ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Dünyada, saatte 3 bin dönüm, dakikada 50 dönüm orman çeşitli şekillerde yok edilmektedir.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : asudeciv
Bugün : 0
Dün : 1
Toplam Üye : 1044
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
Çin Halk Cumhuriyeti (China) ve Çin Halk Cumhuriyeti Tarihi
 » Çin Halk Cumhuriyeti (China) ve Çin Halk Cumhuriyeti Tarihi

Çin Halk Cumhuriyeti - China

Toprak Yüzölçümü

Çin Halk Cumhuriyeti... Kysa adyyla Çin... Asya kytasynyn do?usunda ve Pasifik Okyanusu’nun baty kyyysynda bulunuyor. Çin, yakla?yk 9.6 milyon kilometrekarelik yüzölçümüyle Asya’nyn en büyük ülkesi; dünyanyn ise Rusya ve Kanada’dan sonraki üçüncü büyük ülkesidir.
Çin topraklary, kuzeyde Mohe Nehri’nin kuzeyindeki Heilongjiang Nehri’nin orta noktasyndan (53 derece 30 dakika kuzey enlem), güneyde Nansha Takymadalary’nyn en güney noktasy olan Zengmuansha Kayalyklary’na uzanyyor. (4 derece kuzey enlem). Bu iki nokta arasynda yakla?yk 49 derecelik enlem farky var. Kuzey-güney do?rultusundaki geni?lik, yakla?yk 5500 kilometredir. Çin synyrlary, do?uda Heilingjiang Nehri ile Wusuli Nehri’nin kavu?ma noktasyndan (135 derece 5 dakika do?u boylam), batyda Pamir Yaylasy’na uzanyyor (73 derece 40 dakika do?u boylam). Bu iki nokta arasynda da yakla?yk 60 derecelik boylam farky söz konusu. Baty-Do?u do?rultusundaki geni?lik, yakla?yk 5000 kilometre.

Çin'in kara synyrlarynyn uzunlu?u yakla?yk 22.800 kilometredir. Ülke, do?uda Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, kuzeyde Mo?olistan, kuzeydo?uda Rusya, kuzeybatyda Kazakistan, Kyrgyzistan ve Tacikistan, baty ve güneybatyda Afganistan, Pakistan, Hindistan, Nepal ve Bhutan, güneyde de Myanmar, Laos ve Vietnam ile synyr kom?usu. Do?u ve güneydo?uda ise Kore Cumhuriyeti, Japonya, Filipinler, Brunei, Malezya ve Endonezya ile deniz kom?usu.Milli Mar?y:
Çin Halk Cumhuriyeti Milli Mar?y: Çin Halk Cumhuriyeti’nin milli mar?ynyn ady, “Gönüllü Ordu Mar?y”dyr. 1935 yylynda tiyatro yazary Tian Han tarafyndan yazylmy? ve Çin’in yeni müzik anlayy?ynyn kurucusu Nie Er tarafyndan bestelenmi?tir. Bu mar? aslynda “Fyrtynaly Yyllaryn Kahramanlary” adly filmin müzi?iydi. Filmde “18 Eylül” olayyndan sonra Çin’in kuzeydo?usundaki üç eyaletin Japon saldyrganlar tarafyndan i?gal edili?i, Çin ulusunun ölüm kalym anyny ya?amasy, bazy aydynlaryn “aydyn bunalymy” ve tereddütten syyrylarak Japon saldyrganlaryna kar?y ön cephede direnmeleri anlatylyyordu. Kullanylan müzik ve ?arky, filmin de?i?ik yerlerde gösterilmesi ve vatany kurtarma kampanyasynyn ba?latylmasyyla birlikte Çin’in her kö?esine yayyldy, “Çin Ulusunun Kurtulu? Borusu” olarak adlandyryldy. 27 Eylül 1949’da Çin Halk Siyasi Dany?ma Konferansy 1. Genel Toplantysy’nda, Çin Halk Cumhuriyeti’nin milli mar?y resmen saptanmadan önce “Gönüllü Ordu Mar?y”nyn milli mar? olarak kullanylmasy kararla?tyryldy. 14 Mart 2004’te Çin 10. Ulusal Halk Meclisi’nin ikinci toplantysynda kabul edilen Anayasa de?i?ikli?i tasarysynda Çin Halk Cumhuriyeti’nin Milli Mar?y’nyn “Gönüllü Ordu Mar?y” oldu?u belirlendi ve konu anayasal hükme ba?landy.Gönüllü Ordu Mar?y
Aya?a kalkyn,
Köle olmak istemeyen insanlar!
Kanymyz ve etimizle yeni bir Çin Seddi olu?turalym!
Çin ulusu en tehlikeli dönemden geçiyor,
Herkes son haykyry?yna zorlandy.
Aya?a kalkyn! Kalkyn! Kalkyn!
Hepimiz tek yürek olalym,
Dü?man ate?i içinde ilerleyelim.
Dü?man ate?i içinde ilerleyelim.
Yleri, ileri, ileri!


Çin Halk Cumhuriyeti'nin ba?kenti: Beijing

Çin Halk Cumhuriyeti’nin ba?kenti Beijing’dir. Kysa ady, Jing... Kuzey Çin Ovasy’nyn kuzeybaty kenarynda bulunan Beijing ilk döneminde Ji kenti olarak bilinmekteydi. Bahar-Sonbahar ve Sava?an Devletler Dönemi’nde Yan devletinin ba?kentiydi, Liao Hanedany’nyn ikinci ba?kentiydi ve Yanjing olarak adlandyrylmy?ty.Nüfus durumu

Çin, dünyada en çok nüfusa sahip ülkedir. 2002 yylynyn sonuna kadar Çin’in toplam nüfusu 1.28453 milyary bularak (Hong Kong Özel Ydari Bölgesi, Macao Özel Ydari Bölgesi ve Taiwan eyaleti dahil de?il) dünyanyn toplam nüfusunun yüzde 20’sini olu?turmaktadyr. Çin ayryca dünyada nüfus yo?unlu?unun nispeten fazla oldu?u ülkelerden biridir (ortalama nüfus yo?unlu?u kilometre karede 135 ki?i). Ancak Çin’in nüfus da?ylymy orantyly de?ildir; do?uda fazla, batyda ise azdyr. Yo?un nüfusa sahip olan do?u kyyysynda kilomatrekareye 400’den fazla ki?i, orta kesimde kilometrekarede 200’den fazla ki?i dü?erken nüfusun az oldu?u baty kesimde bulunan yayla bölgelerinde kilometrekarede 10’dan daha az ki?i dü?mektedir. ?imdi Çin nüfusunun ortalama ya?am süresi 71.4 ya?yna yükseldi (erkek 69.63, kadyn 73.33 ya?). Bu rakam dünyanyn ortalama seviyesiden be? yyl, geli?mekte olan ülke ve bölgelerden yedi yyl daha fazladyr. Ancak geli?mi? ülkelerle kyyaslandy?ynda be? yyl azdyr.

2002 yylynda Çin nüfusunun do?al arty? orany sürekli dü?tü. 2002 yylynyn sonuna kadar Çin’in iç kesiminin toplam nüfusu 1.28453 milyara ula?ty. Kentsel nüfus 502.12 milyon olup toplam nüfusun yüzde 39.1’ini; kyrsal nüfus 782.41 milyon olup yüzde 60.9’unu olu?turuyor. Çin’de erkeklerin nüfusu 661.15 milyon, kadynlaryn nüfusu ise 623.38 milyondur. 0-14 ya?yndaki nüfus orany yüzde 22.4, 15-64 ya?yndaki nüfus orany yüzde 70.3, 65 ve 65 ya? üstü ya?yn nüfus orany yüzde 7.3’tür. Ya?lylaryn nüfusu 93 milyon 770 bindir. Çin’de her yyl do?um sayysy 16.47 milyon, do?um orany binde 12.86; ölüm sayysy 8,21 milyon, ölüm orany binde 6.41’dir. Yylda net olarak 8.26 milyon nüfus arty?y ya?anmaktadyr, do?al arty? orany binde 6,45’tir.Siyasi yapy


Çin Halk Cumhuriyeti, i?çi synyfynyn liderli?inde ve i?çi-köylü ittifaky temelindeki halkyn demokratik diktatörlü?üyle yönetilen bir sosyalist devlettir. Sosyalizm, Çin Halk Cumhuriyeti’nin temel sistemidir.

 Çin Anayasasy:

 Bir devletin temel yasasy olan anayasada, o ülkenin toplumsal sistemi ve devlet yapysyny belirleyen temel ilkeler, devlet organlarynyn örgütleni? ve faaliyetlerini düzenleyen ilkeler ve vatanda?larynyn temel hak ve yükümlülükleri yer alyr. Bazy ülkelerin anayasalarynda milli bayrak, milli mar?, milli amblem, ba?kent ve iktidar synyfynyn önemli gördü?ü di?er yönetim usulleri de belirleniyor, anayasa devletin her alanyny kapsyyor. Devletin en yüksek yasasy niteli?indeki anayasa, o ülkenin di?er yasalarynyn hazyrlany?ynyn temelini olu?turuyor ve o ülkedeki hiçbir yasa ve yönetmelik anayasaya aykyry olamyyor.

 Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulu?undan önce yürürlü?e giren “Çin Halk Siyasi Dany?ma Konferansy Ortak Programy”, Çin’deki halkyn demokratik birle?ik cephesinin programy olmakla birlikte, geçici anayasa rolünü oynamy?ty. 29 Eylül 1949’da Çin Halk Siyasi Dany?ma Konferansy 1. Genel Toplantysy’nda kabul edilerek yürürlü?e giren Ortak Program, Çin Halk Cumhuriyeti Anayasasy’nyn yürürlü?e girdi?i 1954’e kadar geçici anayasa rolünü fiilen yerine getirmi?ti.

 Çin Halk Cumhuriyeti’nin 1 Ekim 1949’da kurulmasyndan sonra 1954, 1975, 1978 ve 1982 yyllarynda toplam dört anayasa hazyrlanyp yürürlü?e girdi.

 Bugün yürürlükte olan Çin’in dördüncü anayasasy, 4 Aralyk 1982’de 5. Çin Ulusal Halk Meclisi 5. Genel Toplantysy’nda onaylanarak yürürlü?e girdi. 1954 Anayasasy’nda yer alan temel ilkeleri devam ettirip geli?tiren bu anayasa, Çin sosyalizminin geli?mesinde elde edilen tecrübelere ve uluslararasy toplumun tecrübelerine yer veren, Çin’e özgü özellikler ta?yyan ve Çin’in sosyalist modernizasyon in?asynyn ihtiyaçlaryny kar?ylayan temel yasadyr. Anayasada, Çin Halk Cumhuriyeti’nin siyasi ve ekonomik rejimiyle vatanda?laryn hak ve yükümlülükleri, devlet organlarynyn örgütleni? biçimi ve sorumluluk alanlary, devletin gelecekteki temel görevleri kesin ifadelerle belirlendi. Bu anayasanyn ba?lyca özellikleri arasynda Çin’in temel rejimi ve görevleriyle dört temel ilke, reform ve dy?a açylma ?eklindeki temel çizgisinin belirlenmesi yer alyyor. Anayasada, Çin’de ya?ayan bütün etnik gruplardan vatanda?lar ile örgütlerin anayasayy hareket rehberi olarak kabul etmeleri gerekti?i, herhangi bir örgüt veya ki?inin anayasa veya yasalaryn üstünde imtiyazlara sahip olamayaca?y da kesin hükme ba?landy.

 Önsöz, genel program, vatanda?laryn temel hak ve yükümlülükleri, devlet organlary, milli bayrak, milli amblem ve ba?kent olmak üzere be? bölümden olu?an Çin Anayasasy, 138 madde içeriyor. Dört kez yapylan de?i?ikliklerle Çin Anayasasy, sürekli olarak sa?lamla?tyryldy.

 Halk Meclisi Sistemi:

 Çin’in köklü siyasi sistemi olan Halk Meclisi Sistemi, Çin’deki halkyn demokratik diktatörlü?ü rejiminin iktidar biçimi ve Çin’in siyasi örgütleni? ?eklidir. Baty ülkelerinde uygulanan yasama, yürütme ve yargyya dayaly “güçler ayryly?y” sistemi altyndaki parlamenter rejimden farkly olan Ulusal Halk Meclisi, Çin Anayasasy’nda en yüksek devlet yetki organy olarak belirlendi. 18 ya?yny doldurmu? olan her Çinli vatanda?, halk temsilcilerini seçme ve seçilme haklaryna sahiptir. Çin’deki farkly kademelerdeki Halk Meclisleri arasynda nahiye ve ilçe düzeylerindeki halk temsilcileri do?rudan seçimle, daha yüksek düzeylerdeki halk temsilcileri dolayly seçimle, Ulusal Halk Meclisi üyeleri ise Çin’deki her eyalet, özerk bölge, merkeze do?rudan ba?ly ?ehir ve orduda yapylan seçimle belirlenir. Görev süreleri be?er yyl olan her düzeydeki Halk Meclisleri, yylda bir kez toplanyyor.

 Halk Meclisleri’nin yyllyk toplantylarynda, ayny düzeydeki hükümetlerin çaly?ma raporlary ile di?er önemli raporlar dinlenir ve yapylan incelemelerden sonra ilgili kararlar verilir. Halk Meclisleri’nin kapaly oldu?u dönemlerde yetkileri, daimi organlary olan Halk Meclisi Daimi Komiteleri tarafyndan yürütülür. Örne?in, Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi, anayasaya izah getirmek, anayasanyn uygulany?yny denetlemek, yetkisi yalnyzca Meclis Genel Kurulu’nda olan yasalaryn dy?yndaki yasalary saptamak ve de?i?iklik yapmak, Ulusal Halk Meclisi Genel Kurulu’na kar?y sorumlu olmak ve çaly?malaryny genel kurula rapor etmek gibi yetkilerle donatylyyor.

 Çin’deki Halk Meclisleri’nin temel görev ve yetkileri arasynda, yasama yetkisi, denetim yetkisi, önemli konularda karar verme yetkisi ve yöneticileri atama ve görevden alma yetkisi yer alyyor. Çin’de belirli dönemlere ait ulusal ekonomi ve toplumsal geli?me planlarynyn belirlenmesi, ülkenin toplumsal geli?mesini hyzlandyrmayy amaçlayan önemli bir karar sürecidir. Ancak bu planlar, yalnyzca Ulusal Halk Meclisi’nin onayyndan sonra yasal ba?layycyly?a sahip olabiliyor. Bununla birlikte Çin’deki yasal düzenlemeler uyarynca Cumhurba?kany, Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi Ba?kany gibi devletin önde gelen yöneticileri, Ulusal Halk Meclisi tarafyndan seçilir. Ba?bakan ve bakanlar da Ulusal Halk Meclisi tarafyndan atanyrlar. Ulusal Halk Meclisi, belirli prosedürler dahilinde Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi Ba?kany, cumhurba?kany ve ba?bakan gibi devlet yöneticilerini görevden alma yetkisine de sahiptir.

 Çok Partili Y?birli?i ve Siyasi Dany?ma Sistemi:


 Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) liderli?indeki Çok Partili Y?birli?i ve Siyasi Dany?ma Sistemi, Çin’in temel siyasi sistemidir.
 Birçok partinin var oldu?u Çin’de, iktidardaki ÇKP’nin yany syra sekiz demokratik parti daha vardyr. Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasyndan önce faaliyet göstermeye ba?layan bu partiler, siyasi alanda ÇKP’nin liderli?ini destekliyorlar. Böyle bir siyasi yönelim, bu demokratik partilerin uzun süre içinde ÇKP’yle i?birli?i ve ortak mücadele sürecinde yaptyklary tarihsel seçimden kaynaklanmaktadyr. ÇKP ve demokratik partiler, anayasaya göre hareket etmek zorundadyrlar. Örgütleme bakymyndan ba?ymsyz olan bütün demokratik partiler, anayasanyn belirledi?i synyrlar içinde özgürce siyaset yapma, ba?ymsyzca örgütlenme ve hukuki e?itlik haklaryna sahiptirler. ÇKP, demokratik partilerle “uzun vadede bir arada ya?ama, birbirini denetleme, birbirine içten davranma, kader birli?i içinde olma” ilkeleri do?rultusunda i?birli?i yapyyor.

 Çin’deki bütün demokratik partiler, “muhalefet partileri” de?il, siyasete katylym partileridir. Demokratik partiler, devletin önemli politikalarynyn ve çizgilerin saptanmasyna, devlet yöneticilerinin belirlenmesine, devletin yönetimine, yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasyna katylma haklaryna sahiptirler.

 ÇKP, önemli önlemler almadan veya halkyn ya?amyny ilgilendiren önemli konularda karar vermeden önce hep demokratik partilerle ve “demokrasi yanlysy partisizlerle” görü?meler yaparak onlaryn görü?lerini dinledikten sonra politika belirler. Devlet siyasetine daha iyi ?ekilde katylmalary, devlet i?lerini daha iyi tarty?malary ve denetim rolünü daha iyi yerine getirmeleri için demokratik partiler ve demokrasi yanlysy partisizler, devletin yetki organy olan her düzeydeki Halk Meclisleri, Daimi Komiteler ve Daimi Komisyonlar’da belirli oranlarda temsil ediliyor. Demokratik partiler ve demokrasi yanlysy partisizlerin rolleri, Halk Siyasi Dany?ma Konferanslary’nda ön plana çykyyor. Demokratik partililer ve demokrasi yanlysy partisizler, çe?itli düzeylerdeki hükümet ve adalet makamlarynyn yöneticiliklerine getirilebiliyor.

 Çok Partili Y?birli?i ve Siyasi Dany?ma Sistemi’nin ba?lyca biçimleri ?unlardyr: 1. Halk Siyasi Dany?ma Konferanslary. Halk Siyasi Dany?ma Konferanslary, demokratik partiler, halk topluluklary ve toplumun bütün kesimlerinin temsilcilerinin siyasete katyldyklary ve devlet i?lerini tarty?tyklary önemli kurumlardyr. 2. ÇKP’nin merkez komitesi ile bütün kademelerdeki komiteleri tarafyndan demokratik partiler ve partisiz ?ahsiyetlerin katylymyyla düzenlenen toplantylar. Bu toplantyda önemli geli?meler hakkynda bilgi verilir, önemli çizgi ve politikalar, devlet ve yerel hükümetlerin yönetici adaylary, Halk Meclisi ve Halk Siyasi Dany?ma Konferansy’nyn olu?umu gibi konularda görü?leri alynyr. 3. Demokratik partililerin halk temsilcileri syfatyyla çe?itli kademelerdeki Halk Meclisleri’nde yer almalary. 4. Demokratik partilerin mensuplarynyn Çin Devlet Konseyi, bakanlyklar ve komiteler, ilçe ve üzeri mahalli yönetimlerde görev yapmalary. 5. Belirli ko?ullara sahip demokratik partililerin savcylyk ve yargy organlarynyn yöneticiliklerine getirilmesi.

Etiketler:Cin-Halk-Cumhuriyeti-China-ve-Cin-Halk-Cumhuriyeti-Tarihi

BU YAZIYI PAYLAŞ