ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Eiffel Kulesi 300 metrelik yüksekliği ile 1930 yılına kadar dünyanın en yüksek yapısı niteliğini korumuştur.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : asudeciv
Bugün : 0
Dün : 1
Toplam Üye : 1044
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
Brezilya ve Brezilya Tarihi
 » Brezilya ve Brezilya Tarihi

Hemen hemen Avrupa kytasy bü­yüklü?ünde olan, dünyanyn be?inci büyük ül­kesi Brezilya Güney Amerika'nyn yakla?yk ya­rysyny kaplar. Büyük bir bölümü ekvatorun güneyinde yer alan ülke, Ekvador ve ?ili dy­?ynda, tüm öbür Güney Amerika ülkeleriyle kom?udur. Uzun kyyy ?eridi güneyde Atlas Okyanusu'na do?ru kyvrylyr. Kuzey Brezilya'ya ku?baky?y bakyldy?ynda, Amazon ormanlary dy?ynda hemen hemen hiçbir ?ey görülmez. Ülkenin iç kesimlerinde bugün bile ke?fedil­memi? bölgeler vardyr ve buralarda ilkel kabi­leler ya?ar. Brezilyalylaryn büyük ço?unlu?u ise kyyy ?eridinde yer alan modern kentlerde ya?amaktadyr.

Brezilya Siyasi Harita


Yüzölçümü: 8.511.965 km2
Nüfus: 141.302.000 (1987).
Yönetim: Ba?ymsyz cumhuriyet
Ba?kent: Brasilia
Co?rafi Özellikler: Brezilya Latin Amerika ülkeleri­nin en büyü?üdür. Amazon, Parana, Paraguay ve Sâo Francisco gibi büyük yrmaklary vardyr. Güneyde­ki Iguaçu Çavlanlary ülkenin en ünlü do?al güzellikle­ri arasyndadyr.
Dy? ülkelere satylan önemli ürünler: Kahve, ham pamuk, soyafasulyesi, kakao, demir cevheri, manganez, kereste, ?eker, tütün, elektrikli aletler, motorlu araçlar ve yedek parçalar, ayakkaby, doku­ma ve petrokimya ürünleri.
Önemli Kentler: Rio de Janeiro, Sâo Paulo, Brasilia, Salvador, Belo Horizonte, Manaus.
E?itim: 7-15 ya? arasy zorunludur. Okuma ve yazma orany gittikçe yükselmektedir.
Bu geni? ülkede büyük iklim de?i?iklikleri görülür. Amazon vadisinde dünyanyn en geni? tropik ya?mur ormanlary vardyr. Bu bölgede ve kuzey kyyy ?eri­dinde nemli tropik iklim egemendir. Hava sycakly?y ortalama 26°C'dir. Ülkenin yarysyn­dan fazlasyny kaplayan güneydeki büyük yay­lada gündüzler sycak, geceler genellikle serin geçer. Atlas Okyanusu kyyylaryna do?ru bu yayladan sonra yükselen da?laryn ötesinde, gene çok sycak ve nemli bir iklimin egemen oldu?u verimli ovalar kyyy boyunca dar bir ?erit olu?turur. Rio de Janeiro'nun güneyinde iklim biraz serinler.
Ülkenin üçte birinden daha küçük bir yüzölçümü olmasyna kar?yn toplam nüfusun yüzde 70'ini baryndyran güneydeki yaylalarla kyyy bölgeleri Brezilya'nyn can damarydyr. Önemli kentlerin ço?u, kara ve demiryollary, sanayi merkezleri bu bölgede yo?unla?my?tyr.


Tarih
Amerika'nyn ke?finden sonra, Yspanya ile Portekiz yeni ke?fedilen topraklan payla?ty­lar. Dünya haritasy üstünde boydan boya çizi­len bir çizginin do?usu Portekiz'in, geri kalany ise Yspanya'nyn oldu. Güney Amerika'nyn bu çizginin do?usunda kalan bölümü bugünkü Brezilya'nyn kaplady?y topraklardy. Bu payla­?ymdan sonra Portekizliler bu bölgeye yerle?­tiler.
1500'de Pedro Âlvares Cabral adynda Por­tekizli bir kaptan Güney Afrika yoluyla Do?u
Hint Adalary'na gitmek amacyyla yelken açty. Ama iyice batyya açylarak, gidece?i yönden çok uzakla?ty ve kar?ysyna Güney Amerika anakarasy çykty. Cabral buralara Portekiz kraly adyna el koydu ve Terra da Santa Cruz (Kutsal Haç Topraklan) adyny verdi. Sonralan, kyrmyzy boya yapymynda kullanylan kyrmyzy pau-brasil a?acynyn yeti?mesi nedeniyle ady Brezil­ya olarak de?i?tirildi. 1501'de Brezilya kyyyla­ryny dola?an Amerigo Vespucci'den sonra, bölgede umuldu?u gibi altyn bulunmayy?y bir süre için ilginin azalmasyna yol açty.
Portekizliler 1533'e kadar Brezilya'yy tam olarak sömürgele?tirmediler. Daha sonra kra­la yakyn ki?ilere toprak verilerek yeni yerle­?im bölgeleri kuruldu ve do?rudan Portekiz kralyna ba?ly bir genel valilik olu?turuldu. Za­manla Brezilya büyük bir ?eker, altyn ve el­mas üreticisi oldu. Bu arada Portekizliler ba­tyda And Da?lary'na, güneyde Rio de la Plata' ya, kuzeyde Amazon bölgesine kadar yayyl­dylar.
Avrupa'da 1804-15 yyllary arasyndaki Na­polyon Sava?lary döneminde Fransyzlar Por­tekiz'i i?gal edince, Portekiz veliahty Brezilya' ya sy?yndy. Kral ailesi Yngiliz sava? gemileri e?li?inde 1808'de Rio de Janeiro'ya çykty. Rio de Janeiro artyk Portekiz'in ba?kenti Lizbon' un yerini almy?ty. Napolyon'un 1815'teki ye­nilgisinden sonra bu bölge typky Portekiz gibi bir krallyk oldu ve Brezilya ile Portekiz e?it konumda iki ülke sayyldy. Kral, o?lu Dom Ped-ro'yu Brezilya'da byrakarak 1821'de Portekiz' e döndü. Bu arada Portekizliler ile Brezilya­lylar arasynda sürtü?meler artmy?, Brezilya'yy yeniden sömürgele?tirme e?ilimi belirmi?ti. Buna kar?y çykan Dom Pedro 7 Eylül 1822'de Brezilya'nyn ba?ymsyzly?yny ilan ederek impa­ratorluk tacyny giydi. Portekiz Brezilya'nyn ba?ymsyzly?yny 1825'te tanydy. Böylece, Güney Amerika'nyn Yspanyolca konu?ulan ülkelerin­den farkly olarak, Brezilya ba?ymsyzly?yny kansyz bir yolla elde etmi? oldu.
Kysa süre sonra ülkede iç kary?yklyklar artty; Arjantin ile Brezilya arasynda sava? çykty. Sava?tan sonra, 1831'de kral tahtyny be? ya­?yndaki o?luna byrakarak çekildi. Çocuk kral 15 ya?yndayken II. Dom Pedro adyyla resmen tahta çykyncaya kadar kary?yklyklar sürdü. II. Pedro halky ve ülkesiyle yakyndan ilgilenen akylly ve bilgili bir yöneticiydi. Yak­la?yk yarym yüzyyl süren yönetimi syrasynda ba?lyca toplumsal ve ekonomik sorunlary çöz­meye çaly?ty. 1831'de köle ticareti kaldyryldy. Köleli?in bütünüyle ortadan kaldyrylmasy ise ancak 1888'de oldu. Ne var ki, köleli?in kaldy­rylmasy üzerine toprak sahipleri arasynda te­dirginlik ve ho?nutsuzluk artty. Ordu ile kili­senin de kraldan deste?ini çekmesi üzerine, 1889'da II. Dom Pedro babasy gibi tahttan çe­kilmek zorunda kaldy. Pedro'nun Avrupa'ya sürgüne gönderilmesiyle, imparatorluk döne­mi sona erdi. Bu kez Brezilyalylar ülkelerin­de cumhuriyet ilan ettiler.
Ça?da? Brezilya'da halkyn temsilcilerinden olu?an bir meclis ile her eyaletin temsilcilerin­den olu?an bir senato vardyr. Cumhurba?kany alty yyllyk süre için seçilir.
Cumhuriyetin kuruldu?u 19. yüzyyl sonla­ryndan bu yana Brezilya yönetiminde ordu a?yrly?yny hep duyurdu ve 1930'a kadar orduda bazy ba?arysyz ayaklanma giri?imleri oldu. 1930'da gerçekle?tirilen bir askeri darbeden sonra ba?a getirilen Getülio Vargas ülkeyi 1930'dan 1945'e kadar yönetti. Demokrasiyi tümüyle ortadan kaldyran yeni bir anayasayy yürürlü?e koydu. Sonunda bir askeri darbe ile diktatörlü?üne son verildi.
1946'da yeni bir anayasa kabul edildi. 1950'de bu kez seçimle devlet ba?kany olan Vargas, 1954'te bir grup subayyn baskysyyla devlet ba?kanly?yndan uzakla?tyryldy. Bundan sonraki 10 yylda hyzly bir ekonomik geli?me hedeflenerek, ba?ymsyz bir dy? siyaset yürütül­meye çaly?yldy. Ne var ki, ordu 1964'te ülke yönetimini yeniden ele geçirdi. 1970'lerin so­nuna do?ru sivillerin yönetimde daha fazla söz sahibi olabilmesi için bazy reformlar yapyl­dy ve 1984'te sivil bir ba?kan seçildi.
1970'lerin ortalarynda petrol fiyatlarynyn hyzla yükselmesi Brezilya ekonomisini olum­suz yönde etkiledi. Petrol giderlerini kysmak için, ülkede üretilen motorlu araçlarda yakyt olarak kullanylmak üzere ?ekerkamy?yndan alkol üretimine ba?landy. Tarym ve sanayi ala­nyndaki geli?melere kar?yn, bugün Brezilya'da enflasyon ve dy? borçlar ba?ta olmak üzere birçok ekonomik sorun vardyr.
19. yüzyylda kuruldu?undan beri syk syk askeri darbelere ve askeri yönetimlere sahne olan Brezilya'da Ocak 1985'te yapylan seçimleri kazanan muhalefetin adayy Tancredo de Almeida Neves daha göreve ba?layamadan Ni­san 1985'te öldü. Bu nedenle sivil yönetimin ilk devlet ba?kanly?y görevini Neves'in yardymcysy Jose Sarney üstlendi. Sarney yönetimi ülke ekonomisini düzeltmek üzere bir önlem­ler paketini uygulamaya koydu. Önceli?i eko­nomik büyüme ile sosyal adalete veren ve enf­lasyonu önlemeyi amaçlayan bu program ba?a­ryly olmady. 1986'da yapylan Ulusal Kongre se­çimlerini iktidar partisi kazandyysa da, ekono­mik bunalym yönetimi güç durumda byrakty.
Ekim 1988'de yeni anayasa kabul edildi. Kasym 1989'da yapylan ba?kanlyk seçimlerini Fernando Collor de Mello kazandy. De Mello Mart 1990'da görevi devraldyktan sonra, Col­lor Plany olarak anylan yeni ekonomik önlem­ler paketini uygulamaya koydu. Ama bu plan da hayat pahalyly?yny önleyemedi?i gibi, eko­nomik durgunlu?un ?iddetlenmesine de yol açty. Bunun üzerine Collor II olarak bilinen yeni bir plan uygulamaya kondu. Parlamento­dan ve i? çevrelerinden yeterli deste?i bula­mayan bu plan da ba?arysyz oldu. Ülke içinde ya?anan bu sykyntylara kar?yn, dünyanyn en borçlu ülkelerinden biri olan Brezilya'ya, dy? borçlaryny ödemede bazy kolaylyklar sa?landy.
Ekonomik planlaryn ba?arysyzly?yna Collor' un aile bireylerinin adlarynyn yolsuzlu?a ka­ry?masy eklenince, ba?kanyn saygynly?y sarsyldy. Ba?kana kar?y muhalefet giderek yükseldi. Parlamentoda olu?turulan soru?turma komi­tesi Collor'u, rü?vet almaya göz yummak, nü­fuzu kötüye kullanmaya sessiz kalmak gibi pasif yolsuzluklarla suçlady. 26 A?ustos 1992'de yüz binlerce ki?i sokaklara dökülerek
ba?kanyn istifasyny istedi. 28 A?ustos'ta soru?­turma komitesinin suçlu bulmasy üzerine, Collor'a görevden el çektirildi. Etiketler:Brezilya-ve-Brezilya-Tarihi

BU YAZIYI PAYLAŞ