ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Afganistan Burma’dan sonra dünyanın en büyük ikinci afyon üreticisidir.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : asudeciv
Bugün : 0
Dün : 1
Toplam Üye : 1044
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
irlanda Cumhuriyeti ve irlanda Cumhuriyeti Tarihi
 » irlanda Cumhuriyeti ve irlanda Cumhuriyeti Tarihi
Nüfus : Ülkenin nüfusu 1996 sayymlaryna göre yakla?yk 3.620.000'dir. Yrlanda'da km kare ba?yna 56 ki?i dü?mektedir. Ülke, 19.yy'yn ba?yndan itibaren önemli bir dy? göç olayyyla kar?y kar?yyadyr. Geçen yüzyyl ba?ynda ya?anan kytlyk bu dy? göç sürecini daha da hyzlandyrdy. Günümüzde Yrlanda'nyn yarysyndan fazlasynyn ya?ady?y ABD'nin ve Büyük Britanya'nyn batysyna do?ru göçler ya?andy. Hala sürmekte olan bu göçlerden en fazla Yngiltere nasibini aldy. Limerick, Cork ve nüfusun dörtte birini baryndyran Dublin dy?ynda Yrlanda ?ehirleri nüfus yo?unlugu oldukça küçük merkezlerdir. ?ehirle?mi?lik orany %57,5 tir. Ortalama ölüm ya?y erkeklerde 73 kadynlarda 78 dir.

Etnik Da?ylym: Yrlandali %99.

Dini Da?ylym: Roman Katolik %93; Anglikan %3; Di?er %4

Konu?ulan Diller: Nüfusun ancak %5'i günlük ya?amda Yrlanda' nyn resmi dili olan Galce' yi birinci dil olarak kullanmaktadyr, %95'i ise günlük ya?amda sürekli Yngilizce kullanir. Toplam nüfus içerisinde % 10' luk bir oranyn her iki dilide kullandy?y söylenebilir. Yrlanda dilindeki tonlama ve vurgulama özellikleri Yrlandalylaryn konu?tu?u ingilizcede dikkat çeken bir ?ive özelli?i olu?turmaktadyr.

Siyasi Sistemi : Yrlanda 6 Aralyk 1921' de Yngiltere' den ba?ymsyzly?yny almy?tyr. 29 Aralyk 1937' de yürürlü?e giren anayasasynda çok partili parlamenter rejimle yönetilen bir Cumhuriyet olarak tanymlanmaktadyr. Yrlanda'da 4 eyalet vardyr : Leinstet, Munster, Connact ve Ulster ba?kent Dublin' dir. Yrlanda Cumhuriyeti bugün idari açydan 27 bölge konseyine bölünmü?tür. Yrlanda adasynyn Katolik ve Protestan ?eklinde ikiye bölünmesi Yrlanda'nyn siyasi ya?amyny etkileyen en önemli faktördür.

Ekonomi : Yrlanda' nyn küçük ölçekli ekonomisinde tarym bir zamanlar en önemli sektör iken endüstrideki geli?meler sonucunda ekonominin büyümesi ile ticarete yönelinmi? ve ihracattan elde edilen gelirin %80lik kysmy bu sayede elde edilmi?tir. 1987 sonrasynda alynan tedbirler ile hyzla dü?en ekonomi ve kapatylan dy? borçlar ülkenin yillik gelirlerini önemli ölçüde arttyrmy?tyr. Yrlanda'nin yüksek ö?renim mezunlary arasynda önemli bir sorun olan i?sizlik hala ciddi bir problem olarak varly?yny hissettirmektedir.
1996 yyly rakamlaryna göre ülkenin Gayri Safi Milli Hasylasy 57,85 Milyar dolardyr. Buradan ki?i ba?yna dü?en pay 15,982 ABD Dolarydyr.
Yrlanda ihracatynyn 70%' ini Avrupa Toplulu?u ülkelerinden %6' syny Amerika ile, geri % 24' lük kysmy ise di?er ülkeler ile yapmaktadyr. Ythalatta ise Avrupa Toplulugunun payy 58%' e dü?erken, Amerika ile % 17' lik bir oran olu?maktadyr. Ülke kimyasal maddeler, veri tabany i?lemcileri, endüstri makineleri, canly hayvan, hayvansal ürünler ihraç ederken, yiyecek, hayvan yemi, petrol ve petrol ürünleri, makine, giyim malzemelerinide ithal etmektedir.

Türkiyeden Yrlanda' ya ihraç edilen maddeler : Hububat ve Hububat Mamulleri, Sebze ve Meyveler, Tekstil ve Yan Ürünleri, Yari Islenmis Plastik vb. Maddeler, Metal Içermeyen Maddelerden Mamuller, Demir ve Çelik, Ofis Makineleri ve Bilgi Islem Makineleri, Haberlesme Ekipmanlari, Giyecek Esya ve Aksesuarlari, Muhtelif Insaat Malzemeleri

Türkiye' nin Yrlanda' dan ithal etti?i maddeler : Organik ve Inorganik Kimyasallar, Tibbi ve Eczacilik Ürünleri, Metal Içermeyen Maddelerden Mamuller, Kimyasal Maddeler ve Bunlardan Mamul Esya, Nakil Vasitalari, Çesitli Mamul ve Yari mamul esya, Fotografçilik Alet, Cihaz ve Malzemeleri, Optik Esya ve Saatler

Para Birimi : Yrlanda'nin para birimi EURO'dur.

Y? gücü: Toplam 1,370,000 ki?i. Meslekler göre: tarym15%, endüstri 29%, hizmet sektörü 51%, ve kamu kesimi 5%.

Çali?ma Saatleri

Bürolar : Pazartesi-Cuma 9:00-17:30

Bankalar : Pazartesi-Cuma 10:00-16:00; Per?embe saat 17:'a kadar sadece Dublin'de

Kamu Kurumlary : Pazartesi-Cuma 9:00-17:00

Aly?veri? Merkezleri : Pazartesi -Cuma 9:00-20:00, hafta sonlary daha az saatler boyunca açyk olmasy mümkündür.

Resmi Tatiller :
1 Ocak Yylba?y
17 Mart St. Patrick Günü
4 - 5 Nisan Paskalya Yortusu
May Bank Günü Mayys' yn ilk Pazartesi günü
June Bank Günü Haziran' yn ilk Pazartesi günü
August Bank Günü A?ustos' un ilk Pazartesi günü
Halloween Bayramy Ekim' in son Pazartesi günü
25 Aralyk Christmas Day
26 Aralyk St. Stephans Day

E?itim : Yeti?kin nüfusun %95'inin okur-yazar oldugu Yrlanda'da devletin finanse etti?i fakat de?i?ik dini topluluklaryn yönetti?i okullarda 6-15 ya? arasynda parasyz ve zorunlu ilkö?retim hizmeti verilmektedir. Ortaö?retim ise devlet tarafindan finanse edilen özel okullarda ve genel egitim veya uzmanlyk e?itimi veren kamuya ait okullarda yapylmaktadyr. Yüksek ö?retim hizmeti Limerick'teki Ulusal Enstitü ve iki üniversite tarafindan verilmektedir. Ünlü Trinity College 1592'de kurulan Dublin Üniversitesi'ne ba?lydyr.

Sa?lyk : Yrlanda mükemmel bir sa?lyk sistemine sahiptir. Yakla?yk 681 ki?iye bir doktor dü?mektedir. Yrlanda'da Avrupa Birli?ine üye ülke vatanda?lary temel sa?lyk hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilir. Yrlanda' ya e?itim için giden ve 1 akademik yil (en az 9 ay) e?itim alan Türk Vatanda?laryna sa?lyk hizmeti ücretsizdir. 1 akademik yyldan daha kysa süreli e?itim alacak olan Türk Vatanda?lary, sa?lyk hizmetleri için özel sa?lyk sigortasi yaptyrmak zorundadyr.


Yklim : Yrlanda ylyman bir deniz iklimine sahiptir. Temmuz ayynda elde edilen sycaklyklar güneyde 16 derece ile kuzeyde 14 derece arasynda de?i?ir. Ky?lar nispeten sycak geçer ve sycaklyk Ocak ayynda 4 ile 7 derece arasynda de?i?ir. Ülkeye hakim olan Atlantik Okyanusu'ndan gelen nemli rüzgarlar ülkenin yyl boyunca ya?y? almasyna neden olur. Ülkenin yakla?yk yüzde sekseni yylda ortalama 762 ile 1270 mm arasynda ya?y? alyr.

Güvenlik : Her ne kadar son yyllarda Dublin ve Belfast'ta ise ise artan suç oranlary ve politik çeki?melerin içinde bulunsa da Yrlanda son derece güvenilir bir ülkedir. Yrlanda' ya gidi? amacyny ne olursa olsun suçu önleyici bir takym tedbirleri kendinizin almasy uygun olacaktyr. Bunlary ?öyle syralayabiliriz.
Ak?amlary karanlyk sokak ve caddelerden uzak durun ve nereye gidece?inizi mutlaka bilin.
Muhafazakar hareket edin ve gösteri?li kyyafetlerden kaçynyn. Bayanlar gündüzleri rahatlykla tek gezebilirler ancak ak?amlary gruplar halinde gezmeye dikkat edilmelidir.
Nakit paranyzy bel çantanyzda ta?yyyn ve aly?veri?lerinizin büyük ço?unlu?unda kredi karty veya seyahat çeki kullanyn. Nakit paranyzyn ve seyahat çeklerinizin büyük bir kysmyny, mücevher, video kamera gibi kyymetli e?yalarynyzy emin bir yerde muhafaza edin.
Pasaportunuzun asly yerine bir fotokopisini yanynyzda ta?yyyn. Motorsiklet hyrsyzlaryndan korunmak için çantanyzy kaldyrymyn dükkanlara bakan kysmynda ta?yyyn.

Acil durum NumaralaryPolis, Yangyn, Ambulans 999
Etiketler:irlanda-Cumhuriyeti-ve-irlanda-Cumhuriyeti-Tarihi

BU YAZIYI PAYLAŞ