ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Azerbaycan’ın Bakü şehrinden başlayıp Türkiye Ceyhan’da sona eren 1600 kilometrelik boru hattıyla yılda 10 milyon varil petrol pompalanacaktır.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : asudeciv
Bugün : 0
Dün : 1
Toplam Üye : 1044
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
Gürcistan ve Gürcistan Tarihi
 » Gürcistan ve Gürcistan Tarihi

Temel Göstergeler

Resmi ady : Gürcistan

Yönetim Biçimi : Cumhuriyet

Devlet Ba?kany : Mikheil SAAKASHVILI

Ba?kent : Tiflis 

Nüfus : 4.479.011 ( 2003)

Ba?kent Nüfusu : 1, 4 milyon ki?i 


Kom?ulary : Güneyinde Türkiye ve Ermenistan, Do?usunda Azerbaycan, Batysynda Karadeniz, Kuzeyinde Rusya Federasyonu yer almaktadyr. 
Co?rafi Koordinatlary : 40-470 Do?u boylamlary, 41-440 Kuzey enlemleri 

Yüzölçümü : 69.700 km2

Karasulary : Hazar Denizi havzasyna akan nehirler: Mtkvari (1364 km.), Tergi (623 km.) Alazani (351 km.) Karadeniz havzasyna akan nehirler: Çoruh (438 km.), Rioni (327 km.), Enguri (213 km.) Önemli Gölleri: Paravani, Hozapini, Paliastomi, Tabatskuri, Ritsa, Bazaleti 

Önemli ?ehirleri : Tiflis (1,4 milyon ki?i), Kutaisi (240 bin ki?i), Rustavi (158 bin ki?i), Batum (137 bin ki?i) Gori (70 bin ki?i), Poti (50 bin ki?i)

GSYYH : 3,883 milyar ABD Dolary (2003 )

Ki?i ba?yna GSYYH : 867 ABD Dolary (2003)

GSYYH (büyüme) : %5,4 (2003 )

Para Birimi : Lari (GEL), 

Kur Orany : 1 ABD Dolary=2,18 Lari(2003)

Enflasyon Orany ( 2003) : % 7

Tarymsal Üretim : Üzüm, narenciye, çay, fyndyk, sebze, patates, çiftlik 
hayvanlary

Madenler : Manganez, bakyr, çelik, demir, çinko, kömür, petrol 

Sanayi üretimi : Metal i?leme, uçak üretimi, elektrik teçhizaty, takym tezgahlary, kimyasal maddeler, kereste, ?arap üretimi

Y?sizlik Orany : %11,4 (2001, ILO standartlaryna göre)

Ythalat : 1057,7 milyon ABD Dolary (2003)

Yhracat : 444,0 milyon ABD Dolary (2003)

Dy? Tic.Hacmi : 1501, 9 milyon ABD Dolary (2003)

Yhraç Ürünleri : Narenciye, çay, fyndyk, ?arap, di?er gyda maddeleri, hurda metal, kimyasal maddeler,fyndyk, makineler.

Limanlar : Poti, Batum, Sukhumi

Yklim : Karadeniz sahili ve Rion havzasynda ylyk, nemli ve yary tropik bir iklim hüküm sürmektedir. Do?u Gürcistan'da daha karasal bir iklim hüküm sürmektedir. Ky?lary so?uk, yazlary ise kuru ve sycaktyr. 
Do?al Kaynaklary : Ormanlar, manganez rezervi, demir ve bakyr 

Nüfus Arty? Orany : -% 0,55

Çaly?an nüfus ve Sekt. Da?ylym : %20 sanayi, %40 tarym, %40 hizmet.

Dinler : Ortodoks Gürcü %65, Müslümanlar %11, Ortodoks Rus %10, Gregoryen Ermeni % 8, di?erleri % 6

Resmi Dil : Gürcüce 

Nüfusun Etnik da?ylym : Gürcü %70,1, Ermeni %8,1, Rus % 6,3, Azeri %5,7, Oset %3, Abaza % 1,8, di?erleri % 5

Okuma-Yazma Orany : % 99

Ba?ymsyzlyk Ylany : 9 Nisan 1991Siyasi ve Ydari Yapy


Ydari Yapy : 9 bölge , 9 kent, iki Özerk Cumhuriyet (Abhazya ve Acara), bir Özerk Bölge (Güney Osetya) 

Milli Gün : 26 Mayys (26 Mayys 1918 tarihinde Gürcistan 
S ovyet Rusya’dan ayrylmy?tyr)

Oy Verme Hakky Ya?y : 18

Anayasa Kabul Günü : 17 Ekim 1995

Seçimler : 5 yylda bir Devlet Ba?kany seçimleri, 4 yylda bir parlamento seçimleri, 4 yylda bir yerel seçimler yapylmaktadyr.

Yasama : Son seçimler 2004 yylynda yapylmy?tyr.


Gürcistan Tarihi

Gürcistan’a, bugünkü halkyn atalary olan topluluklaryn M.Ö 7.yy’da Mezopotamya’dan geldi?i tahmin edilmektedir. M.S. 4. yy ba?larynda Gürcüler Hrystiyanly?y kabul etmi?ler ve 5.yy’de Gürcü alfabesi ilk kez kullanylmaya ba?lanmy?tyr. 6.yy’de Gürcistan’da feodal bir yapy olu?mu?, ardyndan Ülke, 9.yüzyyla kadar Arap hakimiyeti altynda kalmy?tyr. Yki yüzyyl süren Müslüman hakimiyetinden sonra 9.yy’de ba?layan özgürlük hareketi sonunda II.David ve Kraliçe Tamara döneminde Gürcistan en görkemli dönemini ya?amy?tyr. 13. yy’a kadar geçen bu dönem Gürcistan tarihinde “Altyn Ça?” olarak adlandyrylmaktadyr.

Ancak, 1220’den itibaren ba?layan Mo?ol istilalary, bunu izleyen Timur istilasy (1384-1403) Gürcistan tarihinin süreklili?ini bozmu?tur. Bu arada Gürcistan Kral VIII. Giorgi (1446-1465) yönetiminde tekrar ba?ymsyzly?yny kazanmy? ama ba?ymsyzlyk sürekli olamamy?tyr.

1510 yylynda Osmanly ordulary Gürcistan’yn büyük bir bölümünü ele geçirmi?, daha sonra bu yüzyylyn sonunda Yranly’lar Ülkenin do?usuna hakim olmu?tur. Sonraki yyllarda Osmanly ve Yran egemenli?i altynda kalan Gürcistan, Kral II.Irakly döneminde 1783 yylynda yapylan Georgiyavsk Dostluk Anla?masy ile Rusya’nyn himayesi altyna girmi?tir. 1801 yylynda Anla?mayy tek tarafly olarak fesh eden Rusya, Gürcistan’y ilhak etmi?tir.

Bol?evik ihtilalinden sonra 26 Mayys 1918 tarihinde Gürcistan ba?ymsyzlyk ilan etmi? ancak, Kyzylordu’nun 1921 yylyndaki müdahelesi sonucunda, 1922`de Transkafkasya Sovyet Federe Sosyalist Cumhuriyeti’ne (TSFSR) ba?lanmy?tyr. 1936 yylynda TSFSR’nin da?ylmasyyla SSCB’nin bir üyesi olmu?tur. 

Sovyetler Birli?i’nin glastnost ve prestroyka hareketi ile birlikte da?ylma sürecine girmesinin ardyndan, Gürcistan`da 1990 yyly ba?yndan itibaren güçlü bir ba?ymsyzlyk hareketi ba?lamy?tyr. Bu süreç içinde Gürcistan Yüksek Sovyeti`nce, 1921 Gürcistan-SSCB Anla?masy ile 1922 Birlik Anla?masy’nyn geçersizli?ini ilan eden kararlar alynmy? ve 31 Mart 1991 tarihinde Ülke genelinde referanduma gidilmi?, 9 Nisan 1991 tarihinde Gürcistan parlementosu ülkenin ba?ymsyzly?yny ilan etmi?tir.

Gürcistan ba?ymsyzlyk süreciyle birlikte kendisini iç çaty?malaryn ortasynda bulmu?tur. Gürcistan’da Acara ve Abhazya Özerk Cumhuriyetleri ile Güney Osetya Özerk Bölgesi mevcuttur.

1991 yyly Mayys ayynda Gamsahurdiya halkyn %86,5 oyu ile yeni kurulan Cumhuriyetin Ba?kany olmu?tur. 21 Aralyk 1991 tarihinde ba?layan iç çaty?malar, 6 Ocak 1992 de Gamsahurdiya’nyn ailesi ile birlikte Ülkeyi terk etmesiyle son bulmu?tur. Ekim 1992’de yapylan seçimler sonucunda Shevardnadze Devlet ve Parlemento Ba?kany seçilmi?tir. 2004 yylynda yapylan son seçimler sonucunda Mikheil SAAKASHVILI Devlet Ba?kanly?y görevini üstlenmi?tir.
Etiketler:Gurcistan-ve-Gurcistan-Tarihi

BU YAZIYI PAYLAŞ