ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Sıcak su soğuk sudan daha çabuk donar.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : asudeciv
Bugün : 0
Dün : 1
Toplam Üye : 1044
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
Cezayir ve Cezayir Tarihi
 » Cezayir ve Cezayir Tarihi

Cezayir
Cezayir çok eski tarihlerde bir yerle?im merkeziydi. Bilinen en eski halk Berberilerdir. Cezayir kyyylaryna önce Fenikeliler gelmi?tir. M.Ö. 814-813 yyllarynda Kartacalylaryn eline geçen ülke, geli?erek bilhassa kyyy ticaretinin önemli bir merkezi olmu?tur. Daha sonra Romalylar ve Bizanslylar tarafyndan i?gal edilmi? olan Cezayir’de halk, bu zamanlarda Hyristiyanly?y kabul etmi?lerdir.
Yslamiyeti yaymak için dünyanyn her tarafyna da?ylan Müslümanlar 7. asyrda buralara gelmi?lerdir. Abdullah bin Ebu Serh tarafyndan burasy fethedilmi?tir. Cezayir halky Yslamiyeti kabul etmi?, Yslam devletinin hakim oldu?u zamanlarda Yslamiyet'in sayesinde ilerlemi?, benimsedikleri Yslam kültür, medeniyet ve adetlerini ve Arapça lisanyny günümüze kadar muhafaza etmi?lerdir.
On altyncy asyrda Oruç ve Hyzyr (Barbaros Hayreddin Pa?a) reisler tarafyndan fethedilen Cezayir, Akdeniz’i ya?ma, talan ve barbarlyklaryyla kan gölü haline getiren Avrupaly korsanlara kar?y mücadele eden Müslüman leventlerin üssü haline gelmi?tir. Barbaros Hayreddin Pa?a daha sonra burayy Osmanly Devletinin bir beylerbeyli?i haline getirmi?tir. Üç asyr Osmanly idaresinde kalan Cezayir’de o devre ait eserler ve gelenekler canlyly?yny hala korumaktadyr.
1830 senesinde Fransyzlar, çok büyük deniz ve kara kuvvetleri ile uzun sava?lardan sonra ülkeyi ele geçirdiler. Bir sömürge idaresi kuran Fransyzlary halk hiçbir zaman kabul etmedi, devamly ayaklanma te?ebbüsleri içerisinde bulundu. Fransa Ykinci Dünya Sava?ynda (1942) Cezayir’i mukavemet merkezi olarak kullandy. Sava? bittikten sonra Cezayirliler gösterdikleri fedakarly?a kar?ylyk ba?ymsyzlyk veya Fransyzlarla ayny haklara sahib olmak istediler. Bu istek Fransyzlar tarafyndan büyük bir tepki ile kar?ylandy ve halk katledilmeye ba?landy.
1789 Fransyz Yhtilali ile her türlü hürriyetlerin yayyldy?y ülke oldu?u yyllarca söylenen Fransa, Cezayir’deki insanlara bu hürriyeti tanymyyordu. Yçindeki Haçly ruhunu Cezayirde’de göstermi?, kitle katliamy yapmy?tyr. Günümüzde, o zamandan kalma toplu mezarlar çykmaktadyr. 1948’de Fransa buranyn sömürge de?il, Fransa topraklary oldu?unu ilan etti. Dy? dünyaya kar?y yapylan bu ilana ra?men burayy bir sömürge olarak idare etmeye çaly?my?lar ve asla Cezayir halkyna Fransyzlarla e?it haklar tanymamy?lardyr.
1950 senesinden sonra Fransa’ya kar?y mücadelede te?kilatlanmaya ba?layan halk, muntazam bir ordu kurmayy ba?ardy. 1954 senesinde bilfiil ba?layan silahly mücadele, 1956 senesinde ba?ymsyzly?a kavu?an Fas ve Tunus’un da deste?ini sa?lady. Mücadele 1962’de “Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti” adyyla ba?ymsyzly?yny ilan etmesiyle neticelendi.
Fransa’nyn itirazlaryna ramen 10 devlet tarafyndan ba?ymsyzly?yny ilan etmesinin hemen ardyndan tanynan Cezayir, 1963 senesinde ilk anayasasyny halk oyu ile kabul etmi?tir. Bu anayasaya göre be? yyl için halk tarafyndan seçilen meclis yine be? yyl için Cumhurba?kanyny seçiyordu. Yürütme organy, Cumhurba?kany ve bakanlar kurulu tarafyndan meydana gelmektedir. Bu ilk anayasa mucibince seçilen ilk Cumhurba?kany Ahmed bin Bella 16 Haziran 1965’te Albay Huari Bumedyen tarafyndan bir darbe ile devrildi.
Kurulan ihtilal konseyi tarafyndan 1978’e kadar idare edilen ülke ayny sene kabul edilen yeni bir anayasa ile idare edilmeye ba?lamy?tyr. 7 ?ubat 1979’da ?adli bin Cedid devlet ba?kany oldu. 1989’da Sosyalizme ili?kin bütün ifadelerden temizlenen, siyasal ço?unluk ilkesini kabul eden ve grev hakky tanyyan yeni anayasa halk oylamasyyla kabul edildi. 26 Aralyk 1991’de yapylan seçimlerin ilk turunda oylaryn %85’ini alan Yslami Selamet Cephesi 288 milletvekili kazandy. Bunun üzerine seçimler iptal edildi.
16 Ocak 1992’de sürgünden dönen Budiyaf, Yüksek Devlet Konseyi Ba?kany ve Devlet Ba?kany oldu. 9 ?ubat 1992’de 12 ay süreli sykyyönetim ilan edildi. 4 Mart 1992’de Yslami Selamet Cephesi yasa dy?y ilan edildi. Siyasi faaliyetleri yasaklayan ve birçok ki?iyi idam ettiren Budiyaf 29 Haziran 1992’de bir suikast neticesinde öldürüldü.
(Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti), Kuzey Afrika'da bulunan, Afrika'nyn Sudan'dan sonra ikinci büyük ülkesidir. Cezayir'in kom?ulary kuzeydo?uda Tunus, do?uda Libya, güneydo?uda Nijer, güneybatyda Moritanya veMali, batyda Fas ve Baty Sahra'dyr. Etnik açydan bir Yslami, Arap ve Berberi ülkesidir. Ülke ismi Arapçada (El Jazair) adalar anlamyndadyr.Tarih

Cezayir, M. VII. asrin ortalarindan sonra Islam ordulari tarafindan fethedilerek Islam devletinin topraklarina katildi. Daha sonra çesitli hanedanliklarin hakimiyetinde kalan Cezayir 1517'de Barbaros Hayrettin Pasa (Hizir Reis) ile kardesi Oruç Reis tarafindan fethedilerek Osmanli topraklarina katildi. Ayni yil Osmanli Cezayir eyaleti kuruldu. Bu eyalet 1830 yilina kadar ayakta kaldi.
1830 yilinin Temmuz ayinda Fransizlar Cezayir'i isgal ettiler. Fransyzlar, burayy kurmak istedikleri Büyük Fransiz Ymparatorlugu'nun bir parçasi haline getirmeyi amaçliyorlardi.
Fransiz isgaline karsi ilk bagimsizlik mücadelesini isgalin ikinci yilinda Emir Abdülkadir baslatmistir. Emir Abdülkadir isgalcilere karsi 14 yil mücadele etti ve 23 Aralik 1947'de Fransizlar tarafindan tutuklandi. Sonraki yillarda da isgale karsi ayaklanmalar ve bagimsizlik mücadeleleri oldu. Ancak Fransiz isgalciler bütün bu hareketleri siddetle ve zulümle bastirdilar. Sadece 5 Agustos 1945 tarihinde Fransizlar bir gün içinde 45 bin Cezayirlinin canina kiymislardir.
Fransiz isgaline karsi ikinci bagimsizlik savasi 1954 yilinda basladi. Bu savas Milli Kurtulus Cephesi'nin öncülügünde baslatildi. Milli Kurtulus Cephesi, Cezayir halkinin suurlandirilmasinda önemli etkinligi olan Cemiyeti Ulema'nin öncülügünde olusturulmustu. Cephe, Kasim 1954'te yayinladigi ilk bildirisinde amacinin Cezayir'i isgalden kurtararak bu topraklar üzerinde Islam esaslarina göre sekillenen bagimsiz bir devlet kurmak oldugunu bildirdi. Sekiz yil süren bagimsizlik savasi süresince bir buçuk milyon Cezayirli Müslüman, isgalciler tarafindan öldürüldü. Bugün birçok cezayirliye göre Fransyzlaryn cezayir'deki katliamlary soykyrym anlamyna gelmektedir. Cezayir 2005 yylynda resmen FRansa'dan i?ledi?i soykyrym için özür talep etti. Cezayir Devlet Ba?kany 2006 yylynda Fransa'nyn Cezayir'de sadece Cezayirlileri öldürmedi?ini, onlaryn diline ve kültürüne de soykyrym uygulady?yny ilan etti. Fransa bu suçlamalary kabul etmedi?i gibi, "konu tarihçilere byrakylmalydyr" dedi. Ayny Fransa Ermenilerin soykyrym iddialaryna ise sonuna kadar sahip çykty ve meclisinden 2001 yylynda Ermeni iddilaryny kabul eden bir karar çykardy.

Milli Kurtulu? Cephesi 1958'de geçici bir hükümet olusturdu. 5 Temmuz 1962'de de bagimsizlik ilan edildi. Müslümanlarin sekiz yil süren mücadeleleri karsisinda isgalciler bu ülkeyi terk etmek zorunda kaldilar.
Bagimsizlik sonrasinda geçici bir süre cumhurbaskanligi yapan Ferhad Abbas'in arkasindan 15 Eylül 1963'te Ahmed bin Bella cumhurbaskanligina getirildi. Ahmed bin Bella, 19 Haziran 1965'te gerçeklestirilen bir darbeyle cumhurbaskanligindan uzaklastirildi ve yerine sosyalist Batici bir anlayisa sahip olan Albay Huvari Bumedyen geçti. Huvari Bumedyen ülkede kati bir totaliter baski rejimini hakim kildi. Bumedyen'in dönemi onun Aralik 1978'de ölmesiyle kapandi. Yerine yine sosyalist bir anlayis sahibi olan Sazeli bin Cedid seçildi.
Sosyalist rejime karsi degisik zamanlarda ayaklanmalar oldu. Bunlarin en etkinlerinden biri 1982 ayaklanmasidir. Ancak bu ayaklanma zor kullanilarak bastirilmistir. Ikinci büyük ayaklanma ise 5 Ekim 1988'de basladi ve bir hafta sürdü. Bu ayaklanma dolayisiyla hükümet güçleriyle halk arasinda meydana gelen çatismalarda en az bes yüz kisi öldü. Hükümet bu ayaklanmayi zorla bastiramadi ve bazi önemli vaadlerde bulunmak suretiyle ancak halki yatistirabildi. Hükümetin en önemli vaadi ise çok partili demokratik hayata geçmekti.
Hükümet yaptigi vaadler dogrultusunda yeni bir anayasa metni hazirlayarak 23 Subat 1989'da halkoyuna sundu. Yeni anayasa ülkenin sosyalist niteligini kaldiriyor ve Islam'i devletin resmi dini olarak kabul ediyordu. Ayni zamanda birden fazla siyasi partinin ve siyasi amaçli derneklerin kurulmasina imkan taniyordu. Bunun gibi daha birçok önemli degisiklikler içeriyordu. Yeni anayasa halkin çogunlugunca onaylanarak yürürlüge kondu. Arkasindan yeni siyasi partiler kuruldu ve 12 Haziran 1990'da ilk çok partili yerel seçimler yapildi. Bu seçimlerde Islami Kurtulus Cephesi (FIS) oylarin % 55'ini alarak birçok yerde yerel seçimleri kazandi. Arkasindan 26 Aralik 1991'de ilk çok partili genel seçimlerin birinci turu gerçeklestirildi. FIS bu seçimlerde de büyük basari gösterdi. Resmi kaynaklara göre oylarin % 55'ini, kendi kaynaklarina göreyse % 80'ini aldi.


Arma

Islami Selamet Cephesi'nin gösterdigi basari Cezayir'de önemli çikarlari olan Fransa basta olmak üzere bütün Batili güçleri rahatsiz etti. Bu yüzden tek çare olarak Cezayir ordusunu harekete geçirme yoluna basvurdular. Sonuçta ordu, 16 Ocak 1992'de yani seçimlerin ikinci turunun yapilacagi tarihe bes gün kala gerçeklestirdigi darbeyle yönetime el koyarak seçimlerin ikinci turunu iptal etti ve genel baskan Prof. Abbasi Medeni basta olmak üzere FIS ileri gelenlerinin çogunu tutuklatti. Cunta yönetimi daha önce mahalli seçimleri kazanarak isbasina gelen FIS mensubu belediye baskanlarini ve belediye meclisi üyelerini de görevden aldiktan sonra pek çogunu tutuklatti. Ilk tutuklama kampanyasinda tutuklanan FIS mensuplarinin sayisi alti bini asti. Bunlarin pek çogu 45 derece sicaklik altindaki toplama kamplarina gönderildi. Sonraki dönemlerde ortaya çikan bazi olaylar ve birtakim provokasyonlar vesilesiyle de çok sayida FIS mensubu tutuklandi. Cunta Mart ayinda da, FIS'i tamamen kapattigini açikladi.
General Halid Nezzar'in baskanligindaki askeri cunta Yüksek Devlet Konseyi adiyla bir konsey olusturdu. Bu konseyin baskanligina da 29 yildan beri Fas'ta sürgün hayati yasamakta olan Muhammed Budiyaf'i getirdi.
Cunta yönetimi önce FIS ileri gelenlerinden 13 kisi hakkinda idam istedi. Ancak birkaç ertelemeden sonra Temmuz ayi ortalarinda gerçeklestirilen durusmada askeri mahkeme FIS genel baskani Abbasi Medeni ile yardimcisi Ali Belhac'i 12'ser yil, diger FIS liderlerini de 4 ile 6 yil arasinda degisen hapis cezalarina çarptirdi.
Yüksek Devlet Konseyi baskani Muhammed Budiyaf 29 Haziran 1992 tarihinde orduda görevli Lembarek Binmaraf adinda bir tegmen tarafindan öldürüldü. Yolsuzluk davalari yüzünden basbakan Seyyid Ahmed Gazali ile ve bazi generallerle arasi açilan Budiyaf'in öldürülmesi olayi baslangiçta Islami Cephe'ye yüklendi. Ancak arastirmalar sonunda cinayeti isleyen subayin Islami Cephe'yle herhangi bir ilgisinin bulunmadigi ortaya çikti. Budiyaf'tan sonra Yüksek Devlet Konseyi baskanligina Ali Kafi getirildi. Cunta yönetiminin kapattigi Islami Selamet Cephesi'nin ileri gelenleri Ali Kafi'nin baskanligindaki yeni yönetime diyalog çagrisinda bulundularsa da yönetim diyaloga yanasmak istemedi. Ancak cunta yönetimi daha sonra bir çikmaz sokaga girdigini anladi ve Islami Hareket mensuplariyla bir uzlasma yolu aramaya basladi. Bu yüzden ordu sertlik yanlisi hükümeti 11 Nisan 1994 tarihinde istifaya zorlayarak yerine daha ilimli bir hükümet olusturdu. Ancak yeni hükümet de bazi siyasi oyunlara basvurmak disinda hiçbir uzlasmaci girisimde bulunmadi.
1996'da göstermelik olarak bir referandum gerçeklestirilerek yeni bir anayasa yürürlüge kondu. Cuntanin açiklamalarina göre referandumda oy kullananlarin % 86'si "evet" oyu vermisti. Ardindan 5 Haziran 1997 tarihinde yine göstermelik bir parlamento seçimleri gerçeklestirildi. Seçimlere birden fazla partinin katilmasina izin verildi ama favori cuntanin destekledigi Cezayir Ulusal Demokratik Birlik Partisi'ydi. Seçimler dürüstçe ve demokratik bir ortamda yapilmadigindan sonuçlar da cuntanin istedigi sekilde oldu. En son olarak da 15 Nisan 1999 tarihinde yine göstermelik bir cumhurbaskanligi seçimleri . Bu seçimlerde de cuntanin destekledigi Abdülaziz Buteflika'nin kazandirilacagi önceden belli oldugundan diger adaylar figüran olmak istemediklerini ilan ederek adayliktan çekildiler ve Buteflika tek aday olarak girdigi seçimlerde cumhurbaskanligina seçildi, daha dogru bir ifadeyle tayin edildi.1989 anayasasinin siyasi amaçli dernek ve cemiyetlerin ve iktidari elinde tutan Milli Kurtulus Cephesi disinda siyasi partilerin kurulmasina müsaade etmesinden yararlanmak isteyen Islami hareket mensuplari bu alana girmeye karar verdiler. Önce Kasim 1988'de Irsad ve Islah Cemiyeti kuruldu. Cemiyetin basina Cezayir'in taninmis ilim adamlarindan ve Müslüman Kardesler cemaatinin Cezayir temsilcisi Mahfuz en-Nahnah getirildi. Bunun arkasindan Subat 1989'da Islam'a Davet Birligi kuruldu. Bunun basina da bagimsizlik savasinda önemli rol oynamis bir ilim adami olan Ahmed Sahnun getirildi. Mart 1989'da da Prof. Abbasi Medeni'nin liderliginde Islami Kurtulus Cephesi (FIS) ortaya çikti. Baslangiçta Islami teblig ve davet çalismalari yürütmeyi amaçlayan Irsad ve Islah Cemiyeti daha sonra siyasi partiye (Islami Toplum Partisi'ne) dönüstürülmüstür.
Islami olusumlar sosyal faaliyetlerin yani sira siyasi faaliyetlere de girmislerdir. Islami çizgideki siyasi olusumlar hakkinda bazi özet bilgiler verelim:
Islami Selamet Cephesi: Prof. Abbasi Medeni'nin liderliginde, 11 Mart 1989'da kurulus çalismalarini baslatti. Resmi olarak kurulusunu 12 Eylül 1989'da gerçeklestirdi. Gerek 12 Haziran 1990'da gerçeklestirilen yerel seçimlerde ve gerekse 26 Aralik 1991'de gerçeklestirilen genel seçimlerdeki basarisiyla dikkatleri üzerine çekti. Bu parti Mart 1992'de cunta yönetimi tarafindan kapatildi.
Islami Toplum Partisi: Müslüman Kardesler cemaatinin Cezayir kanadinin lideri durumundaki Mahfuz Nahnah'in baskanliginda kuruldu. Bu partinin adi daha sonra Barisçi Toplum Partisi olarak degistirilmistir. Baskanligini da halen Mahfuz Nahnah yapmaktadir.
Islami Uyanis (Nahda) Partisi: Islami siyasi olusumlar içinde üçüncü sirada gelen bu hareketin liderligini Abdullah Cabullah yapmaktadir.
Bunlarin yani sira özellikle cuntanin baski uygulamalarina tepki olarak bazi silahli gruplar da ortaya çikti. Ancak bunlardan bazilari provokasyonlara açik oldugundan cunta onlarin adlarini halka yönelik katliamlarinda kullandi. Cuntanin katliamlarinda adi kullanilan silahli gruplarin basinda ise GIA geliyordu. Simdi bu gruplardan da kisaca söz edelim:
GIA (Silahli Islami Grup): Bu ülkedeki silahli gruplarin en radikali olarak bilinen bu hareket 1992'de ortaya çikti. Simdiye kadar birçok silahli eylem gerçeklestiren bu hareket, ülkedeki diger Islami olusumlara karsi da sert bir tutum izlemekte, hatta bazilarini tekfir etmektedir. Hareketin bu tutumu kendi içinden de birtakim sorunlar yasamasina ve bazi kopmalara yol açmistir. Hareketin kurulus merhalesindeki liderligini Cemal Zeytuni olarak bilinen Ebu Abdirrahman Emin yapti.
AIS (Islami Kurtulus Ordusu): Daha önce sadece siyasi faaliyet yürüten ve genis halk tabaninin destegine ragmen iktidara gelmesi darbeciler tarafindan önlenen Islami Selamet Cephesi'nin askeri kanadi olarak ortaya çikti. 1992 ortalarinda ortaya çikan AIS'in genel komutanligini Medeni Mirzak yapti.
MIA (Silahli Islami Hareket): Abdulkadir Sebuti'nin önderliginde faaliyetlerini yürüten bu hareket darbecilerin iktidara el koymalarindan kisa bir süre sonra ortaya çikti ve çesitli silahli eylemler gerçeklestirdi.
FIDA (Cezayir Cihadi Için Islami Cephe): Bu cepheyi 1994'te GIA'dan ayrilanlar kurmuslardir. Darbecilerin yaninda yer alan bazi yazarlarin ve basin mensuplarinin öldürülmesi gibi birtakim ferdi eylemler gerçeklestirdiler.
Islami Devlet Hareketi: Ilk önce 1992'de ortaya çikti. 13 Mayis 1994'te gerçeklestirilen bir anlasmayla GIA'ya katildi. Ancak daha sonra aralarinda ihtilaf çikmasi yüzünden bu hareketten ayrildi. Hareketin liderligini Said Mahlufi yapmaktadir.
Cezayir'deki silahli gruplarda böyle bir daginikligin yasanmasinin yani sira, Islami temellere oturtulmus bir "hareket ve eylem fikhi"nin da olmadigini kabullenmek zorundayiz. Bu eksiklik eylemlerin kitle tabaninda olumsuz etki yapmasina ve tabanin yukarida zikredilen gruplara olumsuz bakmasina yol açmaktadir.

Cezayir Soykyrymy
Fransyz yönetimi altynda 1,5 milyon kadar Cezayirli katledilmi?tir. Y?kence ve kötü muamele görenlerin sayysy ise bilinmemektedir. Cezayirliler bu döneme Cezayir Soykyrymy adyny vermektedir. Son olarak 2005 ve 2006 yyllarynda Cezayir Devlet Ba?kany Fransa'yy soykyrym yapmakla suçlamy? ve Paris'ten bir özür beklediklerini açyklamy?tyr. Ancak Fransa iddialary kabul etmemi? ve konunun tarihçilere byrakylmasy gerekti?ini öne sürmü?tür. Fransa Devlet Ba?kany ve Ba?bakany konunun hassas oldu?unu ve tarihçiler tarafyndan incelenmesi gerekti?ini, siyasete konu edilmemesini istemi?lerdir.

Co?rafya
Fas'tan ba?layarak do?uya do?ru giden 2400 km.lik Atlas Da?lary Cezayir'in kyyy kesimine paralel olarak batydan do?uya, Tunus'a kadar uzanyr. Cezayir'in kyyylary genelde da?lara çok yakyn ve sarptyr; çok sayyda liman yoktur. Ülkenin güneyini Büyük Sahra Çölü kaplar. Atlas da?syrasynyn Cezayir'deki kysmynyn en yüksek noktasy 2900 m. civaryndadyr.

Ekonomi

Denize yakyn kesimde taryma elveri?li alanlarda ba?ta zeytin gibi Akdeniz iklimi bitkileri yeti?ir. Ülke ekonomisinin belkemi?i petrol ve do?algazdyr. Cezayir dünyanyn petrol rezervleri syralamasynda 14'üncü ülkedir ve ikinci en büyük do?algaz ihracatçysydyr. Bunlar dy?ynda demir, fosfat, uranyum, kur?un, çinko madenlerine sahiptir.

Demografi
Ba?lyca ?ehirler Cezayir (ba?kent), Oran, Konstantin, Annaba'dyr. 32,5 milyonluk nüfusun büyük kysmy kyyyya yakyn bölgede ya?ar. Çok geni? topraklary kaplayan güneydeki bölgeler ise 1.5 milyon kadar insany baryndyryr ve bunlaryn ço?u da vaha'larda ya?amaktadyrlar. Nüfusun ço?unlu?u Müslüman'dyr, etnik olarak Berberiler ve Araplardan olu?ur.
Etiketler:Cezayir-ve-Cezayir-Tarihi

BU YAZIYI PAYLAŞ