ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Dünyada insan başına düşen karınca sayısı 1.000.000’dur.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : asudeciv
Bugün : 0
Dün : 1
Toplam Üye : 1044
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
Burundi ve Burundi Tarihi
 » Burundi ve Burundi Tarihi

Burundi Ve Burundi Tarihi

Burundi, Orta Afrika'da, Büyük Göller bölgesinde küçük bir ülkedir. Tanzanya, Ruanda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Zaire) ile kom?udur, Tanganyika Gölü ile kyyysy vardyr. Nüfusunun %85'i Hutulardan, geri kalanyn ço?unlu?u Tutsilerden olu?ur. Küçük bir kysmy Twa (Pigme) ve birkaç bin Avrupaly ve Güneydo?u Asyalydyr.

Ülkenin ady, kom?u ülke Ruanda'da 2004'te dünyanyn gözü önünde gerçekle?en etnik sava?lar yüzünden çok duyulmu?tur ve bu sava?ta 1 milyon kadar insan öldürülmü?tür (Büyük ço?unlu?u Tutsi, daha az bir kysmy Hutu). Katliamyn nedenlerine ili?kin dü?üncelerden biri, Hutularyn Bantu kökenli, Tutsilerin ise Hami yrktan oldu?unun kabul edilmesi ve bu farklyly?yn bir etnik nefret sebebi yapylmasydyr. Konum: Orta Afrika'da, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin do?usunda yer almaktadyr. Co?rafi konumu: 3 30 Güney enlemi, 30 00 Do?u boylamy Haritadaki konumu: Afrika Yüzölçümü: toplam: 27,830 km² kara: 25,650 km² su: 2,180 km² Synyrlary: toplam: 974 km synyr kom?ulary: Demokratik Kongo Cumhuriyeti 233 km, Rvanda 290 km, Tanzanya 451 km Sahil ?eridi: 0 km (kara ile çevrili) Denizleri: yok (kara ile çevrili) Yklimi: Ekvator iklimi Arazi yapysy: Tepelik ve da?lyk araziye sahiptir, do?uya gidildikçe da?laryn yerini yaylalara byrakty?y görülmektedir. Deniz seviyesinden yüksekli?i: en alçak noktasy: Tanganyika Gölü 772 m en yüksek noktasy: Heha Da?y 2,670 m Do?al kaynaklary: nikel, uranyum, nadir oksitler, bataklyk kömürü, kobalt, bakyr, platin, vanadyum, i?lenebilir topraklar, hidro enerji Arazi kullanymy: taryma uygun topraklar: %35.57 sürekli ekinler: %13.12 di?er: %51.31 (2005 verileri) Sulanan arazi: 210 km² (2003 verileri) Do?al afetler: Sel, toprak kaymalary, kuraklyklar Co?rafi not: kara ile çevrili


Nüfus Bilgileri
Nüfusu: 8,090,068 (Temmuz 2006 verileri) Ya? yapysy: 0-14 ya?: %46.3 (erkek 1,884,825; kadyn 1,863,200) 15-64 ya?: %51.1 (erkek 2,051,451; kadyn 2,082,017) 65 ya? ve üzeri: %2.6 (erkek 83,432; kadyn 125,143) (2006 verileri) Nüfus arty? orany: %3.7 (2006 verileri) Mülteci orany: 8.22 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini) Bebek ölüm orany: 63.13 ölüm/1,000 do?an bebek (2006 tahmini) Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 50.81 yyl erkek: 50.07 yyl kadyn: 51.58 yyl (2006 verileri) Ortalama çocuk sayysy: 6.55 çocuk/1 kadyn (2006 tahmini) HIV/AIDS - hastalyklaryna yakalanan yeti?kin sayysy: %6 (2003 verileri) HIV/AIDS - hastalyklary ta?yyycy sayysy: 250,000 (2003 verileri) HIV/AIDS - hastalyklaryndan ölenler: 25,000 (2003 verileri) Ulus: Burundili Nüfusun etnik da?ylymy: Hutu (Bantu) %85, Tutsi (Hamitik) %14, Twa (Pygmy) %1, Avrupaly 3,000, Güney Asyaly 2,000 Din: Hyristiyan %67 (Roma Katolikleri %62, Protestanlar %5), yerel inançlar %23, Müslüman %10 Dil: Kirundi (resmi), Fransyzca (resmi), Svahili Okur yazar orany: 15 ya? ve üzeri bilgiler toplam nüfus: %51.6 erkek: %58.5 kadyn: %45.2 (2003 verileri)


Yönetimi
Ülke ady: Resmi tam ady: Burundi Cumhuriyeti kysa ?ekli : Burundi Yerel tam ady: Republika y'u Burundi yerel kysa ?ekli: Burundi eski ady: Urundi Yönetim Biçimi: Ba?kanlyk Tipi Cumhuriyet Ba?kent: Bujumbura Ydari bölmeler: 17 eyalet; Bubanza, Bujumbura Mairie, Bujumbura Rurale, Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Gitega, Karuzi, Kayanza, Kirundo, Makamba, Muramvya, Muyinga, Mwaro, Ngozi, Rutana, Ruyigi Ba?ymsyzlyk günü: 1 Temmuz 1962 (Belçika yönetiminden çykty) Milli bayram: Ba?ymsyzlyk günü, 1 Temmuz (1962) Anayasa: 13 Mart 1992 Hukuk sistemi: Alman ve Belçika hukuklary temel alynmy?tyr. Üye oldu?u uluslararasy örgüt ve kurulu?lar: ACCT, ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), AfDB (Afrika Kalkynma Bankasy), CCC (Gümrük Y?birli?i Konseyi), CEEAC, CEPGL, ECA (Birle?mi? Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarym ve Gyda Örgütü), G-77, IBRD (Uluslararasy Ymar ve Kalkynma Bankasy), ICAO (Uluslararasy Sivil Havacylyk Örgütü), ICRM (Uluslararasy Kyzylhaç ve Kyzylay Hareketi), IDA (Uluslararasy Kalkynma Birli?i), IFAD (Uluslararasy Tarymsal Kalkynma Fonu), IFC (Uluslararasy Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararasy Kyzylhaç ve Kyzylay Topluluklary Federasyonu), ILO (Uluslararasy Çaly?ma Örgütü), IMF (Uluslararasy Para Fonu),Intelsat , Interpol (Uluslararasy Polis Te?kilaty), IOC (Uluslararasy Olimpiyat Komitesi), ITU (Uluslararasy Telekomünikasyon Birli?i), NAM, OAU (Afrika Birli?i Te?kilaty), OPCW (Kimyasal Silahlary Yasaklama Organizasyonu), UN (Birle?mi? Milletler), UNCTAD (Birle?mi? Milletler Ticaret ve Kalkynma Konferansy), UNESCO (E?itim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkynma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birli?i), WHO (Dünya Sa?lyk Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Te?kilaty), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


Ekonomik Göstergeler
Ekonomiye genel baky?: Burundi kara ile çevrili, zayyf imalat sektörü ve fakir kaynaklary olan bir ülkedir. Nüfusun büyük bölümü tarymla u?ra?yr. Ekonomik iyile?menin dayana?y dy? kazancyn %80'ini olu?turan kahvedir. Ekim 1993'ten beri, belki 250.00 ki?inin ölümü ve 800.000 inin yurdundan edilmesiyle sonuçlanan etnik kökenli büyük ?iddetten dolayy ulus büyük acylar çekmi?tir. Yiyecek, ilaç ve elektrik stoklary yetersiz kalmy?tyr. GSYYH: Satynalma Gücü paritesi - 5.744 milyar $ (2006 verileri) GSYYH - reel büyüme: %5 (2006 verileri) GSYYH - sektörlere göre: tarym: %44.9 endüstri: %20.9 hizmet: %34.1 (2006 verileri) Enflasyon orany (tüketici fiyatlarynda): %11 (2006 verileri) Y? gücü: 2.99 milyon Bütçe: gelirler: 239.9 milyon $; giderler: 297 milyon $ (2006 verileri) Endüstri: Battaniye, ayakkaby, sabun, gyda Endüstrinin büyüme orany: %18 (2001 verileri) Elektrik üretimi: 137 milyon kWh (2004) Elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakytlar: %0.71 hidro: %99.29 nükleer: %0 di?er: %0 (2004) Elektrik tüketimi: 157.4 milyon kWh (2004) Elektrik ihracaty: 0 kWh (2004) Elektrik ithalaty: 30 milyon kWh (2004) Tarym ürünleri: Kahve, pamuk, çay, mysyr, patates, muz, sy?yr eti, süt, manyok, dary Yhracat: 55.68 milyon $ (2006) Yhracat ürünleri: Kahve, çay, ?eker, pamuk, deri Yhracat ortaklary: Almanya %24.6, Belçika %11.2, Hollanda %8.1, Ysviçre %5.9, ABD %4.7 (2005) Ythalat: 207.3 milyon $ (2006) Ythalat ürünleri: Sermaye ürünleri, petrol ürünleri, gyda maddeleri Ythalat ortaklary: Kenya %12.9, Tanzanya %10.5, Belçika %10.4, Ytalya %8.1, Fransa %5.4, Uganda %5.3, Çin %5, Hindistan %4.1 (2005) Dy? borç tutary: 1.2 milyar $ (2003 verileri) Para birimi: Burundi Franky (BIF) Para birimi kodu: BIF Mali yyl: Takvim yyly


Yleti?im Bilgileri
Kullanylan telefon hatlary: 27,700 (2004) Telefon kodu: 257 Radyo yayyn istasyonlary: AM 0, FM 4, kysa dalga 1 (2001) Radyolar: 440,000 (1997) Televizyon yayyny yapan istasyonlar: 1 (2001) Televizyonlar: 25,000 (1997) Internet kysaltmasy: .bi Internet servis sa?layycylary: 1 (2000) Internet kullanycylary: 25,000 (2005)


Ula?ym ve Ta?ymacylyk
Demiryollary: 0 km Karayollary: toplam: 12,322 km asfalt: 1,286 km asfalt olmayan: 11,036 km (1996) Su yollary: Tanganyika Gölü Limanlary: Bujumbura Hava alanlary: 8 (2006)
Etiketler:Burundi-ve-Burundi-Tarihi

BU YAZIYI PAYLAŞ