ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Mısır’ da ki Keops Piramidi (Büyük Piramit) her biri 2,5 ton ağırlığındaki 2.300.000 taştan oluşturulmuştur.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : asudeciv
Bugün : 0
Dün : 1
Toplam Üye : 1044
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
Cibuti Cumhuriyeti ve Cibuti Cumhuriyeti Tarihi
 » Cibuti Cumhuriyeti ve Cibuti Cumhuriyeti Tarihi

Cibuti Cumhuriyeti


Cibuti Cumhuriyeti (Arapça: جيبوتي okunu?u: Jībūtī, Fransyzca: Djibouti, Somalice: Jabuuti), Do?u Afrika'da küçük bir ülkedir. Kyzyldeniz'in giri?inde, Afrika'nyn kuzeydo?u kyyysynda yer alyr. Ku­zey, baty ve güneybatydan Etiyopya, güney­den Somali ve do?udan Aden Körfezi ile çevrelenmi?tir. Ba?kenti Cibuti ?ehri'dir. Halkyn %95'i Müslüman'dyr.
Nüfusu 454 294 ki?i (2000) olan Cibuti’nin yüz ölçümü 23 200
km²'dir. Yönetim biçimi cumhuriyettir. Para birimi Cibuti frangy, resmî dili Fransyzcadyr. Nüfusunun %94′ü Müslüman, %6’sy Hristiyandyr. Afrika’nyn do?u kyyysynda yer alan Cibuti, Arap Yarymadasy’ndan Babül Mendep Bo?azy ile ayrylyr. Kom?ulary; kuzeybatyda ve güneyde Etiyopya, güneydo?uda Somali, kuzeyde Eritre’dir. Ki?i ba?yna dü?en ulusal gelir 1999 yylyna göre 1200 $’dyr. Zorunlu e?itim süresi 6 yyl, ortalama ömür 48 yyldyr. Ba?lyca kentleri; Cibuti, Tadjoura, Obock, Moulhoule, Balho ve Randa’dyr.
Kyyy kesimi düzlük, iç kesimlerde volkanik plâtolar, kuzeyde da?lar Musa Ali’de en yüksek noktaya ula?yr. En yüksek da?y 2063 m ile Musa Ali Da?y’dyr. Ba?lyca akarsulary, Essalou Nehri, Ouahayyi Nehri ve Sadai Nehri’dir. Ba?lyca gölleri; Assal Gölü ve Abhe Gölüdür. Yklimi sycak ve kuraktyr. Bodur çalylyklar ve otlar egemen bitki örtüsünü olu?turur. Do?al kayna?y tuzdur.
Cibuti Devler Armasy

Cibuti'ye ili?kin bilgiler
Resmi ady: Cibuti Cumhuriyeti
Yönetim biçimi: Tek meclisli, tek partili cumhuriyet
Yüzölçümü: 23.200 km²
Ba?kent: Cibuti
Önemli kentler: Cibuti , Ali Sabih, Tacura, Dihil.
Do?al yapy: Çöl ikliminin egemen oldu?u Cibuti'de çalylyklarla kaply platolar, göçük göller ve kuzeyde yüksekli?i 2.000 metreye varan syrada?lar bulunur.
Ba?lyca sanayiler: Besin maddeleri, hayvancylyk.
Cibuti Bayra?y


23.200 km²'lik bir alany kaplayan ülke oldukça küçüktür. Tacura Körfezi'nin iki kyyysynda, hiçbir bitkinin yeti?medi?i kuru, volkanik yaylalar vardyr. Burada, bazylary deniz düzeyinin altynda olan göller bulunur. Ülkenin kuzeyinde yer alan syrada?laryn yük­seklikleri 2.000 metreye ula?yr. Çöl ikliminin egemen oldu?u Cibuti'de yylyn büyük bir bölümü çok sycak ve az ya?y?lydyr. En serin aylar kasym-nisan arasyndadyr.
Cibuti halkynyn ço?unu, Hami yrkyndan olan Afarlar ve Issalar olu?turur. Halkyn yakla?yk üçte biri keçi, koyun, deve ve sy?yr yeti?tiren göçebelerdir. Ülkenin do?al kaynaklary yetersizdir. Demir, bakyr ve göçük göllerde tuz bulunmakla birlikte, bunlaryn pek azy i?lenir. Kyyylarda köpekbalyklary avla­nyr ve içlerinde inci bulunan istiridyeler çyka­rylyr.
Bir liman olan ba?kent Cibuti Tacura Körfezi'ndedir. Büyük limany olmayan kom?u Etiyopya'nyn dy? ticareti Cibuti limanyndan yapylyr. Addis Ababa'dan gelen demiryolu Cibuti'de sona erer. Gezgin çöl kabilelerinin synyrdan rahatça geçti?i iki ülke arasyn­da çok yakyn ili?kiler vardyr.
Afrika Boynuzu olarak bilinen bölgenin tümü 19. yüzyylda Fransa'nyn sömürgesi oldu. Fransa, 1883-87 arasynda Cibuti'yi de sömürgeleri arasyna katarak, ülkeye Fransa Somalisi adyny verdi. Cibuti kenti 1896'da sömürgenin ba?­kenti oldu. Ülkenin ady sonradan "Afarlar ve Issalar Topraklary" olarak de?i?tirildi.
1960'larda ba?layan ba?ymsyzlyk hareketini Somali destekledi. Ço?unlu?u olu?turan Afar halky, önceleri Fransa ile olan ili?kilerini sürdürmek istedi. Ülke 1977'de Cibuti adyny alarak ba?ymsyz bir cumhuriyet oldu.
Cibuti nüfusunun büyük bölümünü olu?turan Afarlar ile Issalar arasyndaki gerginlik 1980'lerin ba?larynda yeniden ba? gösterdi. Ayryca çevre ülkelerdeki sava? bölgelerinden gelen mülteciler de ülkede sorun olu?turmaya devam etti. Yönetim kar?yty iki grup 1990'da Brüksel'de yaptyklary toplantyda, Cumhurba?­kany Hasan Gukd Aptidon'a kar?y bir birle?ik cephe olu?turma karary verdiler. Cepheye Demokratik Hareketler Birli?i ady verildi.
Ocak 1991'de, bir Af ar olan Ali Arif Bur­han önderli?inde ba?arysyz bir darbe giri?imi oldu. Ardyndan tutuklamalar birbirini izledi. Tutuklu muhalefet önderlerinin cezaevi ko­?ullarynyn a?yrly?y Uluslararasy Af Örgütü'nün incelemelerine konu oldu. Afarlar'la hükü­met güçleri arasyndaki olaylar yyl boyunca sürdü.

Cibuti Haritalary
Siyasi

Fiziki


Etiketler:Cibuti-Cumhuriyeti-ve-Cibuti-Cumhuriyeti-Tarihi

BU YAZIYI PAYLAŞ