ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Dünyada ilk otoyol Almanya’da yapılmış ve “otoban” denilmiştir.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : asudeciv
Bugün : 0
Dün : 1
Toplam Üye : 1044
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
Bangladeş ve Bangladeş Tarihi
 » Bangladeş ve Bangladeş Tarihi

Banglade?Banglade? Müslüman Halk Cumhuriyeti, Güney Asya'da bulunan Müslüman bir devlettir.

1971 senesine kadar Pakistan'yn "Do?u Pakistan" adly eyaleti, daha önceleri de Yngilizlerin Kyta Hindi'nde Bengal eyaleti idi. Kuzey-güney arasy 625, do?u-baty arasy 304 kilometredir.

Tarihçesi

Banglade?, M.Ö. bölgede hüküm süren büyük devletlerin, M.S. 750-1200 arasynda yerel Palas Hanedanlaryn hakimiyeti altynda kaldy. Onuncu asyrdan itibaren Müslümanlar bölgeye hakim olmaya ba?ladylar.

Banglade? 12. asyrdan 1757 yylyna kadar Müslümanlaryn idaresinde, 1757'den 1905 yylyna kadar Yngilizlerin hakimiyetinde kaldy. 1947 yylynda da Müslüman kesimi "Do?u Pakistan" adyyla Pakistan'yn bir eyaleti oldu. 1969 yylyna kadar Pakistan'yn eyaleti olarak kaldy. 28 Kasym l969'da meclis üyelerinin te?kili için yapylan seçim propagandalary esnasynda Mucib-ür-Rahman ve onun "Avami Partisi" seçim propagandalaryny Do?u Pakistan'a muhtariyet verece?i vadi üzerine kurmu?tu. Aralyk 1970'de yapylan seçimler neticesinde Avami Partisi 313 sandalyeden 167'sini aldy. 1 Mart 1971'de Millet Meclisinin te?kili ertelendi. Bu durum Do?u Pakistan'da me?ru haklaryn ihlali sayyldy ve genel greve gidildi. Bunun üzerine ordu, grevcilerin üzerine gitti ve iç harp ba?lady. Bir kysym halk da Hindistan'a sy?yndy. Bu arada Hindistan-Pakistan Sava?y ba?lady.

1971 Aralyk ayynda sava? bitti?inde Hindistan, Do?u Pakistan'yn büyük bir bölümünü i?gal etmi?ti. Hindistan burayy iki hafta kadar kontrol altynda tuttu. 22 Aralyk 1971'de Mucib-ür-Rahman'yn liderli?inde Banglade? Müslüman Halk Cumhuriyeti kurulduktan sonra, Hindistan ülkeyi terk etti. Mucib-ür-Rahman ve Avami Partisi'nin iktidara gelmesiyle kary?yklyklar dinmedi. 15 A?ustos 1975'te yapylan darbe ile Mucib-ür-Rahman ailesi ile birlikte öldürüldü. Ydareyi Kandahar Mustak Ahmed ele aldy. 3 Kasym 1975'te Dakka garnizon komutany Tu?general Halid Mü?erref, Mustak Ahmed'i devirdi. Ancak kendisi iktidarda sadece dört gün kalabildi.

7 Kasym 1975 tarihinde General Ziya-ür-Rahman bir darbe ile Halid Mü?erref'i devirdi. Ziya-ür-Rahman zamanynda ordu uzun müddet siyasetten uzak durdu. 1977 yylynda yapylan seçimleri Ziya-ür-Rahman kazandy ve geçici olsa da, siyasi istikrar temin edildi. 30 Mayys 1981 tarihinde bir grup subay ve askeri birlik ba?arysyz bir darbe yaptylar. Ziya-ür-Rahman'a ba?ly birlikler darbeyi bastyrdylar. Ancak darbe esnasynda Ziya-ür-Rahman öldürüldü. 15 Kasym 1981'de seçim yapyldy ve Milli Birlik Partisi lideri, öldürülen Ziya-ür-Rahman'yn yardymcysy Abdüssettar, oylaryn % 66'syny alarak devlet ba?kany oldu. Ancak siyasi istikrar yine temin edilememi? ve karga?a bitmemi?ti. Nihayet hükumet, Milli Güvenlik Kurulu kurulmasyny kabul etti ise de, gerginlik durmady. Sonunda Genel Kurmay Ba?kany Muhammed Er?ad, askeri bir darbe ile Abdüssettar'y devirerek idareye el koydu. Askeri idare iki sene i? ba?ynda kalaca?yny ilan etti. 21 Mart 1985'te yapylan referandumda Er?ad'yn devlet ba?kanly?ynda kalmasy onaylandy. Diktatörlük ve otoriter bir rejimle ülkeyi yönetti?i söylenen Muhammed Er?ad'yn geni? çaply kitle gösterileri neticesi istifa etmesi üzerine 6 Aralyk 1990 senesinde ?ahabeddin Ahmed devlet ba?kanly?yna vekaleten getirildi. 19 Eylül 1991 senesinde yapylan seçimleri kazanan Ziya-ül-Hak'yn hanymy Halide Ziya ba?bakan oldu.

Fiziki yapysy

Banglade? daha ziyade Kyta Hindi'nin Ganj (Padna), Jamune (Brahma Putra)Nehrinin a?a?y kolu ile Meghna gibi önemli nehirlerinin deltasynda olu?an alüvyonlu ovalardan meydana gelir. Bu nehirler birle?erek Bengal Körfezinde bir delta içinde akarlar. Ovalaryn büyük bir kysmynyn denizden yüksekli?i 9 metreyi geçmemektedir. Bu sebeple her yyl ya?y?ly mevsimlerde yrmaklaryn kabarmasyyla ovalar seller altynda kalyrlar. Bu sel baskynlarynyn en büyü?ü 1974 yylynda olmu? ve ülkenin % 70'i sular altynda kalmy?, 2 bin insan ölüp, yüz binlerce insan evsiz, barksyz ve aç kalmy?tyr. Jamuna Irma?ynyn kollary olan Tistua ve Astrai yrmaklary, ovanyn kuzey bölümünden geçerler. Bu bölgede çok sayyda bataklyk ve sazlyk bulunmaktadyr. 9300 kilometrekarelik bir yer kaplayan Barind Ovasy, orta kesimde 6350 kilometrekarelik yer kaplayan Madhupur Platosu ve Meghna Irma?ynyn do?usundaki Lalmai Tilas bölgeleri, alüvyonlaryn meydana getirdi?i ba?lyca plato alanlarydyr. Feni Irma?ynyn güneyinde uzanan Chittagong bölgesi, tepeler, vadiler ve ormanlarla kaplydyr. Buralary ülkenin ba?lyca da?lyk bölgesidir.Yüksekli?i ortalama 600 metredir.

Yklimi

Genel olarak Muson iklimi görülür. Ükeye dü?en ya?y? miktary yüksek olup, metrekareye 1270-5080 mm arasynda de?i?ir. Nem orany yüksekli?i, bunaltycy sycaklara sebeb olmaktadyr. Ocak ayynda en yüksek sycaklyk 25-26oC arasynda de?i?mektedir.Yazyn ise 30-35o'ye kadar ula?yr. Yyllyk siklonlar ülkeye büyük zararlar vermekte, bilhassa sahil ?ehirlerinde büyük hasara sebep olmaktadyr. 1970 yylyndaki bir fyrtynada 500 bin insan ölmü? ve yüz binlercesi de evsiz, barksyz kalmy?tyr.

Do?al kaynaklary

Banglade? Ovasy eskiden ormanlarla kaplyydy. Ekilecek alanlary az oldu?u için ormanlaryn büyük bir kysmy yok edilmi? ve bugün sadece iki orman kalmy?tyr. Bunlardan birisi Madhupur olup, alüvyon platosudur ve 4140 kilometrekarelik bir kysmy yapy malzemesi için elveri?li a?açlarla kaplydyr. Ykinci orman ise güneydeki Sundarbans kyyy bölgesindeki ormanlardyr. 5960 kilometrekarelik bir alany, bataklyklar arasyndaki adacyklar ve Mangrov ormanlaryyla kaplydyr. Bu ormandaki a?açlar kibrit ve kutu imalatyna elveri?lidir. Ayryca Chittagong bölgesindeki syrada?lar tropikal ormanlarla kaplydyr. Buradaki a?açlar, 60 metreye kadar uzunlukta olup, mobilyacylykta ve ka?yt sanayiinde kullanylyr. Ormanlarda; bambu, muz ve Hindistan cevizi vb. a?açlar bulunur.

Ormanlarda aslan, kaplan, fil, timsah gibi vah?i hayvanlaryn yanysyra, her çe?it tropikal bölge hayvanlary, ayryca benekli ceylanlar, çe?itli türlerde yylanlar vardyr. Nehirlerde de bol balyk bulunur.

Banglade?'te fazla maden kayna?y yoktur. Ancak, üç tane küçük tabii gaz ve çok ince bir kömür tabakasy ke?fedilmi?tir. Bengal Körfezinde de petrol bulunmu?tur.

Nüfus ve sosyal hayat

Banglade?, dünyanyn nüfus yo?unlu?u bakymyndan en kalabalyk ülkelerindendir. Nüfus yo?unlu?u kilometrekareye 290-770 ki?i arasynda de?i?ir. Yirminci asryn sonunda nüfusun iki misli artaca?y tahmin edilmektedir. Nüfusun % 90'y köylerde, % 10'u ?ehirlerde ya?ar. En önemli ?ehri "Dakka", ayny zamanda ba??ehirdir. Güneydo?u sahilindeki Chitagony ?ehri, önemli bir limandyr. Halkyn % 85'i Müslümandyr. Banglade?'in resmi dili Bengal dilidir. Halkyn ço?u bu dili konu?ur. Ayryca Urduca dili de yaygyndyr. Kuzey ve do?u da?lyk bölgelerinde ya?ayanlar da mahalli lisanlary konu?urlar. Para birimi "Taka"dyr. 11 idari bölge birer askeri vali tarafyndan yönetilir. Bir radyo ve televizyon istasyonu vardyr. Erkekler "Lungi" denilen bir elbise, kadynlar "Burka" denilen ba?tan aya?a kadar vücudu örten bir elbise giyerler.

E?itim: Dünyada okuma-yazma orany en dü?ük ülkelerdendir. Halkyn % 33.1'i okuma-yazma bilmektedir. Köylerinde ekseriya ilkokul bulunmamaktadyr. Dakka, Rajshani ve Chittagong üniversiteleri, baty tarzy e?itim yapan üç büyük üniversitedir. Halkyn kültür seviyesi ve ekonomik durum çok dü?üktür. Yngilizlerin kültürünün tesirleri devam etmektedir.

Ekonomisi

Ekonomi taryma dayalydyr. Ba?lyca ürünleri, pirinç, önemli dayanykly gyda maddeleri, Hind keneviri ve çaydyr. Bu alanda Çin ve Hindistan'dan sonra dünya üçüncüsüdür. Di?er zirai bazy sebzeler ve ?ekerpancary iç tüketim için yeti?tirilir. 10 milyon hektarlyk alanda ekim yapylyr. Bu alanlaryn % 80'inde pirinç üretilir.
Sanayi ve ta?ymacylyk:Banglade?'te ba?lyca sanayi Hintkeneviri üretimidir. Bu ülkede ileri sanayi tam kurulmamy?, hatta bulunan madenler dahi tam olarak i?lenememektedir. Ülkede Hintkeneviri (jüt) i?leyen 20 fabrika vardyr.

Dy? ticaret

Ba?lyca ihracat ürünleri; Hintkeneviri (jüt), çay ve balyktyr. Ancak ihracaty hiçbir zaman ithalatyny kar?ylamamakta ve ithalat ile ihracat arasyndaki açyk, gün geçtikçe artmaktadyr. Çok az da olsa dy? yardymlarla ayakta durmaya çaly?maktadyr.
Etiketler:Banglades-ve-Banglades-Tarihi

BU YAZIYI PAYLAŞ