ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Kazlar göç ederken yorulan yada hastalanan arkadaşlarını sırtlarında taşırlar.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : kaseous
Bugün : 0
Dün : 0
Toplam Üye : 1043
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
Bulgaristan ve Bulgaristan Tarihi
 » Bulgaristan ve Bulgaristan Tarihi

Bulgaristan’yn ba?lady?y ?ehre, ?umen’e Ho?geldiniz?umen, Bulgaristan'yn tarihine yakyndan ?ahit olmu?, Osmanlylar'la içiçe olan, Roma ve Bizans'y çok iyi bilen, Traklar'y ise hiç unutmamy? bir ?ehir. ?umen, farkly etnik ve kültürleri, de?i?ik din ve dilleri bir bütün olarak ba?rynda saklayan Bulgaristan'yn 10. ?ehridir. Bulgaristan'yn kurucusu Han Asparuh'un kylycyny yere saplayyp 'Burasy Bulgaristan olacak' dedi?i topraklara, ülkemizin ba?lady?y ?ehre, ?umen'e Ho?geldiniz!
Temelleri 3 bin 200 sene önce atylan ?umen, ba?ta Traklar olmak üzere Roma, Bizans, Türk ve Bulgar kültürüne ev sahipli?i yapmy?tyr. Hatta Bulgar devletinin ilk ba?kentleri bu ?ehrin il synyrlary içinde olan Pliska ve Preslavdyr. M.Ö. 4. binyyla ait oldu?u tahmin edilen me?hur 'Madara' tapyna?y, UNESCO'nun korumasy altynda olan Bulgaristan'daki sekiz tarihi eserden biri konumunda.

?umen, di?er bir ifade ile ‘Ylklerin ?ehri’19. yüzyylda Bulgar Rönesansy'nyn ya?andy?y dönemde ?umen ilklerin ?ehri olarak tarihe geçiyor. Kril alfabesinin mucitleri Kril ve Metodi karde?ler, ilk resmi kutlamalary 11 Mayys 1813'te ?umen'de yapty. ?u anda ayny tarih ?umen Günü olarak kutlanmakta. Kilise bünyesinde ilk Bulgar kyz okulu (Kiliyno) 1828 yylynda ?umen'de hizmet vermeye ba?larken, 1856 yylynda yine ayny ?ehirde modern ilimlerin okutuldu?u ilk kyz okulu ve ilk okuma evi açylyyor. ?umen'deki di?er ilkler ise ?öyle: 1846 yylynda ilk amatör okul gruplary, 1850'de ilk Bulgar senfoni orkestrasy, 1853'te ilk tiyatro temsili. Bulgaristan devletinin 1878 yylynda yeniden in?a edilmesinden sonra ?umen, gerek co?rafi gerekse tarihi ve kültürel bakymdan önemini korudu. Bulgaristan'yn 10. ?ehri Bulgaristan'yn 10. büyüklükteki ?ehri olan ?umen ili; ?umen, Novi Pazar, Venets, Hitrino, Kaolinovo, Nikola Kozlevo, Veliki Preslav, Smyadovo, Vyrbitsa ve Kas***an olmak üzere 10 belediyeden olu?uyor. Kuzeydo?u Bulgaristan'yn merkez bölümünde yer alan ?umen, Tuna yaylasynyn do?u kysmy ile Stara Planina'nyn do?u kysmyny olu?turuyor. Bölge, yayla toprak örtüsüyle kaply ve taryma elveri?li tüm ko?ullaryn bulunmasy açysyndan da de?er kazanmakta. Yl synyrlary içinde kara toprak örtüsünün hakim olmasy tarym için mükemmel ?artlar olu?turmakta. Ayryca ?umen belediyesinde ülke genelinde tek olan at, manda, domuz ve kamy? alanlarynda ara?tyrma ve üretim yapan enstitüler mevcut. Ky?laryn gayet so?uk, yazlary ise sycak geçen bölgede Bulgaristan'yn kuzey kysmyna has iklim hakim. Ya?y?lar devamly olmayyp yaz aylarynda azalyr. Do?al zenginlikler bakymyndan fakir olan ?umen'in tek maden oca?y Kaolinovo'daki kaolin maden oca?ydyr. Bu maden ise Novi Pazar, Kas***an ve ?umen'deki ?i?e, porselen ve fayans fabrikalarynyn ba?lyca hammaddesi. 27 yerle?im yerinden olu?an ?umen Belediyesi'nin 2001 verilerine göre nüfusu 104 bin 002 ki?i. Bu verilere göre ?umen, Bulgaristan genelinde nüfusun 100 bini geçen 12 belediye arasynda yer almakta. Belediyedeki nüfusun 88 bin 966'y ?umen'de, geriye kalan nüfus ise di?er 26 köyde ikamet etmekte. Bulgar tarihinin ba?lady?y topraklar... Bulgar tarihinin ba?lady?y topraklarda tarih ruhunun canly tutulabilmesi için bir çok müze yapylmy?. Bu sene 100. kurulu? yylyny kutlayacak olan ?umen Tarih Müzesi, 29 Haziran 1904 yylynda kurulmu?tur. Müzede bugün 150 binin üzerinde tarihi eser te?hir ve muhafaza edilmekte. Ayryca ?umen'de askeri ky?la synyrlary içinde isteyen herkesin ziyaret edebilece?i askeri müze de mevcut. Öte yandan ?ehirdeki müze evleri de görülmeye de?er. ?umen'deki müze evleri sunlar: "Panayot Volov" , Macar Milli kahramany "Layo? Ko?ut" müze evi, "Dobri Voynikov" ve ünlü besteci ve müzisyen "Panço Vladigerov" müze evi. Milli Tarih ve Arkeoloji Rezervatlary ve ilk ba?kentler... ?umen'in en eski yerle?im yeri, '?umen Kalesi' diye bilinen alan ?umen merkezinden 3 km uzaklykta baty istikametinde bir tepe. Eski ?umen burasydyr. Traklar'yn kurdu?u bu kale Romalylar, Bizanslylar ve Bulgarlar tarafyndan yerle?im yeri olarak kullanylmy?. 1444 yylynda Haçly seferinde yykylan kale terkedilmi? ve Osmanlylar zamanynda ?umen ?imdiki yerine in?a edilmi?tir. Milli Tarih ve Arkeoloji Rezervaty olarak faaliyet gösteren '?umen Kalesi' restore edilmi? ve ?u anda açyk müze olarak hizmet vermekte. Bulgar Devleti'nin ilk ba?kenti ?umen ilinin synyrlary içinde bulunan Pliska'dyr. ?ehir, Bulgar devletinin kurulmasyyla 681 yylynda ba?kent ilan edilmi?. Han Asparuh'un kylycyny yere saplayyp "Burasy Bulgaristan olacak" dedi?i yere kurulan Pliska, günümüzde Kas***an'yn be? kilometre kuzeyinde yer alyyor. Devletimizin ilk ba?kenti 23 metrekare alana kurulmu? ve günümüzde Milli Tarih ve Arkeoloji Rezervati 'Pliska' adyyla hizmet veriyor. Milli Tarih ve Arkeoloji Rezervaty Pliska'da 7–10. yüzyyllary arasy ya?am tarzy ve kültürü yansytylmy?.

Tombul, Balkanlar’yn ikinci büyük camisiMadara'da daha paleolit devrine ait kalyntylar ke?fedilmi?tir. Madara köyü civarynda yüksek kayalykta yontulmu? ve kabartma ta?tan ?umen'in simgesi 'Madarski konnik' görülmekte. Milli Tarih ve Arkeoloji Kültür Anyty 'Madara' bünyesinde bulunan 'Madarski konnik' ayny zamanda Bulgaristan'yn ve bütün Avrupa'nyn en kyymetli tarihi eserlerden biri durumunda. Bulgar Devleti'nin ikinci ba?kenti Preslav da ?umen ili synyrlary içinde yer alyyor. Bulgar 'Altyn Ça?'ynyn simgesi olan Preslav, Ortaça?'yn erken dönemlerinde Çar Simeon (893–927) zamanynda 893 yylynda ba?kent ilan edildi. Preslav 972 yylyna kadar Bulgar Devleti'nin ba?kenti olarak kaldy. ?u anda Milli Tarih ve Arkeoloji Kültür Anyty olarak ilan edilen Preslav, Veliki Preslav kasabasynyn bir kaç km güneyinde bulunuyor. Zengin tarihi kalyntylara sahip olan Preslav, 9.–11. yüzyyllara ait yazyly tarihi eserlerde mevcut. ?umen'deki en görkemli anyt 'Bulgar Devleti Kuruculary' anytydyr. 30 kilometreden rahatlykla görülebilen anyt, Ylk Bulgar Devleti'nin kurulu?unun bin 300. yyly münasebetiyle in?a edilmi?. 1981 yylynda in?aaty tamamlanan anyta giden yolda, geçen her yyly simgeleyen birer basamak olmak üzere bin 300 basamak var. Betonarmeden yapylan anytta Ylk Bulgar Devleti, Han Asparuh'tan Çar Simeon'a (681–927) kadarki zaman temsil edilmekte. ?umen'de ayakta kalan tarihi Türk eserleri ?umen'de Osmanlylar'dan ayakta kalan en görkemli eser Tombul Camii'dir. 1744 yylynda ?erif Halil Pa?a tarafyndan yaptyrylan cami, görkemli yapysy, 40 m. yükseklikteki tek ?erefeli minaresiyle, yerli ve yabancy turistlerin dikkatini çekiyor. Kubbesi 25 m. yükseklikte olan caminin duvarlary düz ta?tan i?lenmi?, geometrik ?ekilde yontulmu? ve çe?itli bitki figürleriyle süslenmi?. Bir külliye olan Tombul Camii'nin sol bölümünde medrese mevcut. Medresenin ikinci katynda ise zamanyn en zengin kütüphanesi bulunmaktaydy. Kütüphane, medresenin ikinci katynda olup 5 bin cilt kitaby ihtiva etmekteydi. Kütüphanede kitaplaryn yany syra e?siz belgeler, de?erli bilgiler ve ünlü bilgin Ydrisî'nin 'Cografya'sy yer alyyordu. Bu eser ?u anda, Sofya'da Milli Kütüphane'de bulunuyor. Di?er eserler ise ?u anda kütüphanede de?il. Ybadete açyk olan Tombul Camii her yyl binlerce yerli ve yabancy turist tarafyndan ziyaret ediliyor. ?umen'de ayakta kalan di?er iki camii ise 17. yüzyylda in?a edilmi? Kylak Camii ve Kyrym harbinden sonra ?umen'e yerle?en Tatarlar'yn kurdu?u Tatar Camii'dir. Bedesten, yine Osmanlylar'ca, 16. yüzyylda kurulmu? muazzam bir ta? yapyt. Eskiden tüccarlar mallaryny burada sergiler ve satarlarmy?. Sonralary lokanta ve ma?aza olarak kullanyldy. Kur?unlu çe?me: 1774 yylynda Hacy Agah Ahmet Pa?a tarafyndan yaptyrylmy?. Üzeri kur?un kaplamaly olmasy nedeniyle çe?meye 'Kur?unlu çe?me' denilmi?. Ancak, Osmanlylar'dan sonra çe?menin kur?un çatysy çalynmy?. Çe?menin ön kysmynda Arapça bir yazy bulunuyor. Çe?me ?u anda faaliyette de?il. Saat kulesi: Tombul Camii'nin güney kysmynda bir tepede yer alyyor. Saat kulesi 1770 yylynda Hacy Mehmet Duducuo?lu tarafyndan yapylmy?. Yyllarca hizmet veren saat kulesi ?u anda çaly?myyor. Di?er bir Osmanly ta? yapyty da Askeri Hastane'dir. Ayryca ?u anda Ymam–Hatip Lisesi olarak kullanylan Medresettün Nüvvab da ?umen'de bulunuyor. 1922 – 1923 ders yylynda kurulan Nüvvab, 1947 yylyna kadar ülkemizin de?erli manevi ?ahsiyetlerini yeti?tirdi. 1947 yylynda normal lise olan Nüvvab 1958 – 1959 ders yylyndan sonra kapatyldy. 1989 yylynda totaliter idarenin yykylmasyyla 3 Ekim 1990'da yeniden hizmete açyldy. Pehlivan yata?y olarak bilinen Deliorman bölgesinde yer alan ?umen ilinde, dünyaca ünlü pehlivanlar yeti?mi?tir. Koca Yusuf ve Filiz Nurullah bunlardan sadece bir ikisi.

Belediye Ba?kany Zlatev: ?umen Avrupa ailesinin bir parçasydyr

Sayyn Zlatev, Belediye Ba?kany olarak ?umen hakkynda neler söylemek istersiniz?
– Her ?ehrin bir ?ekli ve ruhu vardyr. ?umen'in ?ekli ve ?emali tarihi geçmi?inden, kültür mirasyndan, ekonomik ve etnik özellikleri sonucu ?ekillenmi?tir. Bu özellik ve atmosferiyle ?ehrimiz e?sizdir.
?umen Avrupa Birli?i'ne nasyl hazyrlanyyor?
– Biz ?umenliler her zaman ?ehrimizin bir Avrupa ?ehri oldu?u ?uuruyla ya?amy?yzdyr. ?umen her geçen gün geli?en, Bulgaristan'yn önde gelen ?ehirlerinden birisidir ve en güzelleri arasyndadyr. 3 bin 200 yyl önce kurulan ?umen, do?al olarak ilk Bulgar Devleti'nin ba?kentlerinin co?rafi açydan merkezi sayylyr, ayryca bizim topraklarymyz içinde Madara da bulunmaktadyr. Daha 19. yüzyylda Bulgar Rönesansy'nyn ya?andy?y zamanlarda da ?ehrimiz en aktif rol almy?tyr. Ylklerin ?ehrin olan ?umen sanat, kültür ve e?itim alanynda önde gelir. ?umenliler olarak Avrupaly oldu?umuzu söylerken yapylmasy gerekenleri ?imdi de belirtiyoruz. ?u anda ?umen, sa?lyk ve sosyal alanda, altyapy, ekoloji, istihdam ve kalkynma ve farkly etnik gruplara olan tutumuyla Avrupaly oldu?unu göstermi?tir. Bu yyl ?umen'e do?algaz sistemini kurmaya ba?ladyk ve ilk meyvelerini ky? sezonunda görece?iz. Önümüzdeki bir kaç yyl içerisinde ?ehrimizde ya?ayan vatanda?laryn yüzde 80'ni do?algaz kullanabilecekken, di?er alanlarda bu rakam yüzde 100 olacak. Böylelikle vatanda?larymyzyn ya?am standardy yükselirken, üretilen ürünlerin maliyeti dü?ecek. En kysa zamanda YSPA programy çerçevesinde 30 milyon leva de?erinde su kanalizasyonunda yatyrym yapaca?yz. Bu proje çerçevesinde su kanalizasyon sistemi yenilenecek ve su arytma tesisinde yapylan yatyrym tamamlanacak. Ayryca 13 defa maliyeti azaltacak olan ?umen Belediyesi'ndeki 28 köyde özel tasarruflu sokak lambalary kurulacak. Sa?lyk alanynda Avrupaly yönetim tarzyyla da bazy problemleri çözdük. ?umen ve Tyrgovi?te bölgesindeki vatanda?lara hizmet veren ve Prof. Çernozenski gibi uzmanlaryn takdirini toplayan Onkoloji dispanserine 3 milyon leva yatyrym yaptyk. Ayryca Sosyal ve Çaly?ma Bakanly?y'nyn ve Dünya Bankasy "Bulgaristan'daki çocuklaryn hayat standartlaryny yükseltme reformu" projesi kapsamynda ?umen 10 pilot belediyeden biri. Yleride Topluma Destek Merkezi, Sokaktaki Çocuklarla Çaly?ma Merkezi ve 'Anne ve Çocuk' merkezi gibi yerler de annelere ve çocuklara alternatif hizmetler sunulacak. Öte yandan i?sizlik oranyny azaltmak için çe?itli proje ve programlardan bir çok vatanda?ymyza i? imkany sa?layaca?yz. Sadeca 'Sosyal yardymdan çaly?maya' programy çerçevesinde 600 ki?iye i? sa?lamy? olaca?yz. ?umen Belediyesi, çevre yönetimi ve vatanda?lara hizmet verme alanlarynda YSO kalite belgesi alan ilk belediyedir. Ayryca en kysa zamanda çaly?ma ve sa?lyk alanlarynda Avrupa kalite belgesini de almayy bekliyoruz. Böylelikle ülkemizin oldu?u gibi ?umen de büyük Avrupa ailesinin bir parçasydyr. 2007 yylynda ise bu söylediklerim teyit edilecektir.
?umen'in yakynda herhangi bir Türk ?ehriyle karde? ?ehir olma ihtimali var my?
– ?umen'in yakynda bir Türk ?ehriyle karde? ?ehir olmasy iki ülke arasyndaki olumlu sürecin devamy olur. ?umen'deki en büyük yatyrymlar Türk yatyrymydyr, ayryca kültür ve e?itim alanynda mükemmel ili?kilerimiz var. Öte yandan turizm alanynda çok iyi ili?kiler kurulabilir. Her türlü ili?ki zenginliktir. Bir sonraki adymymyz herhangi bir Türk ?ehriyle karde? ?ehir olmamyz olacaktyr. Bu adym ?imdiye kadar yapylanlary daha da hyzlandyracaktyr.


?umen Valisi Çalykova: Bulgaristan’da ya?ayan Türk azynly?y iki ülke arasynda köprü vazifesi görebilir

Sayyn Nora Çalykova, son zamanlarda ?umen Türk i?adamlary tarafyndan ziyaret edildi. ?i?ecam çapynda bir yatyrymyn bu bölgede olma ihtimali var my?
– ?umen bölgesinde çok ?ey yapylyyor. Yeni yatyrymlaryn olmasy için ?umen milletvekilleri de yardymcy oluyor. Y?sizlikle ilgili belli ba?arylar elde edilmi? olsa da ülke geneline bakyldy?ynda bu yeterli de?il. Bu yüzden bizim en öncelikli hedeflerimiz yeni yatyrymlaryn olmasydyr. ?i?ecam yatyrymy gerçekten çok büyük bir yatyrym, böyle bir yatyrym bizim için bir hedeftir. Bu yönde ba?aryyla özelle?tirilen 'Alkomet' örnektir. Hedefimiz elde edilen ba?arylaryn halkyn ya?am standardyna yansymasyny sa?lamaktyr. Bahsetti?iniz çapta yatyrym bölgemizde ?u anda yok.
?umen bölgesinde i?sizli?in yüksek oldu?u bir gerçek. Bu yönde ne tür planlar var ve bu problem nasyl çözülür?
– Hükümet politikasynyn gerçekle?tirilmesinin ve Çaly?ma ve Sosyal Bakanly?y'nyn programlarynyn hayata geçirilmesi sonucu bölgemizde i?sizlik orany yüzde 26'dan 20'ye dü?mü?tür. 2003 ve 2004 yyly için istihdam programlary çerçevesinde ortalama 100 proje gerçekle?tirildi. Bu projeler sayesinde ortalama 5 bin ki?iye i? imkany sa?landy. Bu programlarla ?umen Valili?i i?veren konumuna geldi. Böylelikle valilik olarak 230 ki?iye i? imkany sa?ladyk. Ayryca çe?itli sivil toplum kurulu?laryyla da ortakla?a çaly?yyoruz. Öte yandan Emniyet Müdürlü?ü ile ortakla?a küçük yerle?im yerlerinde polislere yardymcy olacak muhafyzlaryn görevlendirilece?i bir program hazyrlyyoruz. Bir de bu yönde belediyelere yardymcy oluyoruz. Y?çilerin profesyonel alanda kendilerini geli?tirmeleri için de yardymcy olmaya çaly?yyoruz. Bizim için önemli olan, hükümetin sosyal politikasyny farkly projelere uygulamak ve geli?tirmektir. Altyapyya da çok önem veriyoruz, özellikle yollara. Üçüncü synyf yollara ise bir hayli önem veriyoruz, çünkü çok kötü durumdalar. Avrupa'nyn da önem verdi?i çevreye, biz de valilik olarak bir hayli önem veriyoruz. Kültürel tarihimiz de önem verdi?imiz alanlar arasynda. Bunlar da Madara ve Tombul Camii gibi bizim kültür mirasymyzdyr. Edirne'ye gitti?imizde Selimiye Camii'ni gezme imkanym oldu. Çok etkilendim ve be?endim. Bende, Tombul camimizin de bu halde olmasy arzusu do?du. Bu yönde bazy giri?imlerimiz var.

?umen, valilik olarak Edirne ile çok yakyn ili?kide. Bu ili?kiyi nasyl de?erlendiriyorsunuz?
– Bu soru beni geçmi? güzel hatyralara götürdü. Edirne Valisi'nin davetlisi olarak Edirne'de resim sergisi düzenlendi. Görü?memiz sonunda bir çok konuda hemfikir oldu?umuzu gördük. ?u anda gayet iyi olan ikili ili?kilerin devam etmesi gerekir ve bu yönde farkly etkinlikler düzenlenebilir. Bu çevrede kültür alanynda çok güzel ?eyler olmakta. Öte yandan Edirne'de tamir edilen kilise için ?umen'de yardym toplandy. Ziyaretim esnasynda ilk izlenimlerin Türk devletinin sanat alanynda vatanda?a vermi? oldu?u destek ve kültürlerini korumak için sarfettikleri çaba oldu.

?umen bölgesinde Türkler yo?un olarak ya?amakta.Bulgaristan ile Türkiye ili?kilerinde Türk halky nasyl faydaly olabilir?
– Bildi?iniz gibi ?umen ve Tekirda?'yn valilik nezdinde karde? ?ehir olmasy için Türkiye'nin Burgas Ba?konsoloslu?u'yla görü?melerimiz oldu. Bunun her alanda faydasy olacak. Karde? ?ehir projesi gerçekle?irse ilk karde? ?ehir olacak. ?umen bölgesindeki bütün belediyelerin faydalanmasy için bunun böyle olmasyny arzu ediyorum ve bir an önce gerçekle?mesini bekliyorum. Bulgaristan'da ya?ayan Türk azynly?y iki ülke arasynda köprü vazifesi görebilir


Ba?kent Sofya

Etiketler:Bulgaristan-ve-Bulgaristan-Tarihi

BU YAZIYI PAYLAŞ