ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
II. Dünya savaşında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki bütün köprüler yıkıldığı için ulaşım durmuştur.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : asudeciv
Bugün : 0
Dün : 1
Toplam Üye : 1044
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
Doğu Timor ve Doğu Timor Tarihi
 » Doğu Timor ve Doğu Timor Tarihi

Do?u Timor


Do?u Timor resmî adyyla Do?u Timor Demokratik Cumhuriyeti, Güneydo?u Asya'da Timor adasynyn do?usu, Atauro ve Jaco adalary ile Oecussi-Ambeno bölgesini kaplayan devlet. Tek kom?usu Endonezya'ya ba?ly Baty Timor'dur. 14,609 km² yüz ölçümüne sahip olan Do?u Timor'un ba?kenti Dili'dir.
16. yüzyyl'da Portekiz kolonisi olan Do?u Timor asyrlarca Portekiz Timoru adyyla Portekiz'e ba?ly kaldy. Endonezya tarafyndan i?gal edilen Do?u Timor 1975 yylynda kesin olarak Endonezya'nyn 27. vilayeti oldu. 1999 yylyny takiben Birle?mi? Milletler'in araya girmesiyle özerkli?in verilmesinin ardyndan Endonezya bölgenin kontrolü üzerindeki iddialaryndan vazgeçti ve 21. yüzyyl'yn ve 3. bin yylyn ilk ba?ymsyzly?yny ilan eden devleti oldu. Do?u Timor Güneydo?u Asya'nyn Katolik ço?unluklu nüfusuna sahip 2 devletinden biridir.
Ki?i ba?yna 800 $ ile Do?u Timor Gayri safi yurtiçi hasyla ve Satyn alma gücü paritesi bakymyndan Asya'nyn ve Dünya'nyn en fakir ülkelerden biridir. Ynsani Geli?me Endeksine göre orta gelimi? bir ülke olan Do?u Timor, dünya devletleri arasynda geli?mi?lik bakymyndan 142. gelmektedir.

Etimoloji 
"Timor" sözcü?ünün kökeni Timur sözcü?üdür. Resmî olarak Portekizce ady Timor-Leste (IPA: [ti'moɾ 'lɛʃtɨ]), gayriresmî olarak Tetumca ady Timór Lorosa'e ve bazen Yngilizce ady kullanylyr. Birle?mi? Milletler Fransyzca olan Timor-L'este'i kullanyr. Lorosa (Tetumca'da dünyanyn "do?u"su) harfi harfine "do?an güne?" anlamyna gelir.

Tarih
Erken Tarih 
Timor halkynyn kökenleri Güneydo?u Asya'ya ve Avustralya'ya dayanyr. Ylk ba?larda göçen çok küçük halk nesilden nesile dalga da?ga büyümü? ve halk kalabalykla?my?tyr. Ylk akrabalary Yeni Gine ve Avustralya, 40.000 yyl önce Do?u Timor'a göçmeyi ba?army?tyr. Milattan 3000 yyl önce do?uya do?ru göçmeye ba?layan Avustranasya'lylar Okyanusya adalary'na gelmi?lerdir.
Bu halk Timor'da mümkün oldu?unca tarymy geli?tirmi?tir. Son olarak ilkel-Malay toplumu güney Çin ve kuzey Çinhindi'nden gelir.

Portekiz Kolonili?i 
Portekizliler, Avrupa'nyn ilk kolonilerini 16. yy'da Güneydo?u Asya'da kurdu. Onlar ba?ta Timor adasyny ve etrafyndaki adalary yönetmeye çaly?tylar ama sonra bir tek Do?u Timor'da kolonilerini sürdürebilmi?lerdir. Bu syrada Habsburg Hanedany Portekiz'de hükmetmekteydi (1580-1640).
Uzun yyllar Portekiz idaresinde kaldyktan sonra 1975 yylynda kom?usu Endonezya tarafyndan i?gal edilen Do?u Timor 1975 yylynda kesin olarak Endonezya'nyn 27. vilayeti oldu. 1999 yylyny takiben Birle?mi? Milletler'in araya girmesiyle özerkli?in verilmesinin ardyndan Endonezya bölgenin kontrolü üzerindeki iddialaryndan vazgeçti ve 1999 yylynda yapylan referandumun ardyndan 20 Mayys 2002'de ba?ymsyzly?yny kazanandy. 1999 referandum sonrasy ve 2006 yylynda rakip siyasi partiler, çeteler ve kabileler arasyndaki çaty?malar ve ayaklanmalar syrasynda ba?kent Dili ve di?er Do?u Timor kasabalary yakylarak a?yr hasar görmü?tür. Nüfusun ço?u mülteci kamplaryna kaçmy?tyr ve gerginlik hala devam etmektedir.

Bölge ve Belediyeler 


Do?u Timor'da 13 bölge vardyr:
1. Lautém
2. Baucau
3. Viqueque
4. Manatuto
5. Dili
6. Aileu
7. Manufahi
8. Liquiçá
9. Ermera
10. Ainaro
11. Bobonaro
12. Cova-Lima
13. Oecussi-Ambeno

Bu 13 bölge 65 altbölge, 443 sucos ve 2,336 kasaba, köy ve küçük köy'e ayrylyr.


Co?rafya 
Malay Takymadalaryna ba?ly Küçük Sunda Adalarynyn bir parçasy olan Timor adasy bu takymadanyn en büyük adasydyr. Kuzeydeki da?lyk adalardan Ombai ve Wetar Bo?azy ile ayrylan Timor Avustralya'dan güneydeki Timor Denizi ile ayrylyr. Ülkenin batydan Endonezya'ya ba?ly olan Do?u Nusa Tenggara bölgesi ile kom?udur. Do?u Timor'un en yüksek yeri Ramelau Da?y (ya da Tatamailau da?y) vardyr 2,963m..
Ülkenin iklimi Tropikal Yklim'dir. Ülke sycak ve nemli'dir. Ülkede kurak ve ya?murlu geçen 2 mevsim vardyr. Ba?kent, en büyük ?ehir ve liman olan Dili'dir ve ülkenin kent denilebilecek tek ?ehiridir. Ykinci büyük ?ehir ise bir do?u kasabasy olan Baucau'dur. Dili'de uluslararasy bir havalimany, Baucau, Suai ve Oecusse gibi daha küçük ?ehirlerde ise küçük Havaalanlary vardyr. Dili'deki Havalimany'nyn pistinden büyük uçaklar geçemez.

Demografi 
Do?u Timor nüfusu yakla?yk 1 milyondur. Son zamanlarda yeti?kin nüfus orany, yüksek do?um oranlary ile artmaya ba?lamy?tyr, nüfusun artmasynda mültecilerin ülkelerine geri dönmesinin katkysy vardyr. Nüfus özellikle ba?kent ve tek kenti Dili'de yo?unla?my?tyr.


Yerel Kyyafetleri

Din
Do?u Timor Filipinler ile birlikte Asya'daki Katolik nüfus'un oldu?u 2 ülkeden biridir. Halkyn 90%y Roma Katolikli?idir. Ykinci büyük din eski Do?u Timor ba?bakanynynda dahil oldu?u Müslümanlyk(5%), üçüncü din ise Protestanlyktyr (3%). Küçük dinler Hinduizm (0.3%), Budizm (0.1%) ve di?er yerel dinlerdir.

Dil 
Do?u Timor'da 2 resmi dil vardyr.Bunlar; Portekizce ve Austronesian dillerinden biri olan Tetum'dur. Halk arasynda Tetum daha çok kullanylyr. Bu 2 dilden sonra Endonezce ve yerli dilleri konu?ulur.
En önemli 15 yerli dil: Bekais, Bunak, Dawan, Fataluku, Galoli, Habun, Idalaka, Kawaimina, Kemak, Lovaia, Makalero, Makasai, Mambai, Tokodede ve Wetarese'dir.
Etiketler:Dogu-Timor-ve-Dogu-Timor-Tarihi

BU YAZIYI PAYLAŞ