratmakty. Yardymlaryn güvenli bölgelere ula?tyrylmasy gündeme gelince bu uygulama i?galci/saldyrgan güçlerle Birle?mi? Milletler askerlerinin i?birli?i yapmasyny gerektirerek
amacy ile tam bir tezat olu?turur hale geldi. 
Mayys 1995 'te Syrplar Saraybosna'daki ku?atmayy ?iddetlendirdi ve Nato Syrplara kar?y hava saldyrysy düzenlendi. Buna missilleme olarak Syrplar 6 güvenli bölgeyi bombalayarak 300 Birle?mi? Milletler askerini rehin aldy. Temmuz 1995 'te general Mladic komutasyndaki Syrp güçleri Srebrenizka 'daki Hollandaly Birle?mi? Milletler güçlerini etkisiz hale getirerek ?ehri hedef aldy. Yakla?yk 25,000 Bo?nak Syrp tehdidi üzerine ?ehri terk ederek bir ba?ka güvenli bölge olan Potocari'ye ula?ty. 5000 mültecinin kampa girmesinin ardyndan Hollandaly bary? gücü askerleri kampyn doldu?unu bildirerek kampyn giri?ini kapatty. Bu olay, kampyn yakynlaryndaki yakla?yk 20,000 Bo?na?yn Syrplaryn ölüm tehdidine kar?y savunmasyz kalmasyna yolaçty. Syrplar bölgedeki Bo?naklary tahliye etmeye ba?lady?ynda Hollandaly birlikler müdahale bulunmady, hatta i?lemlerin düzgün bir ?ekilde gerçekle?tirilmesi için organizasyonda yardymcy bile oldu. Kadyn ve çocuklar ayryldyktan sonra askerlik ça?yna gelmi? olan erkekler otobüslere bindirildikten sonra kampyn yakynynda kur?una dizilerek öldürüldü. Ikinci Dünya Sava?yndan sonraki bu en büyük soykyrymda 10 - 15 bin Bo?nak'yn katledildi?i iddia edilmektedir. Kyzylhaç yetkilileri bu olaylar syrasynda 7500 ki?inin kayboldu?unu bildirmi?tir. 
Srebrenizka katliamynyn ardyndan o güne kata olaylara kayytsyz kalan baty kamuoyunda Syrplara kar?y baskylar artty ve 1995 yyly sonlarynda sava? son buldu.
Etiketler:Bosna-Hersek-ve-Bosna-Hersek-Tarihi

BU YAZIYI PAYLAŞ